Скорошни коментари

  Archive for the ‘Закони’ Category

  Данъци и осигуровки на земеделските производители, как се определят?

  В последно време голяма част от земеделците и тютюнопроизводителите започнаха да се питат как е най – правилно да постъпят при внасянето на данъците и осигуровките си. В днешната тема ще се опитаме да засегнем този въпрос, тъй като е видно, че това е проблем на немалка част от българските земеделци.

  Какво трябва да знаете, ако и вие сте земеделци и тютюнопроизводители?

  Ако сте регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност като земеделци ( физически лица ) вие се облагате като еднолични търговци. Според този ред на облагане ( като еднолични търговци ) вие можете сами да отчитате разходите, които сте извършили за производство на селскостопанска продукция.

  Ако сте физически лица и не сте регистрирани обаче по Закона за данъка върху добавената стойност можете да избирате реда, по който да ви бъдат облагани доходите от дейността ви.

  Ако изберете да ви облагат както се облагат едноличните търговци, можете да го направите като подадете декларация до 31. декември предходната година.

  Как да се осигурявате, ако сте земеделски и тютюнопроизводители?

  Според действащите закони на страната, ако сте земеделски и тютюнопроизводители следва да се самоосигурявате. Това става върху месечния осигурителен доход между минималния и максималния размер на дохода, който е определен от Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване за текущата година.

  Ако имате нужда от по – подробна информация, можете да посетите:

  http://www.nap.bg/page?id=270

  При какви случаи могат да се ползват данъчни облекчения?

  Малко хора знаят, че имат право да ползват данъчни облекчения при подаване на годишната си данъчна декларация, а такива има и то не малко.

  В следващите редове ще ви запознаем накратко при какви случаи можете да се възползвате от данъчни облекчения:

  От данъчно облекчение можете да се възползвате, ако:

  • Сте лица с намалена трудоспособност ( с 50 и над 50 % намалена трудоспособност). В този случай можете да ползвате данъчното си облекчение както в годината, в което сте били с намалена трудоспособност, така и в годината, в която ви изтича срока на валидност на решението от ТЕЛК. Ако попадате в тази категория е добре да знаете, че към годишната си декларация трябва да прикрепите и решението си от ТЕЛК/НЕЛК.
  • Ако доброволно внасяте допълнителни осигуровки. Това данъчно облекчение е в размер до 10% от сумата, която сте внесли доброволно като осигуровки или застраховка през годината;
  • Данъчно облекчение се ползва и при индивидуални вноски за осигуряване при пенсиониране
  • С данъчно облекчение можете да се ползвате, ако сте дарители. В този случай данъчното облекчение се определя върху сумата от годишните данъци и статута на лицата на които е направено дарението. Добре е да знаете, ако сте дарители и искате да се възползвате от данъчно облекчение, че ще получите до 5 процента такова облекчение, ако сте направили дарение в полза на здравни или социални заведения. Това облекчение е валидно и ако сте направили дарение за Фонд „Социална закрила” , на специализирани заведения за закрила на деца, домове за отглеждане на деца, домове за възрастни хора, организации на хора с увреждания, детски ясли, училища, висши учебни заведения, академии и други. От облекчението можете да се възползвате и ако сте дарители на бюджетни предприятия, Червения кръст, различни социални фондации за подпомагане на хора в неравностойно положение или хора с увреждания.
  • Имате право на данъчно облекчение и ако сте младо семейство. В случай, че сте младо семейство и теглите ипотечен кредит, сумата ви се намалява с направените лихвени плащания по кредита през годината.

  За да се възползвате от данъчно облекчение за младо семейство обаче трябва да имате:

  А) сключен граждански брак;

  Б) да не сте навършили 35 години;

  В) ипотекираното жилище за което искате данъчно облекчение да е единственото ви жилище.

  При какви условия дарители могат да ползват данъчни облекчения?

  Всеки, който иска да направи дарение вече може да получи данъчни облекчения до 65%, ако спази определени условия. Дарителите в страната са все още сравнително малък процент в сравнение с останалите страни, тъй като до сега съществуваха множество пречки поради неуредените до този момент законови рамки или поради липсата на облекчения при дарения.

  За да стимулират даренията от физически лица и юридически фирми, НАП заедно с Българския дарителски форум организират национална кампания за насърчаване на гражданите и юридическите лица към участие в различни дарителски кампании и частни дарения.

  Какви облекчения могат да получат фирмите и физическите лица, ако станат дарители?

