Скорошни коментари

  Archive for декември, 2011

  По-ниски такси на търговския регистър от 1 януари

  Промените в тарифата на Агенцията по вписванията предвиждат намаление на таксите за вписване на фирма по електронен път от 1 януари 2012 г.  Ако Министерският съвет одобри промените, регистрация на едноличен търговец вече ще се таксува 15 лв. Ако регистрирате ЕТ на място в агенцията, обаче, ще трябва да заплатите същата сума както досега – 35 лв.

  Ако документите за ООД са подадени електронно, таксата е 80 лв. На гише цената остава 160 лв. Интернет регистрацията на акционерно дружество се ползва с най-голямо намаление – 230 лв. вместо 320 лв.  На хартия цената си остава същата – 460 лв. Вписването на залог или запор върху дружествен дял ще е 25 лв. , а не 35 лв. Същото е намалението и за други две такси – обявяване на актове и за запазване на фирма. Така през 2012 г. подаването на финансовите отчети по интернет ще е два пъти по евтино, отколкото носенето им в агенцията, което струва 50 лв.

  Какви са правата на задължените лица съгласно ДОПК

  За да отстояваме правата си пред НАП, е необходимо да сме запознати с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който ги урежда в чл. 17.

  Права на задължените лица

  Чл. 17. (1) Задължените лица имат право:

  1. на уважение към честта и достойнството им при осъществяване на процесуалните действия по този кодекс;

  2. да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им по този кодекс;

  3. на опазване в тайна сведенията, фактите и обстоятелствата, представляващи данъчна и осигурителна информация;

  4. да изискват от органите по приходите и публичните изпълнители при изпълнение на правомощията им да се легитимират и да показват акта, въз основа на който се предприемат съответните действия;

  5. да им бъдат осигурени и предоставени безплатно:

  а) приемането на всички документи, представени от задължени и трети лица относно публичните им задължения;

  б) информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения;

  в) информация за здравноосигурителния им статус и осигурителния им доход;

  г) данъчни и други декларации, съдържащи указания за попълването им, формуляри и други документи, които се изискват или издават въз основа на закон, които следва да се публикуват и в Интернет страницата на агенцията;

  д) възможност за електронен обмен на данни с органите по приходите и публичните изпълнители;

  6. да бъдат информирани за последиците от принудителното изпълнение на вземания за данъци, други публични вземания и задължителни осигурителни вноски;

  7. да искат издаването и да получават в срок актове или други документи, с които се удостоверяват факти с правно значение или се признава или отрича съществуването на права или задължения, когато имат правен интерес от това;

  8. да обжалват всички актове и действия на органите по приходите и публичните изпълнители, с които се засягат техни законни права и интереси, по реда, предвиден в този кодекс.

  (2) Органите по приходите са длъжни да осигуряват на страните възможност да изразят становище по събраните доказателства, както и по предявените искания по реда, предвиден в този кодекс. Страните могат да правят писмени искания и възражения.

  (3) Когато задължено лице действа съобразно писмени указания от министъра на финансите, орган по приходите или публичен изпълнител, които впоследствие се окажат незаконосъобразни, начислените лихви вследствие на действията съобразно дадените указания не се дължат, а определената от закона санкция не се налага.

  (4) Указанията за единното прилагане на законодателството относно данъците или задължителните осигурителни вноски, които са задължителни за органите по приходите и публичните изпълнители, се публикуват. Публикуването се прави в Интернет страницата на съответната администрация, като може да бъде направено и публикуване в пресата или по друг общодостъпен за задължените лица начин.

  (5) Когато задължено лице заплати целия дължим данък или задължителна осигурителна вноска за съответния период в законоустановения срок за ползване на намаление, при установяване на правилността на извършеното плащане то ползва предвидените в тези случаи намаления на размера на данъка, ако съответната декларация е подадена в законоустановения срок.

  (6) Задължените лица имат право на обезщетение за вредите, причинени им от незаконни актове, действия или бездействия на органи по приходите и публичните изпълнители при или по повод изпълнение на дейността им. Отговорността се реализира по реда, предвиден в Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани.

  Ново увеличение на минималната работна заплата от 1 май 2012 г.

  Увеличението на минималната работна заплата се отразява пряко върху плащанията, свързани с трудови възнаграждения, осигурителни плащания за работещите по трудови правоотношения. През изминаващата 2011 г. това се случи два пъти.
  С Постановление № 180 на Министерския съвет от 30.06.2011 г. (ДВ, бр. 51 от 05.07.2011 г.) от 01.09.2011 г.  новият размер на минималната месечна работна заплата за страната стана 270 лв.
  На 09.11.2011 г. правителството прие Постановление № 300 от 10.11.2011 г. (Обн., ДВ, бр. 91 от 18.11.2011 г.). за нов  размер на минималната работна заплата от 1.05.2012 г. на 290 лв.

  Мотивите за увеличението са:

  • създаване на условия за обвързване на доходите от труд с обективните реалности на средата и потребностите на икономиката, възможностите на фиска и фирмените финанси;
  • преодоляване на икономическата бариера, която създава ниският доход по отношение на най-важния национален ресурс – работната сила.

