Скорошни коментари

  Archive for май, 2013

  Основни видове сметки в счетоводството според тяхното предназначение

  За това, че без добре водено счетоводство не може нито една фирма в съвременния свят няма да говорим, защото мисля, че е напълно излишно. Днес ще поговорим за някой основни видове операции в счетоводните услуги, без които просто те няма да бъдат ефективни. Става дума за счетоводните сметки и как те се класифицират.

  И така, основните видове счетоводни сметки могат да се разделят на: активни, пасивни и смесени.

  Активните счетоводни сметки са с положителен знак, т. е. отразяват положителните стойности, а пасивните сметки са с отрицателен знак, тъй като отразяват отрицателните величини. Смесените сметки ( активно – пасивни) както е видно и от наименованието им, отразяват както положителни, така и отрицателните величини и такива сметки са най – често счетоводните сметки за печалби, загуби и персонал и други.

  Дали са активни или пасивни, всяка една сметка има както лява, така и дясна страна, като лявата страна да се назовава „дебит”, а дясната се назовава „кредит”. Всяка счетоводна сметка както казахме има две страни – лява и дясна, в които се отразяват положителните и отрицателните резултати от дейността на фирмата. Според изискванията на счетоводството за записване по счетоводните сметки, увеличенията при активните сметки се отбелязват в „дебита”, а намаленията се отбелязват в „кредита”. При пасивните счетоводни сметки е обратно – увеличенията се записват в „кредита”, а намаленията се отбелязват в „дебита”.

  След като разяснихме кои са основните видове сметки в счетоводството ще се опитаме да ги класифицираме според някой показатели.

  • Според връзката на счетоводните сметки със счетоводния баланс.

  Според счетоводния баланс сметките биват: активни, пасивни и задбалансови. Активните сметки съответстват на активните балансови пера, пасивните – на пасивните балансови пера, а задбалансовите – на задбалансовите пера.

  • Според предназначението и структурата.

  Счетоводните сметки по предназначение и структура биват: материални, за отчитане на капитали, финансови сметки, калкулативни сметки, разчетни, смесени сметки, операционно – резултатни, финансово – резултатни сметки, периодоразграничителни, събирателно – разпределителни, регулиращи, транзитни;

  • Според степен на обобщеност на счетоводната информация;

  Счетоводните сметки според степента на обобщеност биват отново няколко вида: синтетични, аналитични и допълнителни сметки.

  Аналитичните сметки дават конкретна информация и се водят за всеки един отделен обект в счетоводството. Тези сметки се водят винаги в стойностно изражение.

  Синтетичните счетоводни сметки дават обща ( обобщена ) информация и също се водят в стойностно изражение.

  Допълнителните счетоводни сметки не са задължителни и могат да се водят по желание на фирмата или предприятието.

  Пенсионно осигуряване, какво е добре да се знае?

  Искаме или не всеки един от нас трябва да се замисли за осигуряването на старините си, дори и това време да ни се струва все още в далечното бъдеще. Докато сме млади наистина не се замисляме какви пенсии ще получаваме и как се формират те, но с напредването на пенсионната ни възраст това въпрос започва да ни вълнува все повече и повече.

  Тъй като въпроса как се формира пенсията си задават голям процент от българите ние решихме да поговорим малко по – подробно за това в следващите редове на тази публикация.

  И така, ако е наближило времето да излезете в заслужена пенсия знаете ли как се определя размера на осигурителния стаж и възраст?

  Ако цял живот сте работили на едно в също място предполагаме, че няма да ви е трудно да се ориентирате, тъй като ще трябва само да отидете до вашето счетоводство и да попитате какви документи са ви нужни. За съжаление обаче единици са хората, които са изкарали на едно работно място до пенсия. По – голямата част от хората са сменяли работата си, получавали са някакви обезщетения, били са в определен период безработни или не се били осигурявани от работодателите си. Всичко това създава проблеми, когато дойде време да се „събере” осигурителния стаж.

  Какво е добре да се знае?

  Размерът осигурителния стаж и възрастта за пенсията се определя като доходът, по който се изчислява пенсията се умножи по сумата, която е образувана по 1,1 на 100 за всяка година стаж и определената част от процента за последно оставащите месеци за осигурителния стаж.

  Как се определя коефициента?

  Личният коефициент на дохода на лицето се определя върху внесените осигурителни вноски от три последователни години ( от последните 15 г. ) като кои ще са тези години лицето определя само.

  Изчисляването на коефициента са определя по следния начин:

  • Взима се съотношението средния месечен доход на лицето, което желае да се пенсионира за периода до 31. 12. 1996 година и средната работна заплата за държавата за съшия период;

  • Взима се съотношението средния доход ( месечен ) на лицето за периода след 31. 12. 1996 година и средната работна заплата за България за същия период;

  Коефициентът се определя като съотношенията се умножават по месеците и сборът се дели на общия брой месеци, включени в двата периода.

  Ако осигурителния стаж не достига, такъв може да се закупи като се следват определени условия, които вашият счетоводител може да ви посочи.

