Скорошни коментари

  Archive for януари, 2013

  Вътрешен одит

  Подготовката за вътрешен одит не би трябвало да се различава значително от подготовката за външен такъв.  Тя неизменно включва интервюиране на служителите, наблюдение на процедурите и сравняване на разултатите с цел изолиране на несъответствията и възможностите за подобрение.

  За да бъде ефективна тази подготовка, все пак е важно добре да разбираме същността на вътрешния одит.

  Цел

  Главнaта цел на вътрешния одит е да осигури на управлението на компанията сигурност, че могат да изпълнят задълженията си към организацията и нейните инвеститори, като оцени и подобри ефективността на управление, справяне с рисковите фактори и контрол на дейността.

  Вярно е, че всеки вътрешен одит има своите особености, но процесът за повечето обикновено се състои от четири фази.

  1. Проучване

  Одиторите събират информация относно областта и дейността, която ще разглеждат, с цел да изяснят няколко основни момента – какви са целите и процесите, кой ги изпълнява, как се оценява работата, какви са рисковете и как мениджърите се справят с тях.

  2. Планиране

  Одиторите анализират събраната информация и заедно с управлението на компанията определят приоритетите, обхвата и целите на одита. Насрочват се срокове и план на действие.

  3.  Подготовка

  Събиране на допълнителна информация чрез дискусии, интервюта, наблюдение и вътрешни тестове. Документиране и анализ на събраната информация и последващо комуникиране на резултатите.

  4. Действие

  Вътрешният одит не завършва, докато не се изготвят доклади или не се въведат необходимите промени.  Как да променим вида на осигуряването си

  Ако сте самоосигуряващо се лице и искате да промените вида на осигуряването си за календарната година, може да го направите, като подадете декларация по утвърден образец. Срокът е 31 януари.

  Всяко самоосигуряващо се лице се осигурява задължително във фонд Пенсии и по избор допълнително могат да се осигуряват и във фонд Общо заболяване и майчинство. На практика, имате два варианта. Единият е да се ползвате от всички осигурени социални рискове – болнични –  с изключение на трудова злополука, професионална болест и безработица, като внасяте осигурителните си вноски на по-висок процент. Вторият вариант е осигурителните ви вноски да са на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.

  Ако започвате или възобновявате трудовата си дейност, може да изберете вида на осигуряването си с подаване на декларация в съответния офис или в НАП в срок от седем дни.  Ако обаче прекъснете и възобновите трудовата си дейност през годината, не може да промените първоначално избрания вид осигуряване. Това може да стане само в началото на новата година (до 31 януари 2013г.), като подадете декларация по образец в офис на НАП. Може да го направите лично, с упълномощено лице или като я изпратите по пощата с обратна разписка.

  Одитна програма 2013 г. на Сметната палата

  Приоритетите на одитната програма на Сметната палата за тази година са проверка на даването на обществени поръчки, събираемостта на приходите в бюджетните организации, управление на имуществото на държавно и общинско ниво, както и на държавните висши училища.

  Бюджетните организации, които ще бъдат одитирани през 2013 г. от Сметната палата, отговарят на следните характеристики:

  1. Организации, които не са били одитирани или не са правени одити повече от 2 години

  2. Организации, чиято дейност е от висока обществена значимост

  3. Организации с голям финансов ресурс и/или усвояващи финанси от Европейския съюз

  4. Организации със значителен брой общинска или държавна собственост

  5. Организации с големи задължения или несъбрани вземания

  6. Организации, които изпълняват голям брой обществени поръчки

  7. Организации, в които са налице сруктурни промени

  8.  Организации, при които са установени рискове или нарушения при минали одити

  9.  Организации, при които са идентифицирани грешки в заверката на годишните финансови отчети за минали години

  Одитната  програма на Сметната палата включва  510 одитни задачи.  Почти половината от тях (205) са  финансови одити, които завършват със заверка на годишните финансови отчети на първостепенните разпоредители. Допълнително, на близо 180 първостепенни разпоредители ще  бъде направен финансов одит на периодичните отчети. Сметната палата е подготвила и одити за съответствие при финансовото управление (62), специфични одити (44), одити на изпълнението, които включват ефективност и икономичност на управлението на публични средства (14), и одити за съответствие при управлението на средства от Европейския съюз (5).

