Скорошни коментари

  Archive for юли, 2013

  Кратка история на счетоводството

  Наясно сме всички, че днес без добро и професионално водено счетоводство е немислимо да развиваме какъвто и да е бизнес. Няма човек, който е решил да развива някакъв вид бизнес, който да не е потърсил услугите на някоя счетоводна кантора, която да се грижи за счетоводството на бизнес му.

  Това всичкото е ясно, но да видим как изобщо е възникнало счетоводството като наука?

  Интересното е, че тази наука не е от вчера и днес, нито от преди сто или двеста години, тя е наука, идваща от древността.

  Още от времето, когато Месопотамия е съществувала и е била в своя разцвет са и първите сведения за счетоводната наука. Има запазени сведения, които датират от 7 век преди Новата Ера, че древните ни предци са използвали различни счетоводни техники и способи, за да изчисляват търговските сделки, които са извършвали, да могат лесно да пресмятат бройките на добитъка, произведената селскостопанска продукция и т. н.

  В началото тази наука е била използвана най – често от богатите търговци и собственици на земя и добитък, за да могат да пресмятат стоката си.

  Едва по – късно, когато са се появили стоково – паричните отношения, счетоводството започва да отчита дейността, която се извършва между търговци и купувачи.

  С течение на задълбочаването на тези отношения и счетоводството започва да се усъвършенства, като към познатите форми на пресмятане се прибавя и нуждата за контролиране, анализ, съпоставка и регистриране на извършваната стопанска дейност.

  Бурното развитие на търговията, развитието на банковата система и появата на търговския капитал имат нужда от едно по – усъвършенствано счетоводство, каквото и се появява през 15 век и се нарича двустранно счетоводство. То възниква в Северна Италия и се явява един от основните стълбове за възникването на Ренесанса.

  В България счетоводството започва да се развива доста по – късно, едва през 19 век, а през 1884 година започва да се изучава дисциплината „Счетоводство“ за пръв път в Търговската гимназия в Свищов. Няколко години след това се появяват и първите професионални счетоводители, които предлагат счетоводни услуги.

  Как да си сменим счетоводителя?

  Искате или не, ако развивате какъвто и да е бизнес се нуждаете от добър счетоводител или счетоводна кантора, която да управлява правилно счетоводството ви. Счетоводителя играе основна роля във вашия бизнес, тъй като знае и най – малките подробности за него и е един от най – доверените ви хора, на които разчитате, за да ръководите делата си добре.

  Какво се случва обаче, ако не сте доволни от счетоводителя си и как да се разделите с него по възможно най-безболезнения начин?

  Счетоводителя знае всичките ви дела, тайни и ви е съветвал за повечето от решенията, които сте взимали за бизнеса си. Той е наясно с всичките ви доставчици, клиенти, знае приходите и разходите ви и ако искате да го смените трябва да подходите много внимателно.

  Добре е, ако вече сте взели това решение да извършите смяната, това да стане когато вече е приключила финансовата отчетна година, т. е. когато счетоводителя или счетоводната къща е изготвил/а годишния финансов отчет.

  Защо ви съветваме това?

  Защото е по – добре да започнете на чисто с нов счетоводител през новата финансово отчетна година.

  Препоръчително е също така, ако е възможно да бъде извършен вътрешно – фирмен одит, за можете да прецените по – правилно дали наистина е уместно на бъде сменен счетоводителя или счетоводната кантора на този етап или не. Добре е, ако бъде извършван такъв одит той да бъде направен от външна фирма и да не бъде достояние на счетоводителя ви.

  Преди да освободите счетоводителя или счетоводната къща е задължително преди това да изберете кой да заеме мястото им. Изберете специалист, който да отговори на всичките ви очаквания и изисквания и едва тогава поговорете с досегашния си счетоводител или респективно счетоводна кантора за прекратяването на договора му/и.

  Това са някой от основните неща, които е добре да имате предвид, ако решите да смените счетоводната къща или служителя си, които обслужват счетоводството ви. Дано не ви се налага, ако ако се налага, то тогава действайте внимателно при избора на следващата счетоводна кантора, която ще наемете.

  Основни термини в счетоводството

  Всички знаем, че ако искаме да развиваме, какъвто и да е бизнес се нуждаем от добро счетоводство. Не всеки от нас обаче е наясно какво точно означава това, какво включват счетоводните услуги и термините, които се използват.