  Тъй като се знае, че доходите на гражданите в страната се облагат с 10% от дохода, това означава, че при дарение дължимия данък може да спадне до 65%.

  При какви условия може да бъде намален данъка при дарение?

  • Ако дарението се извърши към Центъра за лечение на деца или „Фонд за асестирана репродукция” данъчната основна се намаля с 50%.

  • С до 15% могат да намалеят данъците, ако дарението е направено в полза на изкуството и културата, т. е даренията са в полза на създаване, подкрепа, популяризиране и съхранение на произведения на културата във всичките и форми.

  • До 5 % е облекчението, ако дарението е направено в полза на здравни и лечебни заведения, Агенцията по социално подпомагане, Фонд”Социална закрила”, специализирани институции за социални услуги, домове за възрастни хора, детски ясли, градини, училища, институции за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи и други.

  • От 5% данъчно облекчение могат да се възползват и гражданите и юридическите лица, ако дарението им е направено към Агенцията за хората с увреждания, специализирани предприятия на хората с увреждания, читалища, други културни институции, Българския червен кръст и други.

  • Облекчение при дарение се ползва и когато дарението е направени към УНИЦЕФ, комуни за лечение от наркозависимост и т. н.

  Освен облекчения, върху дарения направени на територията на страната, такива могат да се получат и ако даренията са извършени в полза на лица и институции от Европейския Съюз, като за целта към декларацията е необходимо да се приложи официален документ, който да удостоверява какъв е статутът на този, в чиято полза е дарението.

  Данъчните облекчения могат да се ползват след подаване на задължителната данъчна декларация за доходите.

  От НАП ( Национална Агенция за приходите) и Българския дарителски форум се надяват, чрез данъчните облекчения да се стимулира дарителската кампания в страната.

  Кои физически лица за задължени да подадат декларация Образец 4001 за дължими данъци?

  Ако сте собственик на фирма или самоосигуряващо се лице и изплащате на физически лица доходи, които са в извън трудовите договори е добре да знаете, че сте задължени да подадете декларация за дължими данъци.

  Такава декларация са длъжни да подават и компании и самоосигуряващи се лица, които плащат различни доходи по извънтрудови отношения, получават допълнителни финансови средства от наем, упражняват свободни професии и други.В тези случаи фирмите и самоосигуряващите се лица са длъжни да декларират в НАП дължимите данъци до края на месеца, който следва тримесечието, през което е получен доходът.

  Декларация по чл. 201, ал.1 от ЗКПО и чл. 55, ал.1 по ЗДДФЛ за дължими данъци се представя в НАП и за данъци, които са удържани върху доходите на чужди граждани, които са получили различни възнаграждения за извършване на услуги, доходи от лихви, стипендии, неустойки, обезщетения и други. Read the rest of this entry »

  Видове счетоводство от гледна точка на законовите норми в страната – едностранно и двустранно

  Всички сме наясно, че бизнес, който не води добре своето счетоводство е изгубена кауза. Според законите на страната всяка фирма, която иска да развива дейност на територията на България трябва да има задължителна регистрация и трябва да води счетоводство. Такива са условията и това са само част от изискванията, ако искаме да развиваме законен бизнес.

  За счетоводните услуги сме говорили доста и днес няма да засягаме темата „какво представляват счетоводните услуги”.

  Днес сме решили да поговорим за видовете счетоводство според нашите закони, за да можем да ви бъдем от полза, ако тепърва се впускате в света на частния бизнес.

  И така, според действащите законови и нормативни рамки на страната видовете счетоводство са няколко, а именно:

  •        Счетоводство на ЕТ ( едноличен търговец );

  •        Счетоводство на ООД ( Дружество с Ограничена Отговорност );

  •        Счетоводство на ЕООД (Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност );

  •        Счетоводство на АД ( Акционерно Дружество ).

  Сега може би ще кажете, че счетоводните услуги са си счетоводни услуги без значение каква е регистрацията на фирмата, но ще сгрешите.

  Вярно е, че всички фирми трябва да водят счетоводство, но докато при фирми ЕТ ( едноличен търговец) счетоводството може да бъде едностранно, то при останалите форми на регистрация счетоводството задължително е двустранно.

  Едностранното счетоводство при фирми ЕТ има за цел да състави достоверен резултат, който да може да бъде използван за данъчна обработка. Едностранното счетоводство е приложимо само е единствено при фирми ЕТ ( едноличен търговец ).

