Скорошни коментари

  Archive for ноември, 2013

  Социални разходи на фирмите

  Въпросът за социалните разходи на фирмите е доста сложен по отношение на данъчното третиране. Една от социалните придобивки на работниците, която те много ценят са ваучерите за храна, чиято стойност е законово определена на 60 лв. Този разход не подлежи на облагане с данък, но само ако са спазен и някои условия. Законът гласи, че ако ваучерите се дават като стимул или премия за свършена работа, то те не могат да се третират като социални разходи. Ваучерите се дават на всички служители, без оглед на заемана длъжност и постижения в работата. В случай, че тези социални придобивки се обвържат с длъжностните характеристики на работещите или се използват за стимулиране на работния процес, то те вече не отговарят на предназначението си и не ползват данъчни облекчения.

  Ваучерите за храна се считат за социален разход и когато са предоставени на лица, които са в годишен отпуск, болнични, майчинство и др., но само при стриктно спазване на законовите разпоредби. Сложен остава въпроса с връзката между ваучерите за храна и заплатата на работниците, която не трябва да е по-малка от получаваната в последните три месеца. Ако ваучерът е даден като компенсация за по-ниската заплата не може да се освободи от данък. Не е възможно и вариране в стойността на ваучерите. Ако в един месец работниците са получили ваучери за 40 лв., а през следващия им се предоставят такива по 80 лв., то разликата няма да може да се отчита за предходния месец, а ще трябва да се обложи с данък.

  В някои предприятия освен ваучери, някои работещи получават и безплатна храна. По закон ваучери трябва да получават абсолютно всички работници, докато за безплатната храна това не важи. Така може някои от работещите във фирмата да получават едновременно двете социални придобивки, тъй като те се определят от различни законови разпоредби.

  Сложен е въпроса и с безплатния превоз до работното място и обратно. В случая най-често се ангажира превозвач, който е външна фирма и начислява ДДС във фактурите си. Проблем може да възникне, ако превозвача няма право да ползва данъчен кредит. Другият въпрос е, че щом услугата е безплатна за работниците, тя е социална и не би трябвало да и се начислява ДДС. В това отношение казусът е сложен, но законът предвижда предприятието да може да се възползва от данъчен кредит за консумативите, необходими за осъществяване на превоза. Не се освобождават от данъци плащания за билети за обществен транспорт или за гориво на лични автомобили.

  Много спорове се водят по отношение на разходите за предоставяне на безплатни квартири на работници и служители. За да влязат в графа “социални разходи” трябва да се спазят редица условия. Същото важи и за другите типове социални придобивки, регламентирани от КТ.

  Давност за дългове към НАП и други институции

  Много физически и юридически лица се надяват да успеят да се освободят от стари дългове към НАП по давност. В момента хиляди възражения за отмяна на подобни задължения затрупват приходната агенция, но шансът да бъдат опростени е минимален. Задължения датиращи от януари 2008-ма година имат шанс да бъдат заличени по давност, но само при определени условия. Едното е по време на петгодишният срок да не са настъпвали никакви действия за изискване на дълга. За фирмите с въвеждането на единната сметка възможността на старите задължения да отлежат пет години е илюзорна, тъй като на практика всяко внасяне на пари отива за изплащане на най-старите задължения. Прекъсване на давностния срок може да се случи по много причини. Например запор на банкова сметка може да е причина за прекратяване на срока и той започва да тече от датата на блокиране на сметката. С наближаване на крайния срок, след който задълженията може да се отменят по давност, институциите започват да предприемат действия, с които да удължат срока и да не дадат възможност на длъжниците да се освободят от плащания. Изпращат се писма, sms-и и имейли за напомняне, които на практика представляват акт за изискване на плащане, а всяко действие от страна на институцията, към която се дължат пари, автоматично прекратява давностния срок.

  Граждани и фирми, които имат стари задължения не могат да разчитат на автоматичното им отпадане. Това става след подаване на заявление за опростяване на задължението по давност. Ако такова заявление не е подадено, дългът не отпада, а от 2015-та година ще се събира автоматично от НАП. В повечето случаи заявленията за освобождаване от задължения поради давност получават отказ, тъй като в петгодишният срок длъжникът получава писма, уведомления, завеждат се дела или се запорират сметки, което на практика стопява надеждите за освобождаване от тежестта на старите дългове От приходната агенция информират, че благодарение на активността им за събиране на стари задължения в хазната са постъпили над 30 милиона лева. Амбициозната цел е да се съберат 150 милиона от стари дългове.

  За лицата, които се надяват да не плащат стари задължения по давност има и други изненади. В данъчната история на длъжниците влизат и отдавна забравени глоби към ХЕИ, КАТ и други институции. Те също ще бъдат събирани по новия ред и шансовете да отпаднат по давност са нищожни. Върху задълженията се натрупват и лихви, което още повече увеличава тежестта им. Старите задължения към държавните институции са много по-малко зло от подобни задължения към банки или фирми за бързи кредити. Последните целенасочено изчакват наближаване на края на давностния срок и седмица преди изтичането му завеждат дело срещу длъжника. Така го натоварват не само с основния дълг, а и с тежки лихви върху него и като добавка – съдебни разходи. Експертите по счетоводство и лични финанси съветват да не се разчита на опрощаване на стари дългове, а да се работи за навременното им плащане, което спестява много нерви и средства.

