Скорошни коментари

  Archive for ноември, 2012

  4 млн. лв. за обучения в сферата на одита от ОПАК

  На провелия се в края на миналия месец нформационен ден по ОПАК, ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” Моника Димитрова-Бийчър съобщи, че обученията на служителите в администрацията са важен приоритет, за да се предоставя по-качествен продукт на обществото и бизнеса.

  За целта ОПАК финансира проекти за обучения в сферата на одита и контрола, сигурността на информацията, управлението на бедствия и аварии. Моника Димитрова-Бийчър посочи още, че важността на такива инициативи се вижда в кризисни ситуации, когато е трудно да се реагира. Затова има нужда от подобни обучения. Общият бюджет на процедурата е 4 млн. лева, но той може да бъде увеличен при необходимост и голям интерес. Минималният размер на проектите е 250 хил. лв. и няма ограничение за максимален праг.

  Целта е да се финансират най-качествените идеи, затова няма да бъдат отхвърляни проекти по показател бюджет, а при нужда недопустимите разходи ще бъдат съкращавани.

  Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.30 часа на 10.12.2012 г. (понеделник). Експертите от Управляващия орган на ОПАК съветват да не се чака последния момент за кандидатстване. Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 18 месеца, а поради приключването на програмния период 2007 – 2013 г. няма да се толерира удължаване на сроковете по договорите.

  През 2013 г. – 770лв. таван на пенсиите

  Бюджетната комисия прие проекта на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013г.

  В него е заложено диференцирано повишение на пенсиите от април 2013г. средно с 9,3%. За целта са осигурени средства на стойност 586 млн. лева.

  Предвидено е и увеличение на минималната пенсия, която става 150 лв. От 1 януари 2013г. ще се увеличи и минималната работна заплата  и ще достигне 310 лв.

  Във връзка с покачването на максималния осигурителен доход, който през новата година ще стане 2200лв., се предвижда и повишение в тавана на пенсиите, който от 2013г. ще бъде 770лв.

  Осигурителната вноска за фонд “Пенсии” за работещите в специалните ведомства, по чл. 69 на Кодекса за социално осигуряване, субсидирани от републиканския бюджет, се увеличава на 20%.

  Общият коефицент на заместване на дохода през април 2013 г. ще бъде 59.1 % спрямо 56.3 % през 2009 г.

  За измененията в ЗДДС

  Парламентът прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.  Нормативният акт изменя и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и други.

  Някои от новите промени, въведени със закона са:

  Погасяване на публични задължения –  при случаите, когато длъжникът има няколко на брой публични задължения, установени от НАП, и не може да ги погаси едновременно,  се погасява задължението, на което срокът за плащане изтича най-рано, освен ако в закона не е предвидено друго. Ако две задължения трябва да бъдат погасени на една и съща дата, те се погасяват съразмерно.

  Електронни фактури – Издаването им влиза в сила от датата, на която бъдат предоставени, така че да могат да бъдат получени от получателя. Въвежда се нова  възможност за  издаване на сборна фактура, ако доставките са две или повече и данъкът за тях става изискуем през един и същ данъчен период. Ако обаче, доставките не са вътреобщностни, фактурите трябва да бъдат издадени не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът е станал изискуем.

  При фактури, при които данъчната основа и данъкът са под 100 евро, могат да бъдат пропуснати част от реквизитите по чл. 114, ал. 1. Това не е в сила за фактурите, които документират доставки на територията на друга държава-членка, на вътреобщностни доставки и на дистанционни продажби на стоки.

  Облагане на хазартната дейност – независимо дали организирана онлайн или по традиционния начин, всяка хазартна дейност ще се облага със ставка от 15 %.

  Данък върху доходите от лихви по влогове и депозити е в размер  10%. Няма да се облагат само доходите от лихви по разплащателни сметки в търговски банки и в клонове на чуждестранни банки, установени в държава-членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство

  Внасянето на осигурителните вноски вече ще става до 25-то число на месеца.

  За платения годишен отпуск и майчинството

  Много бъдещи майки се питат какво ще се случи с полагащия им се платен годишен отпуск, като излязат в майчинство.  Натрупаният  платен годишен отпуск по време на майчинство може да се използва след завръщането ви на работа. Периодът за използване е две години от момента, в който се върнете на работа.

  След този срок, отпускът се погасява по давност.

  Отлагането на платения годишен отпуск е възможно,  ако и през календарната година, за която се отнася, служителят не е имал възможност да го използва изцяло или отчасти, поради отпуск за отглеждане на малко дете.

  Служителят може да ползва платения си годишен отпуск до две години от края на годината за съответната година. Ако за този период отпускът не е използван, служителят го губи, независимо от причината.

  Изключението е, когато годишният отпуск е отложен заради използване на друг вид отпуск – тогава правото за годишна почивка се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за отлагането и служителят се е завърнал на работа.

  Повече може да прочетете в Кодекса на труда:

  Отлагане на ползването

  Чл. 176. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) (1) Поради важни производствени причини работодателят може да отложи за следващата календарна година ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни.
  (2) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) При уважителни причини по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година.
  (3) (Отм., нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) В случаите на ал. 1 и 2 за следващата календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск общо в размер не повече от 10 работни дни.
  (4) (Предишна ал. 2, изм. и доп. – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск.

  Погасяване на правото на ползване

  Чл. 176а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) (1) Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.
  (2) Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.

  Заплащане

  Чл. 177. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2008 г.) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
  (2) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.

  Забрана за парично компенсиране

  Чл. 178. Забранява се компенсиране на платения годишен отпуск с парични обезщетения освен при прекратяване на трудовото правоотношение.