Скорошни коментари

  Archive for януари, 2012

  Как се подават годишните финансови отчети за 2011 г.

  Заповед № РД 07-449 от 14.12.2011 г. определя реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените по Закона за счетоводството лица, както и утвърдения образец на документите, справките и приложенията към тях
  С тази съвместна заповед на изпълнителния директор на НАП и на председателя на НСИ са определени следните групи задължени лица, които през 2012 г. подават годишен отчет за дейността си:
  Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ)
  Нефинансови предприятия, съставящи баланс
  Предприятия в ликвидация и несъстоятелност
  Предприятия с нестопанска цел
  Застрахователи
  Инвестиционни предприятия
  Здравноосигурителни дружества
  Пенсионноосигурителни дружества
  Пенсионни фондове
  Бюджетни предприятия
  Банки
  Икономически неактивни предприятия.
  Годишният отчет за дейността и през тази година може да се подава в два варианта: на хартиен носител и поелектронен път, като подаването по електронен път трябва да е приключило преди подаването на годишната данъчна декларация – т. е. да е със статут „Успешно обработен“ и да е получен уникалния идентификатор (ID-номер).
  Попълнените формуляри се подават на хартиен носител единствено едновременно с годишната данъчна декларация в ТП на НАП.
  Специфична особеност, която е в сила от тази година касае предприятията, които през 2011 г. не са извършвали стопанска дейност и не са отчитали приходи и разходи на основание счетоводното законодателство.
  Тези предприятия за длъжни в срок до 30.04.2012 г. да представят един нов вид данъчна декларация – Декларация за неактивност през 2011 г. Тези предприятия нямат задължение да подават годишна данъчна декларация за 2011 г., но са длъжни за представят годишен отчет за дейността или декларация за неактивност.

  Заповед № РД 07-449 от 14.12.2011 г. определя реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените по Закона за счетоводството лица, както и утвърдения образец на документите, справките и приложенията към тях
  С тази съвместна заповед на изпълнителния директор на НАП и на председателя на НСИ са определени следните групи задължени лица, които през 2012 г. подават годишен отчет за дейността си:
  Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ)Нефинансови предприятия, съставящи балансПредприятия в ликвидация и несъстоятелностПредприятия с нестопанска целЗастрахователиИнвестиционни предприятияЗдравноосигурителни дружестваПенсионноосигурителни дружестваПенсионни фондовеБюджетни предприятияБанкиИкономически неактивни предприятия.Годишният отчет за дейността и през тази година може да се подава в два варианта: на хартиен носител и поелектронен път, като подаването по електронен път трябва да е приключило преди подаването на годишната данъчна декларация – т. е. да е със статут „Успешно обработен“ и да е получен уникалния идентификатор (ID-номер).
  Попълнените формуляри се подават на хартиен носител единствено едновременно с годишната данъчна декларация в ТП на НАП.
  Специфична особеност, която е в сила от тази година касае предприятията, които през 2011 г. не са извършвали стопанска дейност и не са отчитали приходи и разходи на основание счетоводното законодателство.
  Тези предприятия за длъжни в срок до 30.04.2012 г. да представят един нов вид данъчна декларация – Декларация за неактивност през 2011 г. Тези предприятия нямат задължение да подават годишна данъчна декларация за 2011 г., но са длъжни за представят годишен отчет за дейността или декларация за неактивност.

  Бюджет 2012 г.

  Законът за държавния бюджет на Република България за 2012 г. беше публикуван в  брой 99 на Държавен вестник.
  Предвидените приходи за следващата година са общо 17 029 228 100 лв. Разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз пък са  18 585 953 400 лв. Планираните данъчни приходи са 15 388 000 000 лв., с най-голям дял на ДДС – над 7 млрд.
  На общините ще бъдат предоставени 2 159 613 500 лв. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините е 1 834 711 000 лв. За зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища е определен  размер от 14 052 500 лв., а целевата субсидия за капиталови разходи е 70 210 000 лв. За изграждане и основен ремонт на общински пътища пък са предвидени 42 500 000 лв.

  До 20 януари в касите на общините ще влезнат и 75 на сто от средствата за зимно поддържане и снегопочистване. Останалите субсидии са разпределени на тримесечия.

