Скорошни коментари

  Archive for май, 2012

  Всичко за фактурите

  Задължения

  Всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това, освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117. Тези разпоредби са приложими за данъчнозадължени по ЗДДС лица, независимо дали същите са регистрирани по ЗДДС.

  Кога може да не се издава фактура?

  1. За доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице;
  2. За доставки на финансови услуги по чл. 46 и застрахователни услуги по чл. 47;
  3. За продажби на самолетни билети;
  4. При безвъзмездни доставки;
  5. За доставки на услуги по електронен път, извършвани от лица, неустановени в Европейския съюз;
  6. За доставки, осъществени от нерегистрирани по закона физически лица, различни от еднолични търговци, когато за извършените от тях доставки:
  • се издава документ по реда на специален закон, или
  • се издава сметка за изплатени суми или документ по чл. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, или
  • издаването на документ не е задължително съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

  Изисквания

  Фактурата съдържа 15 реквизита, посочени в чл.114, ал.1 от ЗДДС. Такива реквизити следва да  притежават както фактурите, издавани от регистрирани по ЗДДС лица, така и фактурите, издавани от нерегистрирани по ЗДДС лица. В допълнение, фактурите, издавани от регистрираните по ЗДДС лица, трябва да притежават трайно вписани пореден номер, гриф „оригинал”, наименование, идентификационен номер, идентификционен номер по ДДС на доставчика.

  Във фактурата следва да се посочи ставката на данъка, а когато ставката е нулева – основанието за прилагането й, както и основанието за неначисляване на данък. Ако не е посочено основанието за неначисляване на данък, се приема че данъкът е включен в договорената цена.

  Когато лице извършва дистанционна продажба на стоки, регистрирано е за целите на ДДС в друга държава членка и мястото на изпълнение на доставката при условията на дистанционна продажба е на територията на другата държава членка, освен реквизитите по чл. 114, ал. 1 от ЗДДС във фактурата се посочват задължително:

  1. идентификационният номер на лицето за целите на ДДС, издаден от другата държава членка;

  2. ставката на данъка, приложима за доставката в другата държава членка;

  3. размерът на данъка, дължим по доставката.

  Когато регистрирано лице – посредник в тристранна операция, документира извършена доставка на стоки до придобиващия в тристранната операция, като основание за неначисляване на данък във фактурата се посочва „чл. 141 2006/112/ЕО“.

  В случаите, когато данъкът е изискуем от получателя, във фактурата не се посочват размерът на данъка и данъчната ставка, а се посочва изрично, че данъкът е изискуем от получателя, както и основанието – съответния член от материалния закон .

  Данъчно задължените лица, които не са регистрирани по ЗДДС или са регистрирани на основание чл. 97а, ал. 1 и 2, чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС, нямат право да посочват данъка в издаваните от тях фактури.

  Приложими данъчни ставки от 2012 г.

  Съгласно ЗДДС облагането с данък върху добавената стойност е с три различни по размер данъчни ставки – нулева, девет и двадесет на сто.

  Приложното поле на трите данъчни ставки е различно. Първите две–нулевата и тази от 9 на сто се прилагат спрямо ограничен кръг облагаеми стоки и услуги, като ставката от 9 на сто е от т.нар. намалени данъчни ставки, а третата – 20 на сто е основна или стандартна данъчна ставка.

  Със стандартната ставка от 20 % се облагат:

  • Облагаемите доставки, освен изрично посочените като облагаеми с нулева или намалена ставка;
  • Вносът на стоки на територията на страната;
  • Облагаемите вътрешнообщностни придобивания (виж Фиш  VІІІ.ІІІ.2).

  До 31.03.2011 г. с намалена данъчна ставка от 7% се облагаха:

  Настаняването, предоставено от хотелиер, когато то е част от организирано пътуване.

  От 01.04.2011 г. до 31.12.2011 г. с намалена данъчна ставка от 9 % се облага:

  • настаняване, предоставено от хотелиер.

  От 01 април 2011 г. с изменението на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС и § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на закона се променя данъчната ставка и обхвата на приложение на облагането на т.нар. туристически услуги, или съгласно терминологията на закона доставките по настаняване, предоставено от хотелиер. От една страна ставката се определя на 9 на сто. От друга страна обхватът на доставките по настаняване, се разширява спрямо всички настанявания, без значение дали става въпрос за организирано пътуване или не. Това на практика означава намаляване на ставката за неорганизираните пътувания от 20 на 9 на сто. Промяната се налага от необходимостта от отстраняване на режим на нееднакво третиране на различните туристи в нарушение на основните свободи, прогласени с Договора за ЕС .

  От 01.01.2012 г. с намалена данъчна ставка от 9 % се облага:

  • Настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани.

  С нулева данъчна ставка се облагат само изрично посочените в закона доставки .

