Скорошни коментари

  Прилики и разлики при регистрацията на фирма ЕТ и ЕООД

  Един от въпросите, с които се сблъсква всеки, който реши да започне собствен бизнес е на каква регистрация на фирма на се спре. Обикновено по – голямата част от предприемачите се чудят дали да регистрират ЕТ ( едноличен търговец ) или да се спрат на ЕООД.

  Да разгледаме и двете форми на регистрация, като опишем накратко както техните предимства, така и техните недостатъци.

  Да започнем с ЕТ и да видим какво е необходимо, за да се извърши тази форма на регистрация на фирма.

  За регистрация на фирма Едноличен търговец са необходими:

  • Лицето, което извършва регистрацията да е пълнолетно лице и да е гражданин на Р България;
  • Необходимо е и да се попълнят документи по образец, както и декларация по чл. 57 и чл. 58 от ЗТР;
  • Задължително е, в името на фирмата да се съдържа лично или бащино име на предприемача, който желае да регистрира ЕТ;
  • Регистрацията се извършва в Агенцията по вписванията, а таксата да подаване на документите е 35 лв;
  • Не се изисква представяне на първоначален капитал.

  За регистрация на фирма ЕООД се изисква:

  • Необходимите документи за регистрация на ЕООД са: заявление по образец, решение на собственика за учредяване на дружеството, документ за внесен първоначален капитал в Дружеството, учредителен договор, декларация по чл. 13 от ЗРТ.
  • Регистрацията се извършва в Агенцията по вписванията, а таксата е 160 лв.

  Различното при регистрационна форма ЕООД в сравнение с ЕТ е, че при регистрация на ЕООД то се образува от един предприемач, който отговаря за всички задължения на Дружеството до размера на внесения първоначален капитал в Дружеството, докато при Едноличен търговец, лицето собственик на фирмата отговаря за задълженията и с цялото си имущество.

  При регистрация по ЗДДС и при ЕТ, и при ЕООД не се изисква задължителна регистрация по ДДС. Това задължение възниква когато годишния оборот на фирмата за предходната година надхвърли 50 000 лв.

  Що се отнася до данък печалба, при ЕООД той е 10% върху дохода, докато при ЕТ данъка е в размери 15%.

  Социално осигуряване:

  При ЕТ лицето собственик на фирмата следва да се осигурява или като лице работещо на трудов договор или като самоосигуряващо се лице.

  При ЕООД осигуряването става или като самоосигуряващо се лице или като лице работещо на договор за управление.

  Comments are closed.