  Държавното обществено осигуряване ще получи най-голямата сума – 4 587 603 200 лв.

  Промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

  Промените са с цел улесняване на данъчно задължените по закона лица, актулизиране на терминологията и отстраняване на пропуските:

  1. Лицата, които през годината са придобили само доходи от трудови правоотношения и не дължат допълнително данък или няма да ползват данъчни облекчения да бъдат освободени от задължение да подават годишна данъчна декларация.

  2. Ясни правила за случаите и сроковете, в които работодателят е задължен да издава служебни бележки за доходите по трудови правоотношения с предвидени санкции за некоректните работодатели.

  3. Промяна в реда за облагане на доходите от наем на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, когато платци на доходите са предприятия и самоосигуряващи се лица. Тези доходи съгласно действащото законодателство са облагаеми, но сегашният режим на облагане създава значителни пречки за наемателите и наемодателите. Наемателите са задължени да издават служебни бележки и сметки за изплатени суми на всички собственици, получатели на дохода, съобразно припадащата им се част от идеалните части в сградата, а собствениците получатели на дохода да го декларират в годишните си данъчни декларации.
  Предложението е за облагане с окончателен данък при платеца на дохода (наемателя), с което значително ще се облекчи режимът на деклариране и внасяне на данъка за този вид доходи. Платецът на дохода няма да има задължението да издава служебни бележки и сметки за изплатени суми, каквито са ангажиментите му съгласно действащото законодателство, а физическите лица – получатели на дохода, няма да имат задължението да декларират този доход в годишната си данъчна декларация. Платецът на дохода ще удържа дължимия данък от наема, след което ще го превежда в бюджета.

  4. Облекчаване на механизма за определяне на годишния данък чрез въвеждане на правилото данъчното задължение да се закръглява към всеки кръгъл лев. Подобна практика успешно е прилагана по време на действието на отменения ЗОДФЛ по отношение на данъчната основа и дължимия данък. Целта е да се намалят разходите на данъкоплатците и приходната администрация за обслужване на минимални суми за внасяне или възстановяване.

  5. Въвеждане на задължително деклариране на доходи от разпореждане с финансови инструменти, които са необлагаеми, в годишен размер над 5000 лв. Това е мярка, насочена към ограничаване на злоупотребите със сделки с финансови инструменти с цел отклонение от данъчно облагане чрез неоснователното използване на този вид необлагаеми доходи като аргумент за доказване на имуществено състояние.

  6. Предлага се отстъпката в размер 5 на сто от дължимия данък при по-ранно подаване на годишната данъчна декларация (до 10 февруари на следващата година) или при подаване на декларацията по електронен път и внасяне на дължимия по декларацията данък да се ползва само ако  авансовият данък е внесен от лицата в срок. По този начин ще се премахне несъвършенството на закона, предоставящо възможност лицата да се ползват от права, въпреки противоправното си поведение, свързано с ненавременното внасяне на дължимия авансов данък.

  7. Предлага се за субсидиите, полагащи се на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, които е трябвало да бъдат получени през 2009 г. (или предходни години), но не по вина на лицата са получени през 2011 г. или следващи години, да се създаде аналогично данъчно третиране, идентично на действащото за 2010 г., а именно тези субсидии да се считат за необлагаем доход.

