Скорошни коментари

  Archive for the ‘счетоводство’ Category

  Какво е годишен финансов отчет?

  Ако трябва да цитираме литературата по счетоводство, то под ГФО ( годишен финансов отчет ) се разбира края на процеса на счетоводно финансово приключване. ГФО представлява система от взаимосвързани носители на финансово – счетоводна информация за резултатите, пасивите и активите и промяната в състоянието на предприятието или компанията в края на счетоводната година. Read the rest of this entry »

  При какви условия дарители могат да ползват данъчни облекчения?

  Всеки, който иска да направи дарение вече може да получи данъчни облекчения до 65%, ако спази определени условия. Дарителите в страната са все още сравнително малък процент в сравнение с останалите страни, тъй като до сега съществуваха множество пречки поради неуредените до този момент законови рамки или поради липсата на облекчения при дарения.

  За да стимулират даренията от физически лица и юридически фирми, НАП заедно с Българския дарителски форум организират национална кампания за насърчаване на гражданите и юридическите лица към участие в различни дарителски кампании и частни дарения.

  Какви облекчения могат да получат фирмите и физическите лица, ако станат дарители?

  Тъй като се знае, че доходите на гражданите в страната се облагат с 10% от дохода, това означава, че при дарение дължимия данък може да спадне до 65%.

  При какви условия може да бъде намален данъка при дарение?

  • Ако дарението се извърши към Центъра за лечение на деца или „Фонд за асестирана репродукция” данъчната основна се намаля с 50%.

  • С до 15% могат да намалеят данъците, ако дарението е направено в полза на изкуството и културата, т. е даренията са в полза на създаване, подкрепа, популяризиране и съхранение на произведения на културата във всичките и форми.

  • До 5 % е облекчението, ако дарението е направено в полза на здравни и лечебни заведения, Агенцията по социално подпомагане, Фонд”Социална закрила”, специализирани институции за социални услуги, домове за възрастни хора, детски ясли, градини, училища, институции за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи и други.

  • От 5% данъчно облекчение могат да се възползват и гражданите и юридическите лица, ако дарението им е направено към Агенцията за хората с увреждания, специализирани предприятия на хората с увреждания, читалища, други културни институции, Българския червен кръст и други.

  • Облекчение при дарение се ползва и когато дарението е направени към УНИЦЕФ, комуни за лечение от наркозависимост и т. н.

  Освен облекчения, върху дарения направени на територията на страната, такива могат да се получат и ако даренията са извършени в полза на лица и институции от Европейския Съюз, като за целта към декларацията е необходимо да се приложи официален документ, който да удостоверява какъв е статутът на този, в чиято полза е дарението.

  Данъчните облекчения могат да се ползват след подаване на задължителната данъчна декларация за доходите.

  От НАП ( Национална Агенция за приходите) и Българския дарителски форум се надяват, чрез данъчните облекчения да се стимулира дарителската кампания в страната.

  За данъците през 2013 г.

  От вчера гражданите и фирмите могат да проверяват данъчно-осигурителните си сметки онлайн. Необходимо е да притежавате ПИК (персонален идентификационен код) или електронен подпис, за да проверите задълженията си.  От началото на новата 2013 г. агенцията започва кампания за въвеждане на единна сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски и новата услуга „Справка за задължения” е част от нея. С това се налага и промяна на сроковете за изчисление и внасяне на налозите.

  Oт 1 януари 2013 г. данъците и осигуровките ще се плащат наведнъж, с едно единствено банково платежно нареждане. По този начин данъкоплатците не могат да погасяват задълженията според предпочитанията си, а по реда на падежите.

  Изключение правят здравните вноски, като при тях плащането ще е приоритетно без значение от другите задължения. Новият принцип, при който първо се погасява най-старото задължение, няма да важи и за частни пенсионни фондове за допълнително осигуряване.

  Новият принцип е невалиден и за вече влезли в сила актове, като ревизионни документи, оспорени в съда, например.