  За всички останали форми на регистрация на фирми са задължителни двустранните счетоводни услуги. Този вид счетоводни услуги имат за цел предоставят всички счетоводни процеси в готов вид за данъчно облагане и облагане по ЗКПО ( Закон за Корпоративно Подоходно Облагане ).

  Двустранното счетоводство е доста по — сложно от едностранното, но пък дава много по — точна информация и при него фактора „човешка грешка” е сведен до минимум.

  За да стане малко по — ясно ще се опитаме да разгледаме разликите между двата вида счетоводни услуги. Основната разлика между едностранното и двустранното счетоводство е, че при двустранното всяка стойност ( сума ) се изписва и като намаление и като нарастване или иначе казано като „кредит” ( намаление ) и като „дебит” ( нарастване ). Това се прави, тъй като се следва логиката, че ако едно нещо намалява на едно място, то на друго място се увеличава, т. е. получава се балансирано осчетоводяване.

  По-дълъг срок за внасяне на здравни осигуровки

  От тази година, ако сте трайно безработни, не получавате обезщетение от Бюрото по труда и не се сте регистрирани в НАП като самоосигуряващи се лица, срокът за превеждане на здравноосигурителните ви вноски се удължава на 25-то число от месеца, следващ месеца, за който се отнасят осигуровките. Например: вноската за януари 2013 г. трябва да внесете не по-късно от 25 февруари 2013г. Размерът на здравноосигурителната вноска и тази година остава същият – 16,80 лв.

  Не забравяйте и че трябва да подадете декларация 7 в НАП (по постоянен адрес), ако за първи път възникне задължение сами да внасяте здравоноосигурителни вноски. Срокът за подаване е до 25-ти на месеца след месеца на възникване на задължението. Например: ако от 1 януари 2013 г. трябва да се осигурявате сами, трябва да подадете декларация 7 до 25 февруари 2013 г. От тази година в декларацията трябва да посочите и осигурителния доход, върху който заплащате здравните вноски. Ако вече сте подавали такава декларация, не е задължително да подавате нова – тогава се счита, че избирате да се осигурявате върху минималния осигурителен доход.

  Ако за период от 36 месеца не са внесени повече от 3 месечни здравноосигурителни вноски, правата ви ще бъдат прекъснати.  Може да ги подновите като заплатите всички дължими вноски.

  Може да проверите своя здравноосигурителен статус и периодите, за които нямате здравноосигурителни вноски на сайта на НАП или на телефон 0700 18 700, единствено чрез въвеждане на ЕГН.

  Трябва ли да попълваме данъчна декларация?

  Ако работите единствено на трудов договор (в това число и договор за управление и контрол) и нямате допълнителни доходи, не е необходимо да подавате данъчна декларация. Ако, обаче, сте получавали доходи с граждански договор от извънтрудови правоотношения, сте задължени да попълните декларация, въпреки че възложителят вече е удържал необходимият данък.

  Ако доходите ви са от ликвидационни дялове или девиденти, то те са обложени с окончателен данък и вие сте освободени от задължение да подавате данъчна декларация. При доходите от наеми, ако наемателят е физическо лице, вие сами трябва да сметнете дължимите авансови вноски и сте задължени да подавате данъчна декларация. Задължението да изчислите и удържите авансовия данък върху наемите не е ваше, когато наемателят е юридическо лице. В този случай няма да доплащате данък, но е необходимо да подадете данъчна декларация.

  Това става и в случай, когато облагаемите ви печалби са от продажба на автомобили, недвижими имоти и други активи, защото тогава няма авансово облагане и дефакто облагането на доходите става чак след подаване на ГДД.

  Декларация подавате и ако доходите ви са от лихви от заеми, които сте отпуснали. Обърнете внимание, че и дори да не сте получили доходи от лихви, ако заемите, които сте отпуснали (без банковите) надвишават съответни размери, отново е необходимо да подадете ГДД.
  Санкцията е до 500 лв.

  Декларация подавате и ако доходите ви са от лихви от заеми, които сте отпуснали. Обърнете внимание, че и дори да не сте получили доходи от лихви, ако заемите, които сте отпуснали (без банковите) надвишават съответни размери, отново е необходимо да подадете ГДД. Санкцията е до 500 лв.

  За измененията в ЗДДС

  Парламентът прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.  Нормативният акт изменя и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и други.

