Скорошни коментари

  Archive for декември, 2012

  Изменения в правилата за определяне на авансовите вноски от 01.01.2013 г.

  Промените са от глава четиринадесета от чл. 83 до чл. 91.

  Не e необходимо да  правите авансови вноски, ако нетните ви приходи от продажби, като на данъчно задължени лица, са под 300 хиляди лева за предходната година или ако сте новоучредени лица. Изключение правят новоучредени при преобразуване по ТЗ.

  Ако нетните ви приходи от продажби, обаче, са над 300 хиляди лева и под 3 милиона лева, трябва да правите тримесечни авансови вноски.

  При 10%  корпоративен данък, вноските се определят така:

  Тримесечна авансова вноска = (Прогнозна Данъчна Печалба/4)*10%

  Сроковете за внасяне на тримесечените авансови вноски са:
  1. За първо тримесечие – до 15-ти април
  2. За второ тримесечие –  до 15-ти юли
  3. За трето тримесечие – до 15-ти декември

  Ако нетните ви приходи от продажби надвишават 3 млн. лева за предходната година, месечната авансова вноска се определя по следния начин:

  Месечна авансова вноска = (Прогнозна Данъчна Печалба/12)*10%

  Сроковете за внасянето съответно са:
  1) за януари, февруари и март – до 15-ти април
  2) от април до декември – до 15-то число на месеца, за който се отнасят

  Авансовите вноски за корпоративен данък се изчисляват на базата на прогнозна данъчна печалба за настоящата година.  Трябва да го декларирате, когато подавате годишната данъчна декларация за миналата календарна година. Чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2012 г. определя декларирането на авансовите вноски за корпоративен данък за 2013 г. с данъчна декларация.

  Ако авансовите ви вноски са различни от корпоративния данък, който дължите за годината, може да подадете декларация за тяхната промяна.

  Ако годишният корпоративен данък надминава с повече от 20%  месечните авансови вноски за годината  или ако 75% от корпоративния данък надхвърля 20% от съответните тримесечни авансови вноски, трябва да довнесете лихва.

  От новата година данъците за разходи ще се формират върху годишната данъчна основа и трябва да бъдат заплатени еднократно до 31 март на следващата година.

  Главна данъчна цел за 2013 – дребните търговци

  През новата година данъчните проверки ще са фокусирани главно върху дребните търговци – питейни заведения и барове, малки магазини и други.  Причината е неоправданите очаквания на правителството за увеличаването на приходите в бюджета, чрез свръзване на касовите апарати на търговците с НАП.

  Според Националната агенция по приходите отрицателният резултат се дължи на неминуемото увеличаване на разходите с еднакъв темп, с който нарастват и оборотите.

  Отговорът на НАП е организиране на мащабни кампании, чиято главна цел ще са фиктивните разходи, за не оборотите.

  Интересното е, че  същевременно Националната агенция по приходите отчита значително намаляване на данъчните измами – между 30 и 35 % за последните три години. От НАП изтъкват, че главната причина за това е фокусирането върху данъчните престъпления и поставянето им като приоритет в работата на агенцията, както и доброто сътрудничество с МВР и прокуратурата.

  Като за момента, данъчните измами в България са се изравнили процентно със средното европейско ниво и в частност с Германия и Англия.

  Трябва ли да попълваме данъчна декларация?

  Ако работите единствено на трудов договор (в това число и договор за управление и контрол) и нямате допълнителни доходи, не е необходимо да подавате данъчна декларация. Ако, обаче, сте получавали доходи с граждански договор от извънтрудови правоотношения, сте задължени да попълните декларация, въпреки че възложителят вече е удържал необходимият данък.

  Ако доходите ви са от ликвидационни дялове или девиденти, то те са обложени с окончателен данък и вие сте освободени от задължение да подавате данъчна декларация. При доходите от наеми, ако наемателят е физическо лице, вие сами трябва да сметнете дължимите авансови вноски и сте задължени да подавате данъчна декларация. Задължението да изчислите и удържите авансовия данък върху наемите не е ваше, когато наемателят е юридическо лице. В този случай няма да доплащате данък, но е необходимо да подадете данъчна декларация.

  Това става и в случай, когато облагаемите ви печалби са от продажба на автомобили, недвижими имоти и други активи, защото тогава няма авансово облагане и дефакто облагането на доходите става чак след подаване на ГДД.

  Декларация подавате и ако доходите ви са от лихви от заеми, които сте отпуснали. Обърнете внимание, че и дори да не сте получили доходи от лихви, ако заемите, които сте отпуснали (без банковите) надвишават съответни размери, отново е необходимо да подадете ГДД.
  Санкцията е до 500 лв.

  Декларация подавате и ако доходите ви са от лихви от заеми, които сте отпуснали. Обърнете внимание, че и дори да не сте получили доходи от лихви, ако заемите, които сте отпуснали (без банковите) надвишават съответни размери, отново е необходимо да подадете ГДД. Санкцията е до 500 лв.

  За данъците през 2013 г.

  От вчера гражданите и фирмите могат да проверяват данъчно-осигурителните си сметки онлайн. Необходимо е да притежавате ПИК (персонален идентификационен код) или електронен подпис, за да проверите задълженията си.  От началото на новата 2013 г. агенцията започва кампания за въвеждане на единна сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски и новата услуга „Справка за задължения” е част от нея. С това се налага и промяна на сроковете за изчисление и внасяне на налозите.

  Oт 1 януари 2013 г. данъците и осигуровките ще се плащат наведнъж, с едно единствено банково платежно нареждане. По този начин данъкоплатците не могат да погасяват задълженията според предпочитанията си, а по реда на падежите.

  Изключение правят здравните вноски, като при тях плащането ще е приоритетно без значение от другите задължения. Новият принцип, при който първо се погасява най-старото задължение, няма да важи и за частни пенсионни фондове за допълнително осигуряване.

  Новият принцип е невалиден и за вече влезли в сила актове, като ревизионни документи, оспорени в съда, например.

  Единното платежно се въвежда, защото по този начин ще се спестят над 100 милиона лева на година от разходи и банкови такси и ще се намалят значително случайните грешки, които задължените лица и банки допускат, заради многото кодове за различни по вид плащания и банкови сметки за данъци и осигуровки.

  С нововъведението се променят сроковете за отчитане и внасяне на голяма част от данъците:

  Данък върху разходите – внася се веднъж , до 31 март на следващата година;

  Данъкът върху приходите на бюджетните предприятия – внася се веднъж, до 31 март на следващата година;

  Налогът върху дейността от опериране на кораби –  внася се веднъж, до 31 март на следващата година;

  Данък върху дохода – внася се на тримесечие, а не всеки месец.