  Това са само някой от основите неща, които е добре да се знаят. За по – подробна информация е добре да посетите вашите счетоводители.

  Прилики и разлики при регистрацията на фирма ЕТ и ЕООД

  Един от въпросите, с които се сблъсква всеки, който реши да започне собствен бизнес е на каква регистрация на фирма на се спре. Обикновено по – голямата част от предприемачите се чудят дали да регистрират ЕТ ( едноличен търговец ) или да се спрат на ЕООД.

  Да разгледаме и двете форми на регистрация, като опишем накратко както техните предимства, така и техните недостатъци.

  Да започнем с ЕТ и да видим какво е необходимо, за да се извърши тази форма на регистрация на фирма.

  За регистрация на фирма Едноличен търговец са необходими:

  • Лицето, което извършва регистрацията да е пълнолетно лице и да е гражданин на Р България;
  • Необходимо е и да се попълнят документи по образец, както и декларация по чл. 57 и чл. 58 от ЗТР;
  • Задължително е, в името на фирмата да се съдържа лично или бащино име на предприемача, който желае да регистрира ЕТ;
  • Регистрацията се извършва в Агенцията по вписванията, а таксата да подаване на документите е 35 лв;
  • Не се изисква представяне на първоначален капитал.

  За регистрация на фирма ЕООД се изисква:

  • Необходимите документи за регистрация на ЕООД са: заявление по образец, решение на собственика за учредяване на дружеството, документ за внесен първоначален капитал в Дружеството, учредителен договор, декларация по чл. 13 от ЗРТ.
  • Регистрацията се извършва в Агенцията по вписванията, а таксата е 160 лв.

  Различното при регистрационна форма ЕООД в сравнение с ЕТ е, че при регистрация на ЕООД то се образува от един предприемач, който отговаря за всички задължения на Дружеството до размера на внесения първоначален капитал в Дружеството, докато при Едноличен търговец, лицето собственик на фирмата отговаря за задълженията и с цялото си имущество.

  При регистрация по ЗДДС и при ЕТ, и при ЕООД не се изисква задължителна регистрация по ДДС. Това задължение възниква когато годишния оборот на фирмата за предходната година надхвърли 50 000 лв.

  Що се отнася до данък печалба, при ЕООД той е 10% върху дохода, докато при ЕТ данъка е в размери 15%.

  Социално осигуряване:

  При ЕТ лицето собственик на фирмата следва да се осигурява или като лице работещо на трудов договор или като самоосигуряващо се лице.

  При ЕООД осигуряването става или като самоосигуряващо се лице или като лице работещо на договор за управление.

  Какво е независим финансов одит и кой може да го прилага?

  Според Закона за Сметната палата, под финансов одит се разбира „независима финансова оценка на финансовите отчети на една компания”.

  Какво точно означава това?

  Ами представете си, че имате фирма. Без значение каква дейност извършва тя, вие трябва да поддържате счетоводство, за да можете да знаете какви са ви финансовите пасиви и активи, и за да можете да представите своите финансови отчети пред държавните институции.

  Съгласно Закона за Независимия финансов одит обаче, съществуват Международни одиторски стандарти, които дават право на т. н. одитори да извършват проверки за истинността на представените от вас финансови и счетоводни документи.

  Под „съвкупност на всички аспекти” се разбира:

  • Проверка на финансовото състояние на компанията;

  • Проверка на паричните потоци;

  • Капитал на компанията и дали има промени в него;

  • Проверка на отчетения финансов резултат на компанията.

  Според Закона за Независимия финансов одит, чл. 6, финансовия одит обхваща проверката на извършваните счетоводни услуги, достоверното отразяване на активите, пасивите и цялостната дейност на компанията, до колко е ефективен вътрешния контрол, достоверността на представената във финансовия отчет информация и т. н.

  Финансов одит може да се извършва на годишни, междинни, консолидирани и други финансови отчети, като това може да стане по искане както на държавни институции, така и на собственици или други заинтересовани от счетоводството на компанията лица и органи.

  Кой има право на извършва независим финансов одит и какви задължения има?

  Независима финансова проверка могат да извършват единствено регистрирани одитори, които са членове на ИДЕС ( Института на дипломираните експерт – счетоводители ). Единствено регистрираните одитори и ИДЕС подлежат на независим публичен надзор.

  В техните задължения влизат спазването на Етичния кодекс, който включва:

  • Независимост;

  • Обективност и безпристрастно отношение към ревизираната компания;

  • Конфиденциалност на получената информация за дейността на ревизираната фирма;

  • Професионализъм при изпълнението на одита и детайлно познаване на действащото данъчно, търговско и счетоводно законодателство;

  • Правилно прилагане на приетите одиторски стандарти и спазване на законите на страната;

  • Отговорност към поетите задължения и почтеност.

  Извършването на независимия финансов одит става след приемане на задължението ( в писмен вид ) да се извърши такъв одит. Мениджърите на компанията, на която се извършва одит са задължени да предоставят всички необходими за извършването на проверката документи.

  Заключенията на одиторите се отразяват в одиторски доклад, който е съобразен с приетите международни стандарти за независим финансов одит.