  Одитите за съответствие на финансовото управление ще включват проверка на възлагането на обществените поръчки, управлението на имуществото и администрирането на такса смет. Ако Сметната палата продължи да установява още нарушения, ще бъдат проведени и допълнителни тематични одити в чувствителните области.  Такива одити се предвиждат за министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на културата и на Агенцията по заетостта. Сметната палата възнамерява да провери възлагането на обществени поръчки, съпроводено с проверка на администрирането на такса смет и управление и разпореждането с имоти. В общините Варна, Пловдив, Стара Загора, Несебър, Видин и Дупница ще бъдат направени одити на администрирането на приходите от местни данъци и такси и целевото изразходване на средства по бюджета.  Столична община и община Асеновград пък ще бъдат одитирани за управлението и разпореждането с имоти.

  За първи път ще бъде одитирана връзката между подготовката на специалисти в системата на висшето образование и  реализацията им на пазара на труда. Други подобни одити са за съответствие при финансовото управление на Изпълнителна агенция по горите и одит за изпълнение на Националната служба по зърното. Ще бъдат извършени и значителен брой одити, свързани с изборите за народни представители тази годинам както и за референдума.

  От голямо обществено значение са и предвидените одити за „Управление на националните паркове”, ”Изпълнение на целите на ЕС и националните цели при производство и използване на биогорива”, „Развитието на научния потенциал – база за устойчиво развитие“, „Превенция и реакция при възникване на горски пожари”.

  За първи път ще бъде извършен външен одит и на финансовото управление на държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци“, което получава  финансиране от Международен фонд „Козлодуй” на стойност 90 милиона евро.

  През 2013г. ще бъдат одитирани и осем университета: техническите университети в София и Варна, медицинските университети в София и Пловдив, Университет „Асен Златаров“ – Бургас, Аграрния университет – Пловдив, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” и Икономическия университет – Варна.

  По-дълъг срок за внасяне на здравни осигуровки

  От тази година, ако сте трайно безработни, не получавате обезщетение от Бюрото по труда и не се сте регистрирани в НАП като самоосигуряващи се лица, срокът за превеждане на здравноосигурителните ви вноски се удължава на 25-то число от месеца, следващ месеца, за който се отнасят осигуровките. Например: вноската за януари 2013 г. трябва да внесете не по-късно от 25 февруари 2013г. Размерът на здравноосигурителната вноска и тази година остава същият – 16,80 лв.

  Не забравяйте и че трябва да подадете декларация 7 в НАП (по постоянен адрес), ако за първи път възникне задължение сами да внасяте здравоноосигурителни вноски. Срокът за подаване е до 25-ти на месеца след месеца на възникване на задължението. Например: ако от 1 януари 2013 г. трябва да се осигурявате сами, трябва да подадете декларация 7 до 25 февруари 2013 г. От тази година в декларацията трябва да посочите и осигурителния доход, върху който заплащате здравните вноски. Ако вече сте подавали такава декларация, не е задължително да подавате нова – тогава се счита, че избирате да се осигурявате върху минималния осигурителен доход.

  Ако за период от 36 месеца не са внесени повече от 3 месечни здравноосигурителни вноски, правата ви ще бъдат прекъснати.  Може да ги подновите като заплатите всички дължими вноски.

  Може да проверите своя здравноосигурителен статус и периодите, за които нямате здравноосигурителни вноски на сайта на НАП или на телефон 0700 18 700, единствено чрез въвеждане на ЕГН.