Скорошни коментари

  Archive for декември, 2013

  Какво трябва да знаем за осигурителния стаж?

  Какво е осигурителен стаж?

  Това е периода, за който са внесени дължимите според чл.4, ал.1 и 2, и ал.3, 4 и 5 от Кодекса за социално осигуряване вноски. За лицата, които се самоосигуряват, това е времето, за което са внасяли сами своите осигуровки.

  За осигурителен стаж се счита и времето, в което се ползва платен и неплатен годишен отпуск при временна нетрудоспособност, за отглеждане на дете, при бременност, неплатен 30 дневен годишен отпуск за една календарна година, пред което лицето е получавало обезщетение за безработица и т.н.

  За стаж се зачита и периода, в което лицето не е работило поради следните причини:

  • Незаконно отстраняване от работа от страна на работодателя;
  • Уволнение, което е признато като незаконно от компетентните органи;
  • Уволнение, тъй като лицето е било задържано, но после оправдано от компетентните органи;
  • Времето, в което трудоустроеното лице не е работило, тъй като не му е била предоставена подходяща работа;
  • Времето, в което лицето е получавало обезщетение за безработица по чл.222, ал1 от Кодекса на труда.

  Има ли разлика между осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване и трудов стаж по Кодекса на труда?

  Да, разлика има и сега ще разясним каква е тя.

  Според Кодекса на труда за трудов стаж се счита времето, през което служителят или работникът е изпълнявал своите трудови задължения в установени трудови взаимоотношения, както и времето в което лицето е работило като държавен служител.

  За трудов стаж се счита и времето, в което лицето е работило в чужда страна, членка на ЕС или държава, която е страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.

  Зачита се и трудов стаж, ако лицето е работило в Швейцария или е заемало длъжност в някоя от институциите на Европейския съюз

  Сам по себе си трудовия стаж е юридически факт, който дава възможност на служителя или работника да се възползва от ползването на платен годишен отпуск, допълнително възнаграждение за придобит професионален опит, обезщетение при прекратяване на трудовите взаимоотношения поради болест, излизане в пенсия и други.

  Осигурителния стаж е регламентиран от чл.9 и чл.9а от Кодекса за социално осигуряване и е от значение за осигурителните права на служителя или работника. Осигурителния стаж е важен за лицата в случаите, когато трябва да получат парични обезщетения за безработица, обезщетения за временна нетрудоспособност или когато трябва да излязат в пенсия.

  Какво е патентен данък и кой трябва да го плаща?

  Патентния данък е местен данък, което значи, че декларациите за този данък се подават в общината, където е позициониран обекта.

  С облагане на патентен данък подлежат всички физически лица и собственици на ЕТ, които имат реализиран оборот от 5 000 лв. за предната година и които се са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност.

  Когато едно физическо лице или едноличен търговец извършва патентна дейност, то е задължено да подаде данъчна декларация в срок до 31 януари на текущата година. Подаването на декларацията става както споменахме малко по – горе в материала в общината, където се намира обекта. Ако физическото лице започне да извършва патентна дейност след 31 януари, то тогава е задължено да подаде данъчна декларация преди започване на дейността.

  Патентния данък се формира и плаща отделно за всяка дейност, която извършва физическото лице, т. е. ако извършва няколко дейности трябва да плати за всяка дейност различен патентен данък. Важно е да се знае обаче, че е възможно патентния данък да е различен като стойност за една и съща дейност, тъй като в рамките на една община в различните зони могат да се определят различни стойности на данъка.

  Този местен данък се внася в общината, на чиято територия се намира обекта. Плащането се извършва на четири равни вноски ( на тримесечие). Ако физическото лице внесе своята декларация до 31януари през текущата година и го плати в срок ползва отстъпка от 5 %.

  Обикновено физическите лица, %D

  Нова разпоредба в Кодекса за социално осигуряване от 2014 година

  2014 година започна с промяна и в Кодекса за социално осигуряване, където от 01.01.2014 година влиза в сила нова разпоредба, според която се дава право на обезщетение при осиновяване на деца от 2 до 5 годишна възраст. Важно е да се знае обаче, че право на това обезщетение имат осиновители, които са предприели пълно осиновяване на децата.