  Промени в Закона за данък върху добавената стойност

  На второ четене в парламента бяха приети промените е Закона за ДДС, свързани с несъответствието му  с Директива 2006/112/ЕО:
  1. Предлага се да отпадне разпоредбата на чл. 27, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗДДС, съгласно която данъчната основа на доставката на урегулирани поземлени имоти и на нови сгради не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от нейната себестойност, което е в противоречие с предвиденото в чл. 73 от Директивата.
  2. Предвижда се изменение в частта, уреждаща данъчната основа между свързани лица, а именно ограничаване на случаите, при които данъчната основа на доставките между свързани лица е пазарната цена съобразно хипотезите, предвидени в чл. 80 от Директивата.
  3. Във връзка с несъответствие на ЗДДС с Директивата в областта на туристическите услуги, проекторазпоредбата предвижда намалената ставка да се прилага при настаняване, предоставяно в хотел, средства за подслон или в места за настаняване, а не при настаняване от хотелиер, с което всички потребители на услугата се поставят в еднакво данъчно положение. Предложеното изменение води до промяна на досега съществуващото понятие „настаняване” с цел да се ограничи прилагането на намалената ставка при доставка на обща туристическа услуга от туроператор.
  4. Предлага се и изменение на разпоредбите, определящи обхвата на специалния режим на облагане на туристическите услуги. Доставките, при които получател е друг туроператор, са изключени от приложното поле на режима на маржа. Предвижда се въвеждане на понятие „пътуващо лице”, с което в обхвата на режима на маржа се включват доставките, при които получатели са данъчно задължени лица на обща туристическа услуга, която не е придобита с цел последваща продажба.
  5. Предлага се прецизиране на разпоредби на текстовете на ЗДДС, както и някои редакционни промени във връзка с възникнали проблеми в практиката:
  задължения за лицата, използващи фискални устройства, да съхраняват документи, издадени от/във връзка с тези устройства;
  дължимият данък по продажбата в случаите на публична продан да се превежда по банкова сметка на компетентната по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс териториална дирекция на Националната агенция за приходите за съдебния изпълнител или заложния кредитор или по банкова сметка на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на публичния изпълнител;
  за освободена доставка да се счита учредяването или прехвърлянето на право на строеж до момента на издаване на разрешение за строеж;
  възможност за физическите лица, упражняващи независима икономическа дейност, да останат регистрирани по ЗДДС за целия период на упражняваната дейност от момента на заличаване на търговската им регистрация, без да преминават през процедура на дерегистрация, съответно облагане на активите и нова регистрация;
  задължение за подаване на месечна справка-декларация по ЗДДС и отчетните регистри по електронен път, ако записите в регистрите са повече от пет.

  На второ четене в парламента бяха приети промените е Закона за ДДС, свързани с несъответствието му  с Директива 2006/112/ЕО:1. Предлага се да отпадне разпоредбата на чл. 27, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗДДС, съгласно която данъчната основа на доставката на урегулирани поземлени имоти и на нови сгради не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от нейната себестойност, което е в противоречие с предвиденото в чл. 73 от Директивата.
  2. Предвижда се изменение в частта, уреждаща данъчната основа между свързани лица, а именно ограничаване на случаите, при които данъчната основа на доставките между свързани лица е пазарната цена съобразно хипотезите, предвидени в чл. 80 от Директивата.
  3. Във връзка с несъответствие на ЗДДС с Директивата в областта на туристическите услуги, проекторазпоредбата предвижда намалената ставка да се прилага при настаняване, предоставяно в хотел, средства за подслон или в места за настаняване, а не при настаняване от хотелиер, с което всички потребители на услугата се поставят в еднакво данъчно положение. Предложеното изменение води до промяна на досега съществуващото понятие „настаняване” с цел да се ограничи прилагането на намалената ставка при доставка на обща туристическа услуга от туроператор.
  4. Предлага се и изменение на разпоредбите, определящи обхвата на специалния режим на облагане на туристическите услуги. Доставките, при които получател е друг туроператор, са изключени от приложното поле на режима на маржа. Предвижда се въвеждане на понятие „пътуващо лице”, с което в обхвата на режима на маржа се включват доставките, при които получатели са данъчно задължени лица на обща туристическа услуга, която не е придобита с цел последваща продажба.
  5. Предлага се прецизиране на разпоредби на текстовете на ЗДДС, както и някои редакционни промени във връзка с възникнали проблеми в практиката:
  задължения за лицата, използващи фискални устройства, да съхраняват документи, издадени от/във връзка с тези устройства;дължимият данък по продажбата в случаите на публична продан да се превежда по банкова сметка на компетентната по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс териториална дирекция на Националната агенция за приходите за съдебния изпълнител или заложния кредитор или по банкова сметка на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на публичния изпълнител;за освободена доставка да се счита учредяването или прехвърлянето на право на строеж до момента на издаване на разрешение за строеж;възможност за физическите лица, упражняващи независима икономическа дейност, да останат регистрирани по ЗДДС за целия период на упражняваната дейност от момента на заличаване на търговската им регистрация, без да преминават през процедура на дерегистрация, съответно облагане на активите и нова регистрация;задължение за подаване на месечна справка-декларация по ЗДДС и отчетните регистри по електронен път, ако записите в регистрите са повече от пет.