  Необходимите средства за изпълнението на постановлението от 01.05.2012 до 31.12.2012 ще бъдат осигурени в рамките на средствата по бюджетите на държавните органи, министерствата и другите бюджетни организации, трансфера от републиканския бюджет за самостоятелните бюджети и от извънбюджетни сметки, от собствени приходи на общините и от извънбюджетни средства (§ 1 от Постановлението).

  Предвижда се и изменение на Постановление № 66 от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, където изрично е посочен размерът на минималната работна заплата.

  Пререгистрирахте ли се?

  Срокът за пререгистрация на фирма в Агенцията по вписванията изтича на 31.12.2011 г. съгласно Закона за търговския регистър. Този срок е задължителен за всички търговци, включително ЕТ, ЕООД, ООД, събирателно дружество и АД.

  Със заявлението за пререгистрация може да подадете и заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване, за което се дължи съответната държавна такса. Такова заявление не може да подадете в случаите на:

  • преобразуване на търговско дружество
  • преустройство на кооперация
  • прехвърляне на търговско предприятие

  За да пререгистрирате фирмата си трябва да представите представите удостоверение за актуално състояние, което се издава от съда по регистрация на фирмата и е предназначено само за целите на пререгистрацията в търговския регистър.

  Дружествата с ограничена отговорност  представят копие от последния актуален дружествен договор или учредителен акт, отразяващ всички извършени промени в обстоятелства, ако такива има по партидата на фирмата. Копието трябва да е заверено с подпис, печат и „Вярно с оригинала“ от управителя на дружеството. За да бъде допусната пререгистрацията в търговския регистър е необходимо представеният дружествен договор или учредителен акт да съответства с данните,  вписани в удостоверението за актуално състояние.

  Ако не спазите срока 31.12.2011 г. Агенция по вписванията ще впише служебно в търговския регистър непререгистриралите се търговци и ще ги заличи, съответно закрие. Прекратяването на фирмата ще бъде вписано служебно и ще се проведе процедура по ликвидация със служебно назначен ликвидатор, определяне на неговото възнаграждение и срока на ликвидация. Разноските ще бъдат за сметка на търговеца, като се очаква те да са около 1000 лв.

  31 декември – краен срок за изготвяне на график на отпуските

  За първи път през изтичащата 2011 г.  се приложиха новите правила на Кодекса на труда за изготвяне на графиците и ползването на отпуските.

  Напомняме ви, че според чл. 173, ал. 1 от Кодекса на труда до 31 декември на предходната година всеки работодател трябва да утвърди новият график за ползване на платения годишен отпуск на своите служители.

  Отпускът се ползва наведнъж или на части през съответната календарна година на база предварително заявен график.
  Какво  да изготвите до 31 декември?

  1. Всеки управител следва да определи със заповед лицето, което да изготви графика, да проведе разговор със служителите и да изиска личените им графици за ползване на отпуската през следващата календарна година.
  2. В заповедта трябва да се определи политиката на предприятието, относно срокове, период на годината, начин на ползване – на части и/или изцяло.
  3. Да се определят лицата, които имат право на допълнителен отпуск, в зависимост от заеманата длъжност.

  Важно е да се отбележи, че целта на графика не е да изпълнява ролята на формален документа, който планира и организира ползването на отпуска, а да гарантира конституционните права на всеки служител.

  Регистрирахте ли се в ДАНС?

  През юли всички лица, извършващи счетоводни услуги, и частните съдебни изпълнители бяха включени в списъка с професии, които са длъжни да следят превантивно за пране на пари. Срокът за приемане на вътрешни правила как да става това беше 27 ноември. На 11 декември пък изтича срокът за подаване на документите в ДАНС.

  Изготвянето на вътрешни правила и  задължението да изпълняват всички други дейности по закона важат за всички лица, които по занятие извършват счетоводни услуги. Mнението на юристите е, че написан по този начин,  законът не касае счетоводителите, наети на трудов договор в дадена фирма. Не е ясно обаче дали хората, които работят на граждански договор само за една фирма, са длъжни да изпълняват специалния ред.

  Счетоводителите и частните изпълнители имат право сами да изготвят вътрешните правила на базата на закона, но текстове трябва да бъдат утвърдени от председателя на ДАНС. За улеснение, агенцията е изготвила примерен образец с правила от 19 страници с всички членове от закона, отнасящи се до двете групи.

  Изискванията на закона са да се докладват съмнителни сделки и да се идентифицират реални собственици по тях.
  Мерките срещу изпирането на пари, категориите задължени лица, критерии за съмнителни сделки, операции и клиенти ще намерите тук: http://www.dans.bg/

  Съобразно с принципа на действие на новоприетите норми на чл.3, ал.2, т.31 и т.32 от ЗМИП занапред, в обхвата на приложното поле на чл.16, ал.1 от ЗМИП попадат:

  При неспазване на сроковете и  неизпълнение на задълженията се прилага:

  - санкционната норма на чл.23, ал.3 от ЗМИП, приложима спрямо физически лица, допуснали или извършили нарушението, която предвижда налагане на глоба от 200 до 2000лв., ако деянието не съставлява престъпление
  - санкционната норма на чл.23, ал.4 от ЗМИП, приложима спрямо еднолични търговци или юридически лица, която предвижда налагане на глоба от 2000 до 50 000лв., ако деянието не съставлява престъпление.