Скорошни коментари

  Archive for юни, 2010

  ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР- Юли 2010 г.

  Юли 2010 г.

  Кодекс за социално осигуряване 10 юли

  Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Юни 2010 г. (първият работен ден след 10 Юли 2010 г. е 12 Юли 2010 г.)

  10 юли

  Внасяне от възложителя на дължимите за Юни 2010 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 Юли 2010 г. е 12

  Юли 2010 г.)

  31 юли

  Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Юни 2010 г. (първият работен ден след 31 Юли 2010 г. е 02 Август 2010 г.)

  Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

  10 юли
  Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Юни 2010 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство (първият работен ден след 10 Юли 2010 г. е 12 Юли 2010 г.)

  10 юли
  Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Юни 2010 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи (първият работен ден след 10 Юли 2010 г. е 12 Юли 2010 г.)

  10 юли
  Внасяне на отнасящите се за месец Юни 2010 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии“:
  - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
  - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
  - служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.
  (първият работен ден след 10 Юли 2010 г. е 12 Юли 2010 г.)

  10 юли
  Внасяне от изпращащото ведомство на отнасящите се за месец Юни 2010 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ и допълнително задължително пенсионно осигуряване за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат (първият работен ден след 10 Юли 2010 г. е 12 Юли

  2010 г.)
  Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

  31 юли
  Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС“ върху начислени през месец Юли 2010 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец (първият работен ден след 31 Юли 2010 г. е 02 Август 2010 г.)

  Закон за здравното осигуряване

  10 юли
  Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Юни 2010 г. (първият работен ден след 10 Юли 2010 г. е 12 Юли 2010 г.)

  10 юли
  Внасяне от възложителя на дължимите за Юни 2010 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 Юли

  2010 г. е 12 Юли 2010 г.)

  10 юли
  Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Юни 2010 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ (първият работен

  ден след 10 Юли 2010 г. е 12 Юли 2010 г.)

  10 юли
  Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Юни 2010 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона (първият работен ден след 10 Юли 2010 г. е 12 Юли 2010 г.)

  10 юли
  Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Юни 2010 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност (първият работен ден след 10 Юли 2010

  г. е 12 Юли 2010 г.)

  31 юли
  Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Юни 2010 г. (първият работен ден след 31 Юли 2010 г. е 02 Август 2010 г.)

  31 юли
  Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Юни 2010 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание (първият работен ден след 31 Юли 2010 г. е 02 Август 2010 г.)

  Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г. 10 юли

  Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Юни 2010 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ (първият работен ден след 10 Юли 2010 г. е 12 Юли 2010 г.)

  20 юли
  Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през

  Юни 2010 г.

  20 юли
  Подаване от НОИ на:
  - декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
  - декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Юни 2010 г.

  30 юли
  Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Юли 2010 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС“ (първият работен ден след 31 Юли 2010 г. е 02 Август 2010 г.)

  31 юли
  Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Юни 2010 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)

  Подаване на новия образец декларация в Териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по адресна регистрация

  Във връзка с изменение на чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, в началото на тази година, се утвърди нова форма на Декларацията, определена с Наредба № 3 от 23 февруари 2010 година.

  През 2010 г., в срок до 30 юни, всички юридически и физически лица, които самостоятелно наемат работещи лица /лицата по чл.14 ал.1/ от Закон за здравословни и безопасни условия на труд / ЗЗБУТ/ са задължени да подадат новия образец декларация в Териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по адресна регистрация.

  Лицата, които не подадат декларацията, или подадат такава с неверни данни, носят административно – наказателна отговорност.

  За да изпълните разпоредбите на чл. 15 от ЗЗБУТ Ви препоръчваме да извлечете необходимата информация и образци от страницата на ИА „ГИТ“ или да се консултирате със специалисти. В сайта на Инспекцията (http://www.gli.government.bg/bg/page/386) ще откриете декларацията на електронен носител /която, трябва да бъде попълненан в електрония вид, разпечатана, подписана и подпечатана/. Указание за подаване и инструкция за попълване на същата.

  ПУБЛИКУВАНЕ НА ГОДИШНИ ОТЧЕТИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

  Всички търговци, които са пререгистрирани в Търговския регистър, са задължени да публикуват годишния финансов отчет за 2009 година в срок до 30.06.2010 година.

  Крайният срок за пререгистрация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на търговските дружества и клоновете на чуждестранни търговци е 31 декември 2010 година (Закон за търговския регистър, §4 ПЗР).

  В тримесечен срок след вписването, дружествата имат задължение да публикуват годишните си финансови отчети за 2007, 2008 и 2009 година в Търговския регистър.

  Направени са промени в седем МСФО

  Съветът за Международни счетоводни стандарти издаде поредния си набор от годишните подобрения на МСФО. Променени са 7 стандарта. С това приключва цикълът от годишни подобрения 2008 – 2010 г.

  Съветът започна проекта си за гододишни подобрения на стандартите, за да прави промени, които са необходими, но не са спешни. Въпросните промени не са част от някой от по-големите проекти на Съвета. Публикуваните сега промени са свързани с проекта за промени, издаден през август 2009 г. Те включват също промените в МСФО 1, които касаят предприятията работещи при регулирани цени. Тези промени бяха публикувани юли 2009 г.

  Събирайки всички незначителни изменения в един документ Съветът се надява, че ще намали тежестта за засегнатите страни.

  С малки изключения промените влизат в сила на годишни отчети започващи на или след 1 януари 2011 г. По-ранното прилагане е позволено.

  Министър Трайков отчете и положителни тенденции за чуждите инвестиции

  Министър Трайчо Трайков

  Министърът на икономиката Трайчо Трайков заяви, че се забелязва повишаване на броя на фирми, които инвестират в страната през първото тримесечие на годината. Това стана в отговор на депутатски въпрос по време на парламентарния контрол. Същевременно остава постоянен броят на фирмите, които изтеглят инвестициите си. Трайков призна, че преките чуждестранни инвестиции са отрицателни сравнение с тези от началото на миналата година. Ето какво каза министърът:

  Преките чуждестранни инвестиции за периода януари-март 2010 година са отрицателни – минус 22 млн. евро спрямо 926 млн. евро за същия период на 2009-а година.

  Броят чуждестранни физически и юридически лица, които са инвестирали в българската икономика, значително надвишава броя на тези, които са изтеглили капитали под формата на преки чуждестранни инвестиции.

  За първото тримесечие на тази година около 1000 фирми са внесли преки чуждестранни инвестиции в България, а около 380 са изтеглили своите капитали. Особено радващо е, че след период на забавяне броят на фирмите, които инвестират в България, отбелязва значително повишение – 214 през януари, 340 – през февруари, 424 – през март.

  Същевременно броят фирми, изтеглили инвестициите си от България, се е запазил стабилен – около 120-130 фирми на месец. В това отношение много важно е да се отбележи, че броят на инвеститорите в българската икономика започва отново да расте от началото на кризата.

  Източник на информацията: http://www.darikfinance.bg