  Днес ще се опитаме доколкото можем да разясним накратко и надяваме се разбираемо някой от основните термини, които се използват в счетоводството.

  Започваме с един от най – важните термини, които се използват, като се надяваме да сме ви полезни поне малко.

  Собствен капитал се нарича капитала, който остава във фирмата след приспадането на всички пасиви. Към него влизат и активите, които са внесени от съдружниците в компанията като капитал, както и печалбата, която се е натрупала и не останала неразпределена.

  Следващият термин, който вълнува всеки, който има бизнес е приход.

  Под приход се разбират всички икономически ползи за фирмата през отчетния период, или казано иначе- това са входящи потоци под формата на финансови постъпления, активи на компанията, намаляване на пасивите, продажби, дивиденти, лихви и други.

  Приходите са добре, но да видим какво става със следващия термин, а именно разходите.

  Под разход се разбира намаляването на приходите през отчетната година, намаляването на активите и пасивите и други. Ако разходите на фирмата са по – големи от приходите, това означава, че компанията е на загуба.

  Може да се каже, че разходите формират цената на продукта или услугата, която предлага фирмата. Те оказват и голямо влияние върху печалбите и загубите на всяка компания.

  Следващият важен момент за счетоводството е финансовият отчет. Финансовите отчети са няколко и всеки един от тях е много важен за фирмата.

  - Баланс. Баланса представя състоянието на фирмата за определен период ( т. е. неговите пасиви и активи );

  -Отчет Разходи и Приходи. Този отчет представя разходите и приходите за определен период от време;

  -Отчет парични потоци. Той отчита паричните постъпления, т. е. началото и крайното салдо на финансовите постъпления за определен период от време;

  -Отчет на собствения капитал. Този отчет представя промените, които са настъпили през определения период във фирмата като финанси.

  Това са само някой основните термини, които се използват в счетоводството и ние се опитахме да ви ги представим в съкратен вариант, за да добиете поне бегла представа. За да ви стане по – ясно е добре да се обърнете към някоя счетоводна къща, която не само ще ви разясни всичко в детайли, но и може да поеме счетоводството на фирмата ви.

  Кои са основните счетоводни принципи?

  Счетоводството е трудна материя и не на всеки му се отдава да я разбира. Затова е по – добре, ако не сте наясно с неговите правила да се обърнете към някоя от многото счетоводни къщи, които да водят счетоводството ви, за да не изпаднете в някоя не много приятна ситуация.

  Днес ще се опитаме да ви представим основните счетоводни принципи, от които се ръководят тези услуги.

  Наясно сте, че ако няма действащо предприятие няма да има и нужда от счетоводни услуги.

  Та затова първия от счетоводните принципи е действащото предприятие. Под „действащо“ се има предвид, че то ще остане такова и през следващата отчетна година и няма опасност да прекрати дейността си или да фалира.

  Текущо начисляване. Този счетоводен принцип означава следното: Ако вашата фирма продаде на клиента Х определено количество стока, която клиентът Х плати на следващия месец, то прихода ще бъде начислен за месеца, в който сте му продали количеството стока, а не когато клиентът Х ви е платил. Или казано по – просто, приходите и разходите, които възникват във фирмата ви се начисляват в момента, в който възникнат, а не като приключат.

  Релевантност ( съпоставимост ) на приходите и разходите. Това означава, че ако вие сте купили стока или продукт на стойност 500 лв., но сте я продали на клиента У за 550 лв. разхода, който сте направили купувайки стоката ще бъде отразен в месеца, в който сте придобили прихода от продажбата на стоката. По този начин няма да има разлики в резултатите – т. н. няма в единия месец да има загуби, тъй като е имало разходи срещу които няма приходи, а във втория да има по – големи приходи без да има разходи.

  Същественост. Този принцип в счетоводството означава да се отчита, обобщава и вписва детайлно всяка една стопанска операция, финансов отчет или счетоводен обект. На база информацията от принципа за същественост всяка фирма прави своя сметкоплан.

  Принцип на предпазливостта. Този принцип изисква оценяване и много добра преценка на възможните рискове, евентуалните загуби и т. н. Можем да приемем, че принципа на предпазливостта цели да се избегне риска от вземане на неправилни управленски решения.

  Принцип на документалната обоснованост. Този принцип най – просто означава всички счетоводни операции да бъдат отразявани правдиво и в съответствие с действащите закони и нормативни актове за страната.