Скорошни коментари

  Archive for август, 2010

  Какво представлява Одита?

  Думата одит произлиза от латинското „audio“ (слушам). Одит или одиторска проверка е независима проверка на счетоводните отчети с цел изразяване на мнение за тяхната достоверност. В по-широкият смисъл под одит се разбира всяка изпълняема независима проверка на някакво явление или дейност от независими експерти. Одита се дели на: операционен одит, технически одит, екологически одит и други разновидности.

  Общото определение за одит е оценка на лице, организация, система, процес, проект или продукт. Одитите са нужни за установяване на валидността и надеждността на информацията, както и да осигури оценка на системата за вътрешен контрол. Целта на одита е да  се изрази становище по лицето / организацията / система (и т.н.) в случаите, в процес на оценяване на базата на работата. От одита се стреми да предостави само разумна увереност, че отчетите са свободни от материал грешка. Статистическите извадки често се приемат в одити.

  Одита е основна част от счетоводството. По традиция, финансовите одити са основно свързани с получаване на информация за финансовите системи и финансовата отчетност на дружеството, или на бизнес. Въпреки това, последните видове одит попадат към друга информационна система, като например информация за въздействието върху околната среда. В резултат на това, сега има цели отдели за провеждане екологични одити.

  Във финансовото счетоводство, одит е независима оценка за справедливост, чрез който финансовите отчети на едно дружество са представени от неговото управление. Тя се осъществява от компетентен, независим и обективен човек, известен като одитори и счетоводители, които след това издава одиторски доклад, въз основа на резултатите от одита.

  Тези системи трябва да се придържат към общоприетите стандарти, определени от управителните органи, регулиращи бизнеса; тези стандарти просто да осигурят гаранции за гражданите на трети страни или външни потребители, че такива изявления представляват дружеството, финансовото състояние и резултатите от операциите „справедливо.“

  НАД 150 МЛН. ЛЕВА СА РАЗПЛАТЕНИ НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ББР

  Във временния регистър на Министерство на финансите са вписани 806 валидни удостоверения на фирми, заявили желание за участие в Механизма за уреждане на задължения по републиканския бюджет. Общата стойност на подадените заявления е 192.5 милиона лева.

  Към 19 август 2010 година на бизнеса са изплатени 151.4 млн. лева по 665 договора за цесия, сключени с „Българска банка за развитие“ АД.

  източник: Министерство на финансите

  НЗОК не лимитира дейността на лечебните заведения

  Предложените анекси на лечебните заведения произтичат от изискванията на Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2010 година и НРД 2010. Те съдържат стойности за делегиран бюджет единствено за дейност за месец август 2010 година. Налице е намаление на средствата, като това произтича от финансовата рамка на НЗОК за 2010 година в сравнение 2009 година. Към това трябва да се добавят и оставащите 6 плащания към договорните партньори за болнична помощ до края на годината (до момента са извършени 7 плащания). Това допълнително води до намаляване на средномесечния финансов ресурс. В реално изражение очакванията на НЗОК са, че до края на 2010 година в лечебните заведения за болнична помощ касовите постъпления ще бъдат на стойност 1 011 000 000 лева спрямо 976 000 000 лева за 2009 година. Необходимо е да се спомене, че НЗОК не лимитира дейността на лечебните заведения. Финансовата регулация чрез бюджета на лечебното заведение предполага активното участие на болничните ръководства в изразходването на финансовия ресурс, а не само досегашното пасивно „усвояване” на средствата. В тази връзка трябва да се споменат и резултатите от проведените работни срещи на директора на НЗОК с директорите на лечебни заведения (университетски, общински, частни и бившите областни болници), на които беше обсъждана въвежданата финансова регулация. Всички участници в проведените срещи адмирираха прогнозируемостта и регулярността в предвидените месечни плащания до края на годината.

  източник: Национална здравноосигурителна каса

  ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ СИМЕОН ДЯНКОВ ПО ПОВОД ПРИЕТИТЕ НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010 ГОДИНА

  Уважаема г-жо председател,

  Уважаеми народни представители,

  Благодаря ви за наситените дебати днес. Ние подлагаме идеите си на обсъждане – тук и навсякъде. Търсим прозрачност, каквато преди не е имало. Но сега я има. Затова ви благодаря за дискусията.

  С актуализирания бюджет ние следваме своите цели и принципи.

  Не вдигнахме данъци, не натоварихме домакинствата с по-високо пряко и косвено облагане. Сравнете с мерките, които се налага да приемат нашите съседи и повечето държави от ЕС.

  Не намалихме пенсиите. Не намалихме заплатите. Запазихме нивото на осигуровките. Поехме допълнителна отговорност към уязвимите социални групи. Сравнете с мерките, които се налага да приемат нашите съседи и повечето страни от ЕС.

  Само един пример – днес румънският президент е предложил пенсиите в Румъния да се облагат с 16-процентен данък. Днес България е сред държавите, чиято фискална политика е най-адекватна на трудностите и последиците от кризата.

  Приветстваме препоръките на Европейската комисия за бюджетните дефицити на държавите-членки през 2011 година. Нашите намерения съвпадат с тези препоръки. Следваме своите цели – стабилна данъчна политика, поощряване на българското производство, инвестиции в инфраструктура, пари срещу реформи.

  Госпожи и господа,

  Не е лесно. Наследството, което заварихме беше тежко. Икономическият климат в Европа и у нас не е благоприятен и е трудно предсказуем. Но ние носим отговорност. Правим това, което трябва да се прави. Правим го за България.

  Благодаря за вниманието!

  Източник: Министерство на финансите