Скорошни коментари

  Archive for март, 2013

  Счетоводство – годишно счетоводно приключване, какво е това?

  За да работи и за да се развива една компания се налага да поддържа добро счетоводство, това е ясно и на малките деца. Счетоводителите на компанията имат грижата да събират, обработват и предоставят всички необходими счетоводни данни както на управителите на компанията, така и пред държавните институции през определен период от време.

  Когато една компания развива дейност ( без значение каква е тя ) всички стопански операции ( приходи, разходи и т. н. ) се отчитат в счетоводството или счетоводната къща, с която работи фирмата. Тези отчети са необходими от една страна на собствениците на компанията да имат по всяко време нужната им финансова информация относно дейността на фирмата, а от друга страна тези отчети са необходими, за да се представят пред външни потребители като държавните институции например. Данните, които се събират могат да дадат ясна, вярна и точна информация за имущественото и финансовото състояние на фирмата, постигнати финансови резултати за определен период от време и т. н.

  В зависимост от периода, в който се извършват тези финансово – счетоводни отчети те мога да бъдат месечни, на тримесечие, на шест месеца, на девет месеца и годишни.

  Годишното счетоводно приключване представлява цялостно обобщение на счетоводно -отчетната дейност извършвана от счетоводството през цялата година. Казано по друг начин, годишното приключване е комплекс от взаимно свързани отчети, процедури и изчисления.

  Защо е необходимо да се извърши годишно счетоводно приключване?

  И при отчетите на определени периоди, и при годишните финансови отчети е необходимо да се съставят всички счетоводни документи, които са задължителни според действащото счетоводно законодателство в страната. За разлика от периодичните отчети, при годишните счетоводни отчети задължително се провежда и инвентаризация на пасивите и активите на компанията. Основна задача на задължителното годишно счетоводно приключване е да се установи крайния финансов резултат от дейността на компанията през цялата изминала година.

  Какво е едностранно счетоводство и къде е приложимо?

  Счетоводството бива два основни вида: едностранно и двустранно и днес ще се спрем малко по-подробно на едностранното, за да разберем дали е удачно и къде може да се прилага.

  Според действащите законови норми в страната от едностранно счетоводство могат да се възползват единствено фирми с регистрация ЕТ ( едноличен търговец). За всички останали фирми е задължително прилагането на двустранното осчетоводяване.

  Защо това е така и какви са разликите между двата вида счетоводство?

  За разлика от двустранното осчетоводяване, където се прилагат различни методи за отчитане на всички финансови операции извършвани от компанията, при едностранното счетоводство се ползват методи, които отчитат само определени неща. При този вид водене на счетоводни услуги отпада не само балансовото обобщение, но и двойното записване, което е задължително при двустранното осчетоводяване.

  Едностранното счетоводство е значително по-евтино и много по-опростено, но има доста недостатъци и поради това е приложимо единствено в случаите, когато финансовите операции са изключително елементарни или са с много слаба активност.

  Кои са основните недостатъци на този вид счетоводни услуги?

  •        На първо място при този вид счетоводство липсват данни, на базата, на които може да се проведе ефективно планиране и контрол на дейността на компанията;

  •        Едностранното счетоводство не позволява да се извърши проверка и възможността от допускане на счетоводна грешка е огромна;

  •        Възможно е много от външните операции извършвани от фирмата да не се отчитат, което пък от своя страна може да доведе до недобро администриране и занижен контрол.

  За да се води едностранно счетоводство е нужно единствено да се водят редовно следните книги:

  •        Инвентарна книга, книга за разходите, книга за приходите, книги за материалните запаси и паричните средства, книги за разчетите и данъчните облекчения и книга за печалбата.

  Както вече споменахме малко по-горе в материала обаче, въпреки своята простота едностранното счетоводство има доста недостатъци и не се препоръчва на фирми различни от ЕТ ( едноличен търговец).

  Видове счетоводство от гледна точка на законовите норми в страната – едностранно и двустранно

  Всички сме наясно, че бизнес, който не води добре своето счетоводство е изгубена кауза. Според законите на страната всяка фирма, която иска да развива дейност на територията на България трябва да има задължителна регистрация и трябва да води счетоводство. Такива са условията и това са само част от изискванията, ако искаме да развиваме законен бизнес.

  За счетоводните услуги сме говорили доста и днес няма да засягаме темата „какво представляват счетоводните услуги”.