  Особени случаи при определяне на данъчна основа

  Излезе Наръчник по ДДС 2012 г от НАП.  В Наръчника са  отразени всички издадени указания на Изпълнителния директор на НАП по прилагане разпоредбите на ЗДДС. Въведени са промени, съобразно промените за 2012 г. в Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

  Първата от тях е във фиш V.7 – Особени случаи при определяне на данъчната основа

  ЕСТЕСТВО НА ОСЪЩЕСТВЕНАТА ДОСТАВКА

  ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА  ОСНОВА

  1. Доставка на стоки по чл. 6, ал. 3 от ЗДДС:

  - отделянето или предоставянето на стоки за лично ползване на физическото лице, собственика, работници/служители, трети лица, когато е приспаднат изцяло или частично ДК при придобиването,

  - безвъзмездно прехвърляне на собственост или други вещни права в/у стока на трети лица, когато е приспаднат изцяло или частично ДК при придобиването(виш Фиш II.6).

  2. Доставки на стоки по чл.7, ал.4 от ЗДДС (виш Фиш VIII.III.1)

  Данъчната основа се определя  по общия ред, т.е.  договореното възнаграждение, но

  ВНИМАНИЕ:

  Данъчната основа е равна съответно на:

  • данъчната основа  при придобиването, или
  • себестойността, или
  • данъчната основа при внос.

  1. Земя, която е УПИ по смисъла на ЗУТ, с изключение на прилежащ терен към сгради, които не са нови

  2. Нови сгради или части от тях и прилежащия им терен

  От 01.01.2012 г. регулацията на данъчната основа отпада за тези доставки. В тези случаи данъчната основа ще се определя по общия ред на закона, т.е при прилагане на чл. 26 и 27 от ЗДДС.

  (изм. ДВ бр. бр. 99 от 16 декември 2011 г, в сила от 01.01.2012 г.)

  1. Доставка на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети, за които е приложен общия ред за облагане (чл.151, ал.3 от ЗДДС изм. ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъчната основа на доставката се определя по реда на чл. 26 и 27 от ЗДДС, т.е. данъчната основа се определя по общия ред на закона.

  1. Доставка на услуга по чл.9, ал.3 от ЗДДС:

  - предоставянето на услуги за лични нужди на физическото лице, собственика, работници/ служители, трети лица, при извършването на които се използват стоки, за които е приспаднат изцяло или частично ДК при придобиването,

  - безвъзмездно предоставяне на услуги за лични нужди на физическото лице, собственика, работници/служители или на трети лица.

  Данъчната основа е равна на сумата на направените преки разходи, свързани с извършването на услугата

  1. Доставки между:

  - доставка между свързани лица, когато данъчната основа, определена по реда на чл.26 (по общия ред) е:

  а) по-ниска от пазарната цена, доставката е облагаема и получателят няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81 от закона;

  б) по-ниска от пазарната цена, доставката е освободена и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81 от закона;

  в) по-висока от пазарната цена, доставката е облагаема и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81 от закона;

  - стоки и/или услуги по чл.111 от ЗДДС– налични активи /по смисъла на ЗСч, или по смисъла на ЗКПО, различни от тези определени по смисъла на ЗСч/ към датата на дерегистрация по ЗДДС, за които при придобиването е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит,

  - безвъзмездни доставки по извършването на услуга от държател/ползвател за ремонт и/или подобрение на нает или предоставен за ползване актив.

  2. Размяна (бартер) (две насрещни доставки, чиято цена се плаща изцяло  или частично в натура ) – чл.26, ал.7 от ЗДДС. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.).

  Данъчната основа на посочените доставки е пазарната цена. По смисъла на § 1, т. 16 от ДР на ЗДДС, “пазарна цена” е цената по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, определена чрез методите за определяне на пазарни цени по смисъла на § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

  Пазарната цена следва да бъде изчислена към датата на която данъка е станал изискуем.

  От 01.01.2012 г. отпада общата регулация на данъчната основа при доставките между свързани лица. Новата регулация се отнася само до свързани лица – доставчик и получател, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит или е налице право на частичен данъчен кредит. При договаряне между доставчика и получателя – свързани лица, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, на изкуствено раздута или намалена цена се намалява размера на дължимия ДДС. От особено значение са следните две хипотези:

  Първата хипотеза възниква, когато за получателят не е налице право на приспадане на данъчен кредит или е налице право на частичен данъчен кредит за получени доставки (той може да е краен потребител или данъчнозадължено лице, което използва получените доставки, за извършване на освободени доставки, или е лице, което има право на частичен данъчен кредит). В интерес на такъв получател е да заплати по-малък размер на ДДС за стоки и услуги, които получава чрез придобиването им на изкуствено ниски цени. Това е хипотезата, която се урежда от чл. 27, ал.3, т.1, б. “а” от ЗДДС.