  Единното платежно се въвежда, защото по този начин ще се спестят над 100 милиона лева на година от разходи и банкови такси и ще се намалят значително случайните грешки, които задължените лица и банки допускат, заради многото кодове за различни по вид плащания и банкови сметки за данъци и осигуровки.

  С нововъведението се променят сроковете за отчитане и внасяне на голяма част от данъците:

  Данък върху разходите – внася се веднъж , до 31 март на следващата година;

  Данъкът върху приходите на бюджетните предприятия – внася се веднъж, до 31 март на следващата година;

  Налогът върху дейността от опериране на кораби –  внася се веднъж, до 31 март на следващата година;

  Данък върху дохода – внася се на тримесечие, а не всеки месец.

  Нова декларация към НАП

  Тази година всички, които са изплатили или начислили доходи до 500 000 лв.  през миналата годината със спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, подават нов формуляр към НАП. Формулярът се прилага за всички лица, начислили или изплатили доходи на чуждестранни лица.

  Декларацията трябва да се подава всяка година. Крайният срок е до 31 март. Тъй като тази година, датата се пада почивен ден, срокът се удължава до 2 април. Глобата за неподадена декларация е в размер между 500 и 1000 лева, а при повторно извършено нарушение, наказанието е между 1000 и 10 000 лева.

  Новата декларация е задължителна за всички, които плащат доходи и удържат и внасят данък при източника по ЗКПО и окончателен данък по ЗДДФЛ. Такива доходи са:

  - възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице

  - доходи от наем на движимо и недвижимо имущество

  - стипендии за обучение в страната и чужбина

  - дивиденти и ликвидационни дялове

  - обезщетения за пропуснати ползи и неустойки

  - лихви

  - възнаграждения по договори за франчайз и факторинг

  - авторски и лицензионни възнаграждения и др.

  Как се подават годишните финансови отчети за 2011 г.

  Заповед № РД 07-449 от 14.12.2011 г. определя реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените по Закона за счетоводството лица, както и утвърдения образец на документите, справките и приложенията към тях
  С тази съвместна заповед на изпълнителния директор на НАП и на председателя на НСИ са определени следните групи задължени лица, които през 2012 г. подават годишен отчет за дейността си:
  Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ)
  Нефинансови предприятия, съставящи баланс
  Предприятия в ликвидация и несъстоятелност
  Предприятия с нестопанска цел
  Застрахователи
  Инвестиционни предприятия
  Здравноосигурителни дружества
  Пенсионноосигурителни дружества
  Пенсионни фондове
  Бюджетни предприятия
  Банки
  Икономически неактивни предприятия.
  Годишният отчет за дейността и през тази година може да се подава в два варианта: на хартиен носител и поелектронен път, като подаването по електронен път трябва да е приключило преди подаването на годишната данъчна декларация – т. е. да е със статут „Успешно обработен“ и да е получен уникалния идентификатор (ID-номер).
  Попълнените формуляри се подават на хартиен носител единствено едновременно с годишната данъчна декларация в ТП на НАП.
  Специфична особеност, която е в сила от тази година касае предприятията, които през 2011 г. не са извършвали стопанска дейност и не са отчитали приходи и разходи на основание счетоводното законодателство.
  Тези предприятия за длъжни в срок до 30.04.2012 г. да представят един нов вид данъчна декларация – Декларация за неактивност през 2011 г. Тези предприятия нямат задължение да подават годишна данъчна декларация за 2011 г., но са длъжни за представят годишен отчет за дейността или декларация за неактивност.

