Скорошни коментари

  Какво трябва да знаем за осигурителния стаж?

  Какво е осигурителен стаж?

  Това е периода, за който са внесени дължимите според чл.4, ал.1 и 2, и ал.3, 4 и 5 от Кодекса за социално осигуряване вноски. За лицата, които се самоосигуряват, това е времето, за което са внасяли сами своите осигуровки.

  За осигурителен стаж се счита и времето, в което се ползва платен и неплатен годишен отпуск при временна нетрудоспособност, за отглеждане на дете, при бременност, неплатен 30 дневен годишен отпуск за една календарна година, пред което лицето е получавало обезщетение за безработица и т.н.

  За стаж се зачита и периода, в което лицето не е работило поради следните причини:

  • Незаконно отстраняване от работа от страна на работодателя;
  • Уволнение, което е признато като незаконно от компетентните органи;
  • Уволнение, тъй като лицето е било задържано, но после оправдано от компетентните органи;
  • Времето, в което трудоустроеното лице не е работило, тъй като не му е била предоставена подходяща работа;
  • Времето, в което лицето е получавало обезщетение за безработица по чл.222, ал1 от Кодекса на труда.

  Има ли разлика между осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване и трудов стаж по Кодекса на труда?

  Да, разлика има и сега ще разясним каква е тя.

  Според Кодекса на труда за трудов стаж се счита времето, през което служителят или работникът е изпълнявал своите трудови задължения в установени трудови взаимоотношения, както и времето в което лицето е работило като държавен служител.

  За трудов стаж се счита и времето, в което лицето е работило в чужда страна, членка на ЕС или държава, която е страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.

  Зачита се и трудов стаж, ако лицето е работило в Швейцария или е заемало длъжност в някоя от институциите на Европейския съюз

  Сам по себе си трудовия стаж е юридически факт, който дава възможност на служителя или работника да се възползва от ползването на платен годишен отпуск, допълнително възнаграждение за придобит професионален опит, обезщетение при прекратяване на трудовите взаимоотношения поради болест, излизане в пенсия и други.

  Осигурителния стаж е регламентиран от чл.9 и чл.9а от Кодекса за социално осигуряване и е от значение за осигурителните права на служителя или работника. Осигурителния стаж е важен за лицата в случаите, когато трябва да получат парични обезщетения за безработица, обезщетения за временна нетрудоспособност или когато трябва да излязат в пенсия.

  Comments are closed.