  Граждански договори – плюсове и минуси

  В ситуацията, в която се намира обществото ни в момента е доста трудно да се избират условията, при които се започва работа. Много хора с месеци са безработни и когато се появи възможност, са принудени да приемат условията без възражения. Гражданските договори са решение, което удовлетворява много фирми в условията на криза. Вместо да се обвързват с трудови договори, при които правата на работещите са тежест за бюджета на фирмата, те ползват удобната алтернатива да сключват с граждански договори.

  В условията на граждански договор, работата се извършва от законно наети лица, които имат фиксирани задължения и точно определено заплащане. Отношенията изпълнител – възложител са ясно и точно дефинирани, при което всяка от страните се старае да изпълни задълженията си. Наетите лица получават пари за реално свършена работа и дължат неустойки за лошо качество или просрочване на сроковете. Тъй като при тези договори не се плащат осигуровки за болнични и майчинство, работодателят спестява доста средства. При наетите на трудови договори непредвидените престои се заплащат, като работниците и служителите имат право на отпуски и болнични. Болничните са голямо бреме за фирмите, тъй като приетата временно мярка за заплащане на първите три дни от работодателя вече стана постоянна.

  За лицата, наети по граждански договор има както плюсове, така и минуси. Този начин на работа им дава голяма свобода. Работното време не е фиксирано, а получаването на възнаграждението е гарантирано. Минусите са в по-малкото социални облаги, ограничените осигуровки и липсата на отговорност на работодателя при злополуки. Работещият на граждански договор трябва активно да се интересува от правата и задълженията си, за разлика от наетите по трудови договори, които просто си получават заплатата, а за всички формалности се грижат счетоводителите на фирмата.

  За тази година например, за четвъртото тримесечие не трябва да се удържа данък общ доход авансово за работещите на граждански договори. Голям процент от заинтересованите не са наясно с този факт, а и не само те – много счетоводители също не са се запознали с новите наредби и продължават да удържат данъка. Удържаните по този начин средства по новия модел за плащане на задълженията автоматично покриват най-старите задължения към НАП на фирмата. Така реално при подаване на данъчна декларация след приключване на годината работещите по граждански договори може да платят още веднъж данъка на държавата. Това обезсмисля до голяма степен идеята за данъчните облекчения, които могат да получат хората и ги обрича на дълги и бавни процедури, чрез които да получат надвнесените суми обратно.

  Много хора работещи по граждански договори не знаят, че трябва да подават декларация за доходите си, което е причина да бъдат глобявани с доста високи глоби. Затова работещите при подобни договорни отношения трябва да следят новостите и ако не могат да се справят с документацията сами, да потърсят консултация от опитен счетоводител.

  Мъжете имат право на отпуск, когато им се роди дете

  Фокусирано върху проблемите на майките, обществото често пренебрегва бащите и техните права, при раждането на децата им. Повечето мъже изобщо не правят постъпки, за да получат полагащите им се обезщетения и отпуски. Все пак, в последните години се увеличава броят на бащите, поискали отпуск за отглеждане на дете, като така намират решение на доста сложни семейни проблеми. За да има правото на платен отпуск по майчинство, бащата трябва да отговаря на определени условия. Първото е да е осигурен за всички рискове 12 месеца преди датата на раждане на детето. Второто важно условие е работодателят да е съгласен и да разреши ползването на такъв отпуск. Кодексът на труда дава основание за искане на отпуск по бащинство чрез новата ал. 7, чл. 163.

  Отпускът по бащинство може да се ползва след навършване на шестмесечна възраст на детето, ако майката е съгласна. Когато бащата поеме грижите за детето, майчинството на майката се прекратява. Бащите могат да получават отпуск и обезщетение за остатъка от времето до 410 дни, като родителите могат да решат по всяко време отново майката да излезе в отпуск, ако това е по-изгодно за домакинството. Докато е в отпуск за гледане на дете на бащата се води трудов стаж, а обезщетението е едно и също за всички, които ползват отпуск по майчинство.

  За много семейства прехвърлянето на майчинството е решение на финансовите проблеми, възникващи още по-остро след раждането на дете. Освен бащата, в майчинство може да излезе член на семейството, стига да е работещ, осигурен за всички рискове, а не пенсионер или студент. С тази възможност семействата могат да бъдат по-гъвкави и да се справят по-добре с финансовите проблеми. Мъжът може да получи правото да отглежда детето си дори и да няма граждански брак с майката. Законът позволява на бащата да получава отпуски и обезщетения за дете до 2 години и ако по трагично стечение на обстоятелствата майката не може да се грижи за детето си – разболее се тежко или почине.

  Семейните проблеми често са объркани и сложни, но с разумно използване на законовите възможности, се намират решения, с които се улесняват родителите при раждането на децата им. Например всеки работещ и осигурен баща има право на 15 дни отпуск непосредствено след раждането на бебето. През това време той получава 90% от брутното си възнаграждение. За съжаление, много бащи срещат трудности в комуникацията с фирменото счетоводство, когато предявят искане да ползват правото си, тъй като процедурата е доста усложнена. Добре е мъжете да се информират предварително за нужните документи, за да ги изискват от болницата още при раждането на детето. Така ще спестят доста нерви на себе си и на счетоводителя, който се занимава със случая.