Скорошни коментари

  Промени в Закона за данък върху добавената стойност

  На второ четене в парламента бяха приети промените е Закона за ДДС, свързани с несъответствието му  с Директива 2006/112/ЕО:
  1. Предлага се да отпадне разпоредбата на чл. 27, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗДДС, съгласно която данъчната основа на доставката на урегулирани поземлени имоти и на нови сгради не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от нейната себестойност, което е в противоречие с предвиденото в чл. 73 от Директивата.
  2. Предвижда се изменение в частта, уреждаща данъчната основа между свързани лица, а именно ограничаване на случаите, при които данъчната основа на доставките между свързани лица е пазарната цена съобразно хипотезите, предвидени в чл. 80 от Директивата.
  3. Във връзка с несъответствие на ЗДДС с Директивата в областта на туристическите услуги, проекторазпоредбата предвижда намалената ставка да се прилага при настаняване, предоставяно в хотел, средства за подслон или в места за настаняване, а не при настаняване от хотелиер, с което всички потребители на услугата се поставят в еднакво данъчно положение. Предложеното изменение води до промяна на досега съществуващото понятие „настаняване” с цел да се ограничи прилагането на намалената ставка при доставка на обща туристическа услуга от туроператор.
  4. Предлага се и изменение на разпоредбите, определящи обхвата на специалния режим на облагане на туристическите услуги. Доставките, при които получател е друг туроператор, са изключени от приложното поле на режима на маржа. Предвижда се въвеждане на понятие „пътуващо лице”, с което в обхвата на режима на маржа се включват доставките, при които получатели са данъчно задължени лица на обща туристическа услуга, която не е придобита с цел последваща продажба.
  5. Предлага се прецизиране на разпоредби на текстовете на ЗДДС, както и някои редакционни промени във връзка с възникнали проблеми в практиката:
  задължения за лицата, използващи фискални устройства, да съхраняват документи, издадени от/във връзка с тези устройства;
  дължимият данък по продажбата в случаите на публична продан да се превежда по банкова сметка на компетентната по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс териториална дирекция на Националната агенция за приходите за съдебния изпълнител или заложния кредитор или по банкова сметка на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на публичния изпълнител;
  за освободена доставка да се счита учредяването или прехвърлянето на право на строеж до момента на издаване на разрешение за строеж;
  възможност за физическите лица, упражняващи независима икономическа дейност, да останат регистрирани по ЗДДС за целия период на упражняваната дейност от момента на заличаване на търговската им регистрация, без да преминават през процедура на дерегистрация, съответно облагане на активите и нова регистрация;
  задължение за подаване на месечна справка-декларация по ЗДДС и отчетните регистри по електронен път, ако записите в регистрите са повече от пет.

  На второ четене в парламента бяха приети промените е Закона за ДДС, свързани с несъответствието му  с Директива 2006/112/ЕО:1. Предлага се да отпадне разпоредбата на чл. 27, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗДДС, съгласно която данъчната основа на доставката на урегулирани поземлени имоти и на нови сгради не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от нейната себестойност, което е в противоречие с предвиденото в чл. 73 от Директивата.
  2. Предвижда се изменение в частта, уреждаща данъчната основа между свързани лица, а именно ограничаване на случаите, при които данъчната основа на доставките между свързани лица е пазарната цена съобразно хипотезите, предвидени в чл. 80 от Директивата.
  3. Във връзка с несъответствие на ЗДДС с Директивата в областта на туристическите услуги, проекторазпоредбата предвижда намалената ставка да се прилага при настаняване, предоставяно в хотел, средства за подслон или в места за настаняване, а не при настаняване от хотелиер, с което всички потребители на услугата се поставят в еднакво данъчно положение. Предложеното изменение води до промяна на досега съществуващото понятие „настаняване” с цел да се ограничи прилагането на намалената ставка при доставка на обща туристическа услуга от туроператор.
  4. Предлага се и изменение на разпоредбите, определящи обхвата на специалния режим на облагане на туристическите услуги. Доставките, при които получател е друг туроператор, са изключени от приложното поле на режима на маржа. Предвижда се въвеждане на понятие „пътуващо лице”, с което в обхвата на режима на маржа се включват доставките, при които получатели са данъчно задължени лица на обща туристическа услуга, която не е придобита с цел последваща продажба.
  5. Предлага се прецизиране на разпоредби на текстовете на ЗДДС, както и някои редакционни промени във връзка с възникнали проблеми в практиката:
  задължения за лицата, използващи фискални устройства, да съхраняват документи, издадени от/във връзка с тези устройства;дължимият данък по продажбата в случаите на публична продан да се превежда по банкова сметка на компетентната по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс териториална дирекция на Националната агенция за приходите за съдебния изпълнител или заложния кредитор или по банкова сметка на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на публичния изпълнител;за освободена доставка да се счита учредяването или прехвърлянето на право на строеж до момента на издаване на разрешение за строеж;възможност за физическите лица, упражняващи независима икономическа дейност, да останат регистрирани по ЗДДС за целия период на упражняваната дейност от момента на заличаване на търговската им регистрация, без да преминават през процедура на дерегистрация, съответно облагане на активите и нова регистрация;задължение за подаване на месечна справка-декларация по ЗДДС и отчетните регистри по електронен път, ако записите в регистрите са повече от пет.

   Comments are closed.