  Заповед № РД 07-449 от 14.12.2011 г. определя реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените по Закона за счетоводството лица, както и утвърдения образец на документите, справките и приложенията към тях
  С тази съвместна заповед на изпълнителния директор на НАП и на председателя на НСИ са определени следните групи задължени лица, които през 2012 г. подават годишен отчет за дейността си:
  Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ)Нефинансови предприятия, съставящи балансПредприятия в ликвидация и несъстоятелностПредприятия с нестопанска целЗастрахователиИнвестиционни предприятияЗдравноосигурителни дружестваПенсионноосигурителни дружестваПенсионни фондовеБюджетни предприятияБанкиИкономически неактивни предприятия.Годишният отчет за дейността и през тази година може да се подава в два варианта: на хартиен носител и поелектронен път, като подаването по електронен път трябва да е приключило преди подаването на годишната данъчна декларация – т. е. да е със статут „Успешно обработен“ и да е получен уникалния идентификатор (ID-номер).
  Попълнените формуляри се подават на хартиен носител единствено едновременно с годишната данъчна декларация в ТП на НАП.
  Специфична особеност, която е в сила от тази година касае предприятията, които през 2011 г. не са извършвали стопанска дейност и не са отчитали приходи и разходи на основание счетоводното законодателство.
  Тези предприятия за длъжни в срок до 30.04.2012 г. да представят един нов вид данъчна декларация – Декларация за неактивност през 2011 г. Тези предприятия нямат задължение да подават годишна данъчна декларация за 2011 г., но са длъжни за представят годишен отчет за дейността или декларация за неактивност.

  Какви са правата на задължените лица съгласно ДОПК

  За да отстояваме правата си пред НАП, е необходимо да сме запознати с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който ги урежда в чл. 17.

  Права на задължените лица

  Чл. 17. (1) Задължените лица имат право:

  1. на уважение към честта и достойнството им при осъществяване на процесуалните действия по този кодекс;

  2. да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им по този кодекс;

  3. на опазване в тайна сведенията, фактите и обстоятелствата, представляващи данъчна и осигурителна информация;

  4. да изискват от органите по приходите и публичните изпълнители при изпълнение на правомощията им да се легитимират и да показват акта, въз основа на който се предприемат съответните действия;

  5. да им бъдат осигурени и предоставени безплатно:

  а) приемането на всички документи, представени от задължени и трети лица относно публичните им задължения;

  б) информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения;

  в) информация за здравноосигурителния им статус и осигурителния им доход;

  г) данъчни и други декларации, съдържащи указания за попълването им, формуляри и други документи, които се изискват или издават въз основа на закон, които следва да се публикуват и в Интернет страницата на агенцията;

  д) възможност за електронен обмен на данни с органите по приходите и публичните изпълнители;

  6. да бъдат информирани за последиците от принудителното изпълнение на вземания за данъци, други публични вземания и задължителни осигурителни вноски;

  7. да искат издаването и да получават в срок актове или други документи, с които се удостоверяват факти с правно значение или се признава или отрича съществуването на права или задължения, когато имат правен интерес от това;

  8. да обжалват всички актове и действия на органите по приходите и публичните изпълнители, с които се засягат техни законни права и интереси, по реда, предвиден в този кодекс.

  (2) Органите по приходите са длъжни да осигуряват на страните възможност да изразят становище по събраните доказателства, както и по предявените искания по реда, предвиден в този кодекс. Страните могат да правят писмени искания и възражения.

  (3) Когато задължено лице действа съобразно писмени указания от министъра на финансите, орган по приходите или публичен изпълнител, които впоследствие се окажат незаконосъобразни, начислените лихви вследствие на действията съобразно дадените указания не се дължат, а определената от закона санкция не се налага.

  (4) Указанията за единното прилагане на законодателството относно данъците или задължителните осигурителни вноски, които са задължителни за органите по приходите и публичните изпълнители, се публикуват. Публикуването се прави в Интернет страницата на съответната администрация, като може да бъде направено и публикуване в пресата или по друг общодостъпен за задължените лица начин.

  (5) Когато задължено лице заплати целия дължим данък или задължителна осигурителна вноска за съответния период в законоустановения срок за ползване на намаление, при установяване на правилността на извършеното плащане то ползва предвидените в тези случаи намаления на размера на данъка, ако съответната декларация е подадена в законоустановения срок.

  (6) Задължените лица имат право на обезщетение за вредите, причинени им от незаконни актове, действия или бездействия на органи по приходите и публичните изпълнители при или по повод изпълнение на дейността им. Отговорността се реализира по реда, предвиден в Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани.