  Обезщетението при осиновяване на дете от 2 до 5 годишна възраст ще бъде в размер идентичен на този, който се отпуска и при обезщетенията за раждане и отглеждане на деца и ще се отпуска в деня, в който детето бъде предадено на своите осиновители. Новото обезщетение може да бъде получавано в срок от една календарна година, а право на него ще имат осиновителите, които спазят следните условия:

  • Осиновителя да е осигурен и да има стаж не по – малко от 12 месеца;
  • Да има разрешен отпуск по майчинство;
  • Да е осиновил дете преди 01.01.2014 година;

  Промяната в Кодекса за социално осигуряване е факт, но от НОИ подготвят и промяна в Кодекса за държавно осигуряване.

  За да могат осиновителите да се възползват от промяната в новите разпоредби за социално осигуряване е необходимо да попълнят заявления – декларации. Тъй като все още такива заявления – декларации няма изготвени, от 01.01.2014 година, със заповед на управителя на НОИ са утвърдени временни заявления – декларации, които могат осиновителите да попълнят, за да се възползват от обезщетението при осиновяване на деца от 2 до 5 годишна възраст.

  От НОИ уведомяват всички, които са заинтересовани, че такива заявления – декларации могат да бъдат изтеглени от официалната страница на Националния Осигурителен Институт – www.nssi.bg .

  С тези промени в Кодекса за социално осигуряване се дава шанс повече семейства да предприемат стъпки по осиновяване на деца в ранна детска възраст.

  Да си родител е не лека задача и голяма отговорност, а когато дадеш шанс на дете без родители и го основиш, отговорността е още по – голяма. Затова осиновителите не бива по никакъв начин да бъдат ощетявани, а да бъдат приемани наравно със семействата, които имат собствени рожби.

  Ако и на вас ви предстои да направите важната стъпка и да осиновите дете, то е добре да сте запознати с всички промени в Кодекса за социално осигуряване. За подборна информация можете да се обърнете към регионалния клон на НОИ или да се консултирате с вашите счетоводители или адвокати.

  Промяна в изчисленията за майчински в сила от 01.01.2014 година

  Няма жена, която да не иска да стане майка. Няма и семейство, за което децата да не са най – големия и скъпоценен дар. Икономическата обстановка в страната ни през последните години обаче е такава, че вместо да се увеличава, прирастът на населението намалява драстично.
  Едни от основните фактори, които оказват негативно влияние върху увеличаването на раждаемостта са: икономическата криза, стагнацията и недостатъчната помощ от страна на държавата, която не може да осигури нито достатъчно средства за детски надбавки, нито достатъчно средства за майчински.
  През годините изчисленията върху парите, които определяха колко и в какъв период да получават майките, за да отглеждат своите малки съкровища се променяха многократно. В началото на 2014 година предстои отново промяна в тези изчисления.
  Според внесените промени в Закона, от 01 януари 2014 година майките ще трябва да доказват стаж вместо както до сега 24 месеца назад, само 18 назад ( година и половина ).
  До сега размерът на майчинството се изчисляваше на база доходите на бъдещата майка за две години назад, което беше доста дълъг период, тъй като икономическата обстановка и безработицата в страната са доста високи.
  От тези промени в изчисленията на размера на майчинството обаче ще могат да се възползват само майките, на които 45 дневния болничен за раждане е започнал през 2014 година.
  Според вносителите на промените в изчисленията на майчинските, месечното обезщетение за отглеждане на дете ще се увеличи средно с около 12 лева месечно.
  Дали това е достатъчно? Едва ли! Но все пак тези промени могат да дадат по – големи шансове на бъдещите майки да получават майчински в по – голям размер, отколкото до сега и да гледат малко по – спокойно децата си.

  Да се надяваме, че промяната в изчисленията на майчинските ще бъде приета и бъдещите родители ще могат да се радват на своите деца, без да се притесняват, че средства липсват.
  Разбира се, само с тази промяна положението на майките с малки деца няма да се оправи, но и лъч надежда да има все е нещо.
  Колкото до промяната в детските надбавки, надяваме се и тя да се случи в най – скоро време, защото всички знаем, че децата са бъдещето на всяка една нация по света.
  Ако и на вас ви предстои да станете майка, можете да се информирате по – подробно за промените в изчисленията на майчинските от страницата на НОИ или да се обърнете към вашите счетоводители.