Скорошни коментари

  Archive for ноември, 2010

  Одитинг

  Същност на одитинга

  Неусетно u без противодействия в лексикона на счетоводители и финансисти се появи понятието одитинг, респ. одитор. Тези термини приеха гражданственост и навлязоха в оборота на правните норми,
  засягащи финансово-счетоводната област, в т.ч. и Закона за счетоводството, Националните одиторски стандарти, Закона за БНБ, Закона за банките и др. Така в стандарт № 1 – Същност, цели и принципи на одита, се отбелязва, че одит е „независима проверка на годишен или междинен счетоводен отчет и представяне на резултатите от нея в одиторски доклад чрез изразяване на одиторско мнение“.

  Вижда се, че главното на одита е независимост на проверката и изразяване на мнение по достоверността на представения счетоводен отчет. Това, съгласно глава осма от Закона за счетоводството (ЗС),
  се извършва от правоспособни дипломирани експерт-счетоводители (ДЕС), които задължително членуват в Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).
  Подобна институция на заклетите експерт-счетоводители е функционирала до 1948 г. в България.
  Институтът на дипломираните експерт-счетоводители е приемник на Института на заклетите експерт-счетоводители.

  В буквален превод от английски, одитор (auditor) означава финансов ревизор, а одитинг – финансова ревизия.

  Одиторски контрол значи финансов или ревизионен финансов контрол.

  Независимият одитор е правоспособен ревизор, който владее съвършено методологията на счетоводството, както и технологията на финансовия контрол. Възможностите на одитора да заверява годишни счетоводни отчети го правят съпричастен в една максимално обективна оценка за финансовото състояние на предприятието.
  В този смисъл одиторът представлява интересите не само на предприятието и неговите акционери, но и на неговите клиенти, на банковите и държавните институции, в известен смисъл и на цялото общество.

  Дълго време одитингът се е разглеждал като специфична дейност само за финансово-счетоводната дейност.  Всъщност одитингът е процес, съвкупност от процедури, която има за цел да се изрази мнение за достоверност на определено твърдение.
  Следователно одитинговият процес може да се „наложи“ върху всеки друг процес, в т.ч. и върху финансово-счетоводните процеси,
  но не само за тях. Вече са известни понятия и дейности, които ги покриват, като маркетингов одит, SEO одит, одит на ресурсната обезпеченост и др.