Скорошни коментари

  Archive for октомври, 2012

  550 фирми в София без ДДС регистрация

  От НАП съобщиха, че 550 фирми не са изпълнили задължителното регистриране по Закона за ДДС. Информацията е почерпена от анализа на данните от годишните декларации на 1800 дружества, обслужвани от НАП София, които нямат ДДС регистрация.

  Въпросните 550 фирми са подали годишни декларации за 2011 г. с оборот над 50 000 лв., но не са се регистрирали по ЗДДС.

  Следващата стъпка, след проверка на дружествата е служебната им регистрация.

  Столичните инспектори са регистрирали служебно 93 от проверените фирми и са им съставили актове за направените нарушения. Според закона санцията в случая е от 500 до 5000 лв. в зависимост от периода на закъснението.  Допълнително на фирмите са възожени ревизии за установяване размера на дължимото.

  От началото на годината до края на септември  санкции са наложени на 199 фирми. За сравнение – за цялата минала година броят им е 251.

  През май НАП София е започна следрегистрационен контрол на физически лица и фирми с ДДС регистрация. За целта се извършва постоянно наблюдение на лицата за период от три до шест месеца, веднага след регистрирането им по ЗДДС. По този начин  още от самото начало могат да се идентифицират рискови по отношение на ЗДДС субекти и да се предприемат мерки за предотвратяване на ДДС измамите.

  За първата половин година след старта на следрегистрационния контрол  за наблюдение са определени 1923 фирми и физически лица. 515 от идентифицираните като рискови данъчни субекти вече са проверени. 87 от тях са дерегистрирани по ЗДДС, а други 58 са селектирани за извършване на последваща ревизия.

  През първите девет месеца на 2012 г. в НАП София са извършени 2555 дерегистрирации по ЗДДС , което е 45% от всички дерегистрации в страната. След прекратяване на регистрацията по ЗДДС лицата нямат право да начисляват ДДС и да ползват данъчен кредит.

  Без налог на печалбите от хазарт

  На печалбите от хазарт на физическите лица няма да се налага данък от 10 процента, въпреки предложението  на финансовия министър да се увеличи обхватът на облагането – не само върху лихвите от депозити, но и върху печалбите от хазарт и от фондовата борса. Все пак, обаче, печалбите от хазартни игри няма да се облагат, но хазартните оператори трябва да информират държавата за всички изплатени печалби над 5000 лева.

  Междувремено се  предвиждат ставки за облагане на хазартните оператори, които предлагат офлайн  и онлайн хазарт.  Предвижда се обикновеният хазарт да запази ставката си от 15 процента върху оборотите, а за онлайн хазартните дейност ставката ще бъде 7 процента.

  „Това е въпрос на законодателна целесъобразност, независимо от многото аргументи, че това по същество е един и същ бизнес. Анализът на практиката в ЕС показва, че на много места има диференцирана ставка – поне две такива държави са ни известни. От друга страна, по-ниската ставка за онлайн хазарта е продиктувана от спецификата на организация на игрите от разстояние и от това, че при равна за конвенционалния и организирания от разстояние хазарт ставка, игрите, организирани от разстояние, стават неатрактивни и на практика няма да се реализира нито една лицензия по отношение на хазарта, организиран от разстояние. Това ни е мотивирало да предложим по-ниска ставка за онлайн хазарт“, съобщи заместник финансовият министър.

  За данъка върху доходите от лихви

  Новият данък, който предизвика много спорове, ще се превежда от банките към държавата всеки месец.

  Ежемесечно банките ще трябва да декларират размера на изплатените лихви по депозитите на физически лица пред приходната агенция и да превеждат дължимия данък.

  Очакват се нови законови промени между първо и второ четене, с които данъкът ще важи само за депозитите.

  Според първоначалните текстовете на законопроекта ще се облагат доходите на физическите лица от влогове и депозити.

  С изменението се предвижда да бъдат изключени детските влогове и да се облагат единствено лихвите по депозитите.

  Тази промяна цели улесняване  работата на банките и запазване на досегашните такси за клиентите.

  За обсъждане е и казуса с депозитите с падеж след 1 януари 2013 г. , за да се избегне начисляването на данъка върху лихвите за минали периоди.

  Нови промени в наредбата за касовите апарати

  Министерството на финансите качи на сайта си за обществено обсъждане изменения в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Причините са промените в Закона за данък върху добавената стойност.

  Част от предвидените промени засягат данъчно задължените лица, които извършват зареждане на превозни средства за собствени нужди с течни горива и трябва да регистрират и отчитат зареждането чрез фискално устройство.  Предложението е регистрирането на количествата да се извършва по два начина:

  -  лицата ще могат да отчитат зарежданията по общия ред на наредбата чрез съществуващите към настоящия момент електронни системи с фискална памет

  - лицата ще регистрират и отчитат заредени количества горива, без издаване на фискална касова бележка на хартиен носител чрез електронна система с фискална памет за зареждания