Скорошни коментари

  Archive for декември, 2010

  Одиторска проверка на сделки със свързани лица

  Съгласно Националните одиторски стандарти и Международните одиторски стандарти лицата се смятат за свързани, когато едното е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значително влияние при вземането на финансови и експлоатационни решения.

  Сделката между свързани лица е прехвърляне на ресурси или задължения между сродни лица, без да е задължително прилагането на някаква цена.

  Контролът тук е понятие, според което има налице пряка или косвена (чрез дъщерни компании) собственост върху повече от половината от гласовете в едно предприятие, или върху значителен дял в гласовете, както и възможността по установен или договорен път да се насочват финансовата и експлоатационната политика на ръководството на предприятието.

  Определението за значително влияние е участие в решенията, свързани с финансовата и експлоатационната политика на едно предприятие, но не и контрол върху тази политика (представител в директорския съвет).

  Значително е влиянието и чрез участие във вземането на решения, материални междуфирмени сделки, размяната на управленски персонал или зависимост от техническа информация.

  Значително влияние може да се постигне чрез притежаването на акции по уставен или договорен път.

  Одиторът е длъжен да прегледа всяка предоставена му от отделните директори или от висши служители информация, отнасяща се до сделките със свързани лица, които са им известни, вкл. и сделките, засягащи самите тях и непосредствените членове на техните семейства.

  В хода на проверката се извършват процедури, които могат да установят наличието на сделки със свързани лица. При изпълнението на нормалните одиторски процедури следва да се внимава за появата на сделки, които при наличните обстоятелства могат да се явят необичайни, но могат и да са резултат на свързани лица.

  Освен това одиторът следва да вземе предвид наличието на нерегистрирани сделки със свързани лица, например получаването или оказването на безплатни управленски услуги. Сделките с оповестени свързани лица се преглеждат, като се приложат процедури, чрез които се добиват достатъчно данни за целта, естеството и размера на тези сделки. Одиторът взема данни и за:

  а) потвърждение за условията и стойността на сделката от самото свързано лице или от неговия одитор;

  б) притежаваните от свързаното лице данни; в) разговор и допитване до лица, свързани със сделка: банки, юристи, гаранти и посредници;

  Резултатите от проверката на свързани лица се отбелязват в доклада на одитора.

  Одиторски доклади относно счетоводен отчет

  Oсновен принцип на одиторската проверка е да се прегледат и оценят изводите, които са направени въз основа на придобитите от проверката данни, за да се изгради мнение по финансовата информация, а именно: последователност в прилагането на счетоводната политика; съответствия с прилаганите правилници и нормативни изисквания; достоверност на информацията; оповестяване на информацията.

  Съгласно Националните одиторски стандарти докладът на одитора съдържа следните основни елементи: заглавие, адрес, ревизирани отчети, прилагани одиторски стандарти и практически подходи, израз или отказ на израз на мнение по финансовите отчети, подпис, адрес на одитора, дата на доклада.

  Изразеното в доклада на одитора мнение може да бъде: безусловно, с уговорки, отрицателно или отказ да се изрази мнение.

  В доклада се определя точно кой вид мнение е изразено. Безусловно мнение например се дава, когато одиторът е напълно убеден, че промените в счетоводните принципи или в методиката на приложението им са правилно определени и оповестени.
  Одиторът може да не е в състояние да изрази безусловно мнение при наличието на едно или повече от следните обстоятелства: съществуват ограничения върху обхвата на работата му; налице са несъгласия с ръководството по отношение на финансови отчети; съществува значителна несигурност по отношение на финансовите отчети, което се изяснява от бъдещи събития.
  В някои от случаите са налице ограничения върху обхвата на одиторската проверка, наложени от клиента. Одиторът не трябва да поема ангажимент, ако смята, че някои ограничения могат да наложат отказ да се даде мнение.
  Възможни са и несъгласия с ръководството по някои от следните въпроси: приемливост на избраната счетоводна политика; методи на нейното приложение; спазване на съответните правилници и нормативи при съставянето на финансовите отчети. Налице са и случаи,когато финансовите отчети съдържат значителна несигурност, неяснота за бъдещето на някои събития и др. Това следва да се опише в доклада на одитора.

  Одиторът подписва своя доклад и му поставя датата, на която официално е завършил прегледа,
  вкл. и процедурите спрямо събитията, настъпили до датата на доклада.
  Той изисква подпис и от ръководството за това, че наистина е одобрило финансовите отчети.