  Някои от новите промени, въведени със закона са:

  Погасяване на публични задължения –  при случаите, когато длъжникът има няколко на брой публични задължения, установени от НАП, и не може да ги погаси едновременно,  се погасява задължението, на което срокът за плащане изтича най-рано, освен ако в закона не е предвидено друго. Ако две задължения трябва да бъдат погасени на една и съща дата, те се погасяват съразмерно.

  Електронни фактури – Издаването им влиза в сила от датата, на която бъдат предоставени, така че да могат да бъдат получени от получателя. Въвежда се нова  възможност за  издаване на сборна фактура, ако доставките са две или повече и данъкът за тях става изискуем през един и същ данъчен период. Ако обаче, доставките не са вътреобщностни, фактурите трябва да бъдат издадени не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът е станал изискуем.

  При фактури, при които данъчната основа и данъкът са под 100 евро, могат да бъдат пропуснати част от реквизитите по чл. 114, ал. 1. Това не е в сила за фактурите, които документират доставки на територията на друга държава-членка, на вътреобщностни доставки и на дистанционни продажби на стоки.

  Облагане на хазартната дейност – независимо дали организирана онлайн или по традиционния начин, всяка хазартна дейност ще се облага със ставка от 15 %.

  Данък върху доходите от лихви по влогове и депозити е в размер  10%. Няма да се облагат само доходите от лихви по разплащателни сметки в търговски банки и в клонове на чуждестранни банки, установени в държава-членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

  Внасянето на осигурителните вноски вече ще става до 25-то число на месеца.

  За платения годишен отпуск и майчинството

  Много бъдещи майки се питат какво ще се случи с полагащия им се платен годишен отпуск, като излязат в майчинство.  Натрупаният  платен годишен отпуск по време на майчинство може да се използва след завръщането ви на работа. Периодът за използване е две години от момента, в който се върнете на работа.

  След този срок, отпускът се погасява по давност.

  Отлагането на платения годишен отпуск е възможно,  ако и през календарната година, за която се отнася, служителят не е имал възможност да го използва изцяло или отчасти, поради отпуск за отглеждане на малко дете.

  Служителят може да ползва платения си годишен отпуск до две години от края на годината за съответната година. Ако за този период отпускът не е използван, служителят го губи, независимо от причината.

  Изключението е, когато годишният отпуск е отложен заради използване на друг вид отпуск – тогава правото за годишна почивка се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за отлагането и служителят се е завърнал на работа.

  Повече може да прочетете в Кодекса на труда:

  Отлагане на ползването

  Чл. 176. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) (1) Поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни.
  (2) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) При уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година.
  (3) (Отм., нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) В случаите на ал. 1 и 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни.
  (4) (Предишна ал. 2, изм. и доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск.

  Погасяване на правото на ползване

  Чл. 176а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) (1) Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.
  (2) Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.

  Заплащане

  Чл. 177. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2008 г.) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
  (2) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.

  Забрана за парично компенсиране

  Чл. 178. Забранява се компенсиране на платения годишен отпуск с парични обезщетения освен при прекратяване на трудовото правоотношение.

  Без налог на печалбите от хазарт

  На печалбите от хазарт на физическите лица няма да се налага данък от 10 процента, въпреки предложението  на финансовия министър да се увеличи обхватът на облагането – не само върху лихвите от депозити, но и върху печалбите от хазарт и от фондовата борса. Все пак, обаче, печалбите от хазартни игри няма да се облагат, но хазартните оператори трябва да информират държавата за всички изплатени печалби над 5000 лева.

  Междувремено се  предвиждат ставки за облагане на хазартните оператори, които предлагат офлайн  и онлайн хазарт.  Предвижда се обикновеният хазарт да запази ставката си от 15 процента върху оборотите, а за онлайн хазартните дейност ставката ще бъде 7 процента.

  „Това е въпрос на законодателна целесъобразност, независимо от многото аргументи, че това по същество е един и същ бизнес. Анализът на практиката в ЕС показва, че на много места има диференцирана ставка – поне две такива държави са ни известни. От друга страна, по-ниската ставка за онлайн хазарта е продиктувана от спецификата на организация на игрите от разстояние и от това, че при равна за конвенционалния и организирания от разстояние хазарт ставка, игрите, организирани от разстояние, стават неатрактивни и на практика няма да се реализира нито една лицензия по отношение на хазарта, организиран от разстояние. Това ни е мотивирало да предложим по-ниска ставка за онлайн хазарт“, съобщи заместник финансовият министър.