  Пререгистрирахте ли се?

  Срокът за пререгистрация на фирма в Агенцията по вписванията изтича на 31.12.2011 г. съгласно Закона за търговския регистър. Този срок е задължителен за всички търговци, включително ЕТ, ЕООД, ООД, събирателно дружество и АД.

  Със заявлението за пререгистрация може да подадете и заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване, за което се дължи съответната държавна такса. Такова заявление не може да подадете в случаите на:

  • преобразуване на търговско дружество
  • преустройство на кооперация
  • прехвърляне на търговско предприятие

  За да пререгистрирате фирмата си трябва да представите представите удостоверение за актуално състояние, което се издава от съда по регистрация на фирмата и е предназначено само за целите на пререгистрацията в търговския регистър.

  Дружествата с ограничена отговорност  представят копие от последния актуален дружествен договор или учредителен акт, отразяващ всички извършени промени в обстоятелства, ако такива има по партидата на фирмата. Копието трябва да е заверено с подпис, печат и „Вярно с оригинала“ от управителя на дружеството. За да бъде допусната пререгистрацията в търговския регистър е необходимо представеният дружествен договор или учредителен акт да съответства с данните,  вписани в удостоверението за актуално състояние.

  Ако не спазите срока 31.12.2011 г. Агенция по вписванията ще впише служебно в търговския регистър непререгистриралите се търговци и ще ги заличи, съответно закрие. Прекратяването на фирмата ще бъде вписано служебно и ще се проведе процедура по ликвидация със служебно назначен ликвидатор, определяне на неговото възнаграждение и срока на ликвидация. Разноските ще бъдат за сметка на търговеца, като се очаква те да са около 1000 лв.

  Регистрирахте ли се в ДАНС?

  През юли всички лица, извършващи счетоводни услуги, и частните съдебни изпълнители бяха включени в списъка с професии, които са длъжни да следят превантивно за пране на пари. Срокът за приемане на вътрешни правила как да става това беше 27 ноември. На 11 декември пък изтича срокът за подаване на документите в ДАНС.

  Изготвянето на вътрешни правила и  задължението да изпълняват всички други дейности по закона важат за всички лица, които по занятие извършват счетоводни услуги. Mнението на юристите е, че написан по този начин,  законът не касае счетоводителите, наети на трудов договор в дадена фирма. Не е ясно обаче дали хората, които работят на граждански договор само за една фирма, са длъжни да изпълняват специалния ред.

  Счетоводителите и частните изпълнители имат право сами да изготвят вътрешните правила на базата на закона, но текстове трябва да бъдат утвърдени от председателя на ДАНС. За улеснение, агенцията е изготвила примерен образец с правила от 19 страници с всички членове от закона, отнасящи се до двете групи.

  Изискванията на закона са да се докладват съмнителни сделки и да се идентифицират реални собственици по тях.
  Мерките срещу изпирането на пари, категориите задължени лица, критерии за съмнителни сделки, операции и клиенти ще намерите тук: http://www.dans.bg/

  Съобразно с принципа на действие на новоприетите норми на чл.3, ал.2, т.31 и т.32 от ЗМИП занапред, в обхвата на приложното поле на чл.16, ал.1 от ЗМИП попадат:

  При неспазване на сроковете и  неизпълнение на задълженията се прилага:

  - санкционната норма на чл.23, ал.3 от ЗМИП, приложима спрямо физически лица, допуснали или извършили нарушението, която предвижда налагане на глоба от 200 до 2000лв., ако деянието не съставлява престъпление
  - санкционната норма на чл.23, ал.4 от ЗМИП, приложима спрямо еднолични търговци или юридически лица, която предвижда налагане на глоба от 2000 до 50 000лв., ако деянието не съставлява престъпление.

