Скорошни коментари

  Archive for април, 2012

  Нов закон за Статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки

  Министерски съвет одобри проекта за нов закон за Статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки. Законът ще влезе в сила след гласуване на Народното събрание.

  Основната цел на новия документ е опростяване на а административните процедури и по-лесно прилагане на закона от задължените лица и приходната администрация.

  Промените, предвидени в новия закон са следните:

  • прецизиране на вторична валидация от НСИ, тъй като съответните данни са първично валидирани в НАП;
  • отпада изискването за извършване на съпоставка на декларираните данни по Интрастат и данните от митническите декларации;
  • стесняване на кръга на задължените лица чрез ново изискване за наличие на регистрация по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) при определянето на понятието „задължено лице – Интрастат оператор“;
  • отпада понятието „оператор“ и задължението за поддържане на електронни дневници – по този начин лицата, които осъществяват вътрешно-общностна търговия със стоки, но не са достигнали праговете за деклариране по система Интрастат, няма да бъдат допълнително наотарени;
  • уеднаквяване на срока за подаване на Интрастат декларации и декларациите по ЗДДС и система ВИЕС;
  • различен срок за първоначалното подаване на Интрастат декларации при възникване на задължение, което да спомогне за по-качествено изпълнение на задълженията от Интрастат операторите и предоставяне на достатъчно време за подготовка;
  • по-дълъг срок за корекция на данни –  шест, вместо три месеца.

  Започват проверки за скрити обороти

  Говорителят на Националната агенция по приходите Росен Бъчваров съобщи, че са засечени около 3000 съмнителни отчета и вследствие на това ще започнат масирани проверки на фирми с подозрително ниски или високо обороти.

  След свързването на касовите апарати с НАП, декларираните данни на редица фирми рязко са променили отчетите си. Коментарът на НАП е, че следят всички 300 хиляди фискални устройства в страната и търговците, при които оборотът не отговаря на средните обороти в даден бранш за даден регион. Дистанционната връзка показва не само скритите обороти, но и дава възможност за автоматизирано управление на риска.

  В рамките на 10 дни НАП са извършили  10 000 проверки без да установят нарушения при свързването на касовите апарати на фирмите в страната с приходната агенция.

  Възстановете данъците си по-лесно по декларация с баркод

  От НАП съобщиха, че възстановяването на надвнесен налог става по-бързо с подаване на данъчна декларация с баркод. По този начин не се налага ръчно обработване и попълване на данните за декларациите, а след сканиране на баркода, информацията директно се прехвърля от формуляра.

  Случаите, при които се налага възстановяване на данък, са когато лицата използват данъчно облекчение. Например, за млади семейства данъчната основа се намалява с платените през годината лихви по ипотечен кредит. Други възможности за намаляване на данъцъте са чрез дарения, доброволно осигуряване, застраховка „Живот“ и др. Когато е деклариран данък за връщане, той се прихваща от други дългове към държавата или се възстановява по посочена от клиента банкова сметка.

  За да става по-бързо възтановяването на надвнесените налози, съветът на НАП е да подаваме декларация за облагане на доходите с баркод.

  Може да я свалите от www.nap.bg

  Ключови показатели за България от НСИ

  Националният статистически институт публикува Ключови показатели за страната към началото на април 2012г.

  1. Производство

  По предварителни оперативни данни брутният вътрешен продукт  (БВП)  през четвъртото тримесечие на 2011 г. възлиза на 19 465.4 млн. лв. по текущи цени.
  През януари 2012  г.  календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 3.6% спрямо януари 2011  г.  (по предварителни данни). Намаление е отчетено в преработващата промишленост –  с 4.1%,  и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 3.1%, докато в добивната промишленост е отбелязано увеличение с 0.8%.
  2. Индивидуално потребление

  През януари 2012 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с 2.2  пункта спрямо октомври 2011 г., което се дължи на влошаване на потребителското доверие сред населението в градовете.
  През януари 2012  г.  оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни,  е с 2.6%  под равнището на същия месец от миналата година.
  За индивидуално потребление на населението през четвъртото тримесечие на 2011  г.  се изразходват 73.1% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2010  г.  е 1.0% .
  3. Инвестиции

  Брутообразуването в основен капитал през четвъртото тримесечие на 2011  г.  спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни намалява в реално изражение с 9.7%. Относителният дял на тази категория в БВП е 23.4%.
  4. Пазар на труда

  Намалява броят на заетите лица над 15 годишна възраст – през четвъртото тримесечие на 2011  г.  общият брой на заетите лица на възраст 15  и повече навършени години е 2 955.2 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст – 45.7%.  В сравнение със същия период на 2010 г. броят им
  намалява с 68.5 хил.
  Според бизнес анкетите на НСИ през март  2012 г.  7.8%  от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

  5. Международни трансакции

  Отчита се свиване на поръчките от чужбина. Преките чуждестранни инвестиции в страната са 44.2 млн. евро (0.1% от прогнозния БВП за 2012 г.) при 186.1 млн. евро (0.5% от БВП)  за януари 2011 година.

  Преките инвестиции в чужбина за януари 2012  г. пък са 6.8  млн.  евро при 13.1  млн.  евро за януари 2011 година.

  6. Цени

  Повишение на цените има във всички групи стоки, с изключение на  „свободно време,  развлечения и културен отдих”, „съобщения”, „жилищно обзавеждане,  домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома” и  „алкохолни напитки и тютюневи изделия”. Най-голямо увеличение е регистрирано в групата „здравеопазване” – с 6.8%.

  7. Парични и финансови показатели

  Обемът на вземанията по кредити на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през февруари 2012  г.  възлиза на 51.874  млрд.  лв. (64.5%  от прогнозния БВП за 2012  г.).  Годишният прираст на кредитите за нефинансовите предприятия през февруари е 4.8% при 4.7%  през предходния месец;  кредитите задомакинства и НТООД през февруари намаляват с 1.0%  спрямо същия месец на 2011  г.  при 0.8% годишен спад през януари 2012 година.

  Целият доклад на НСИ може да прочетете на http://www.nsi.bg/EPDOCS/KeyInd2012-04.pdf