  Днес сме решили да поговорим за видовете счетоводство според нашите закони, за да можем да ви бъдем от полза, ако тепърва се впускате в света на частния бизнес.

  И така, според действащите законови и нормативни рамки на страната видовете счетоводство са няколко, а именно:

  •        Счетоводство на ЕТ ( едноличен търговец );

  •        Счетоводство на ООД ( Дружество с Ограничена Отговорност );

  •        Счетоводство на ЕООД (Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност );

  •        Счетоводство на АД ( Акционерно Дружество ).

  Сега може би ще кажете, че счетоводните услуги са си счетоводни услуги без значение каква е регистрацията на фирмата, но ще сгрешите.

  Вярно е, че всички фирми трябва да водят счетоводство, но докато при фирми ЕТ ( едноличен търговец) счетоводството може да бъде едностранно, то при останалите форми на регистрация счетоводството задължително е двустранно.

  Едностранното счетоводство при фирми ЕТ има за цел да състави достоверен резултат, който да може да бъде използван за данъчна обработка. Едностранното счетоводство е приложимо само е единствено при фирми ЕТ ( едноличен търговец ).

  За всички останали форми на регистрация на фирми са задължителни двустранните счетоводни услуги. Този вид счетоводни услуги имат за цел предоставят всички счетоводни процеси в готов вид за данъчно облагане и облагане по ЗКПО ( Закон за Корпоративно Подоходно Облагане ).

  Двустранното счетоводство е доста по — сложно от едностранното, но пък дава много по — точна информация и при него фактора „човешка грешка” е сведен до минимум.

  За да стане малко по — ясно ще се опитаме да разгледаме разликите между двата вида счетоводни услуги. Основната разлика между едностранното и двустранното счетоводство е, че при двустранното всяка стойност ( сума ) се изписва и като намаление и като нарастване или иначе казано като „кредит” ( намаление ) и като „дебит” ( нарастване ). Това се прави, тъй като се следва логиката, че ако едно нещо намалява на едно място, то на друго място се увеличава, т. е. получава се балансирано осчетоводяване.

  Що е то управленско счетоводство и има ли то почва у нас?

  Управленското счетоводство е познато и се прилага по света от дълги години, но у нас до преди Демокрацията е било неприложимо поради това, че сме имали планова икономика. Едва след прехода от планова към пазарна икономика и по – специално, след появата на частни компании и у нас се заговори за този вид счетоводство. Въпреки, че днес този вид счетоводство е познато и у нас, все още малко български компании го използват в дейността си.

  Възникване на управленско счетоводство

  Управленското счетоводство възниква още през 16 век, когато се е наричало „счетоводство на разходите”. От 16 до 19 век този вид счетоводни услуги наистина са имали за основна цел обработката и анализа на разходите. В края на 19 и началото на 20 век обаче управленското счетоводство претърпява голяма промяна, като в средата на 20 век този вид счетоводство вече е обособено в отделна дисциплина и има изградени методи за работа.

  Какво точно представлява управленското счетоводство?

  Според редица изтъкнати специалисти този вид счетоводни услуги обхваща процеси като: натрупване, идентификация, анализ, тълкуване на информацията, планиране, оценяване, контрол, подготовка на финансовите отчети и други като основната цел на управленското счетоводство е да подготви нужната информация, която да се използва от управлението на фирмата по най – удачен начин.

  Управленското счетоводство се прилага в няколко области:

  •        Стратегическо управление – счетоводителите, които се занимават със стратегическото управление имат за задача да изградят най – подходящата стратегия за фирмата и поради това заемат доста отговорна позиция в организацията на дейността на компанията;

  •        Управление на риска – тук задачата на счетоводителите е да преценят съществуващите рискове и да предоставят адекватни доклади за отчитането на рисковете при постигането на целите на компанията;

  •        Управление на дейността – в тази област управленското счетоводство участва активно при взимането на решения и управлението на дейността на компанията или организацията.

  При управленското счетоводство счетоводителите използват всички свои познания и насочват всичките си усилия за подпомагане на управлението на компанията и поради това те са наричани още „създатели на стойността”. Основната им задача е да анализират, да извършват прогнози, както и да участват активно при взимането на решения, които ще повлияят на компанията в бъдеще.

  Методите на управленското счетоводство се характеризират с обработката и анализа на всички данни, за да се подпомогне управлението на компанията, с цел да се постигнат определени икономически цели.