  Осигуровки върху социалните разходи

  Според Закона за бюджета на ДОО 2011 г. осигурителните вноски върху социалните разходи са:
  1) За родените преди 01.01.1960 г. – общо 25,8 %, разделени както следва:

  • за фонд Пенсии – в размер на 17,8 % (9,9 % за работодател и 7,9 % за осигуреното лице);
  • за фонд Здравно осигуряване – 8 % ( 4,8 % за работодател и 3,2 % за осигуреното лице);

  2) За родените след 01.01.1960 г. – общо 25,8 %, разделени както следва:

  • за фонд Пенсии – в размер на 12,8 % (7,1 % за работодател и 5,7 % за осигуреното лице);
  • за фонд ДЗПО – 5 % (2,8 % за работодател и 2,2 % за осигуреното лице);
  • за фонд Здравно осигуряване – 8 % (4,8 % за работодател и 3,2 % за осигуреното лице).

  Социалните разходи, предоставени в натура (по смисъла на § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО) на работниците и служителите и лица, наети по договор за управление и контрол се облагат с данък върху разходите.
  Разходите за ваучери за храна се третират изрично от ЗКПО – чл. 204, т. 2, б. „б“, като социални разходи, предоставени в натура. Данъчно задължени лица са всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол.

  Разходите за ваучери за храна до 60 лв. месечно на всяко наето лице не се облагат, когато са налице едновременно условията на чл. 209 от ЗКПО. Неизпълнението на тези условия или на някое от тях е основание за облагане на целия размер на начисления разход. В случай, че са изпълнени всички условия, само превишението на тези разходи над 40 лв. подлежи на облагане с данък. Данъчната ставка на данъка е 10%. Данъкът се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който е начислен разходът.

  Документално обосновани разходи се облагат с данък върху разходите. Принципът на документална обоснованост е регламентиран с разпоредбата на чл. 10 от ЗКПО. За данъчни цели счетоводните разходи се считат за документално обосновани, когато са документирани с първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция. Разходи, които не са документално обосновани по смисъла на ЗКПО не се признават за целите на корпоративното облагане и формират данъчна постоянна разлика съгласно чл. 26, т. 2 от закона.
  Oсигурителните вноски върху социалните разходи се влизат в размера на осигурителния доход тогава, когато той трябва да се използва за отпускане на пенсия, но не влизат в размера на дохода, от който трябва да се изчислят обезщетения за временна неработоспособност.

  За касовите апарати и НАП

  Утре (30.11.2011г.) изтича срокът, в който регистрираните по ЗДДС и  Закона за съхранение и търговия със зърно търговци, трябва да свържат касовите си апарати с информационната система на НАП. За всички останали фирми, регистрирани по ДДС, срокът е  до края на март 2012 г. Всеки  може да провери, дали неговото фискално устройство подлежи на доработка, за да отговори на изискванията на новата наредба за отчитане на продажбите с фискални устройства, или ще му се наложи да си купи ново на сайта на агенцията.

  А каква е практиката, ако даден касов апарат трябва да се бракува? Прекратяването на регистрацията и извеждането от експлоатация на фискалното устройство се извършва по инициатива на собственика на апарата или при бракуване. То става с демонтаж на фискалната памет, а датата за извеждане от експлоатация е датата, на която е получено потвърждение от НАП за дерегистрация, на основание Приложение № 17.

  Демонтаж на фискалната памет се извършва:

  • при препълване на фискалната памет;
  • при смяна на собственика;
  • при прекратяване на регистрацията на касовия апарат по инициатива на фирмата
  • при бракуване на устройството;
  • при повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й;
  • при грешка в блок на фискалната памет;
  • при грешка при въвеждане в експлоатация.Документите, които трябва да се съхраняват в счетоводството са:
   1. екземпляр от протокола за демонтаж на фискалната памет в книгата за дневните финансови отчети на страницата на датата на съставяне на протокола;
   2. свидетелството за регистрация на устройството;
   3. паспорта на фискалното устройство;
   4. книгата за дневните финансови отчети за текущата година.

   Глобите за лице, което наруши реда за въвеждане или извеждане от експлоатация са от 300 до 1000 лв. за физическите лица, и от 3000 лв. до 10 000 лв. за юридическите лица и едноличните търговци.