  Втората хипотеза възниква, когато доставчикът е данъчнозадължено лице, което има право на частичен данъчен кредит, т.е. правото на  приспадане на данъчния кредит зависи от съотношението между облагаемите доставки и всички осъществени от него доставки. Размерът на данъчния кредит, който той може да приспадне, ще нарасне, ако стойността на осъществените от него освободени доставки се намали изкуствено или стойността на осъществените от него облагаеми доставки се увеличи изкуствено (хипотеза, която се урежда от чл.27, ал.3, т.1, б. “б” и “в” от ЗДДС.

  (изм. ДВ бр. бр. 99 от 16 декември 2011 г, в сила от 01.01.2012 г.)

  От 1 януари 2011 г. данъчната основа при бартер на стоки или услуги по чл. 130 от ЗДДС ще бъде пазарната цена на предоставяната стока или услуга към датата на данъчното събитие (тази промяна се базира на решение на Съда на ЕС по дело С-33/93).

  1. Доставки с непрекъснато изпълнение с продължителност за период, по-дълъг от една година, за които не е налице дължимост за плащане за период, по-дълъг от една година (чл.26. ал.8 от ЗДДС, ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.). (виж Фиш Х-15)

  Данъчната основа се определя пропорционално на броя на месеците, включени в съответната календарна година, спрямо общия брой на месеците на изпълнение на доставката, включително месеца на прекратяване на договора.

  2.1. Когато, се извърши цялостно или частично плащане по доставката, т.е. преди края на календарната година или преди прекратяването на договора в последната година на действието на договора данъкът става изискуем при получаване на плащането. В тези случаи се счита, че данъкът е включен в размера на извършеното плащане. (чл.54, ал.4 от ППЗДДС ДВ бр.6/2010г. в сила от 01.01.2010г.).

  2.2 Когато плащането е получено след настъпило данъчно събитие за доставката, данъчната основа за полученото плащане е разликата между размера на плащането (без данъка) и данъчната основа, върху която е начислен данъкът във връзка настъпилото данъчно събитие (чл.54, ал.5 от ППЗДДС, ДВ бр.6/2010г. в сила от 01.01.2010г.).

  2.3 Полученото плащане по 2.1 (без данъка), както и данъчната основа за получено плащане по 2.2 се приспадат последователно от следващи данъчни основи за доставката до изчерпването им (чл.54, ал.6 от ППЗДДС, ДВ бр.6/2010г. в сила от 01.01.2010г.).

  Как да се подготвим за финансов одит?

  Често одитът е свързан с редица притеснения от страна на ръководителите на фирмите. Те могат да бъдат избегнати много лесно с една  предварителна подготовка, която да гарантира успешно преминаване на предстоящия одит.

  1. Изберете подходящ одитор

  Този съвет може да ви се струва прекалено очевиден, но е важно да се отбележи – ако имате възможност изберете одит фирма, която има опит във вашата сфера на бизнес.

  2. Бъдете кооперативни

  Помолете служителите си да съдействат на одиторите. Това ще направи процеса по-бърз и гладък. Обяснете на екипа си целта на одита и колко е важно да приключи възможно най-бързо и ефикасно.

  Възложете на ваш служител да бъде главната връзка между екипа ви и одиторите. Това ще минимизира повторенията и пропуските в комуникацията и ще гарантира съгласуваност и последователност.

  Осигурете подходящо място за работа на одиторите.

  Преди да започне одитът направете среща между одиторите и служителите си, на която да координирате работната си програма и да обсъдите информацията, от която одиторите се нуждаят .

  3. Подгответе се

  Подредете финансовите си отчети, таблици и файлове.  Отделете си специално отделение за всички фактури и сметки, от които ще имате нужда, за да докажете финансовите си транзакции

  4. Актуализирайте документите си

  Подсигурете се, че всичките ви отчети са актуални. Отлагането за последната минута със сигурност ще ви коства нерви и пари. Затова се подгответе около месец преди самия одит и бъдете готови с цялата необходима информация. Одитът ще се просрочи, ако подавате документите един по един.

  Не забравяйте – одиторите, както и вие, искат да приключат работата си бързо и ефективно.

  Промяна в Инструкция номер 5 за работа с осигурителния архив

  От НОИ съобщиха, че от 8 май т.г. са в сила промени и допълнения в Инструкция №5 за приемане и съхранение на разплащателните ведомости на прекратените осигурители без правоприемник (обнародвана в ДВ бр.34/ 04.05.2012 г.).

  Допълнен е списъкът с лицата, които могат да подават заявление-декларация, удостоверяваща, че осигурителят е прекратил дейността си. Добавени са:

  • представителите на търговски дружества
  • неперсонифицирани дружества и кооперации
  • синдиците и ликвидаторите
  • наследниците на починалите еднолични търговци
  • собственици на търговски дружества или самоосигуряващи се лица
  • представители на юридически лица, съхраняващи осигурителни документи

  Целта на направените промени и разширяването на кръга представителите на юридически и физически лица, подаващи заявление-декларация, е значително да се облекчи процедурата.