Скорошни коментари

  МСС и ЗДДС

  На тази страница ще намерите  закона за данък върху добавената стойност и международните счетоводни стандарти.

  Може да намерите отделните части от закона за данъка върху добавена стойност от линковете по-долу или да свалите целият закон от тук. В линковете ще намерите разделени различните части от закона за ваше улеснение.

  ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС-2010)

  ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС-2010)- част I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
  ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ(ЗДДС-2010)- част II. ОБЛАГАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ
  ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ(ЗДДС-2010)- част III. ОБЛАГАНЕ НА ВНОСА
  ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ(ЗДДС-2010)- част IV. ОБЛАГАНЕ НА ВЪТРЕОБЩНОСТНОТО ПРИДОБИВАНЕ
  ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ(ЗДДС-2010)- част V. ДАНЪЧНИ СТАВКИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
  ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ(ЗДДС-2010) част VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА
  ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ(ЗДДС-2010)част VII. СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ
  ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ(ЗДДС-2010)- част VIII. СПЕЦИАЛЕН РЕД НА ОБЛАГАНЕ
  ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ(ЗДДС-2010)- част IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
  ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ(ЗДДС-2010). Допълнителни разпоредби
  ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ(ЗДДС-2010). Преходни и Заключителни разпоредби

  МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

  МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 1-Представяне на финансови отчети (МСС1)
  МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 2 Материални запаси (МСС2)
  МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 7 Отчети за паричните потоци (МСС7)