Скорошни коментари

  Какво е независим финансов одит и кой може да го прилага?

  Според Закона за Сметната палата, под финансов одит се разбира „независима финансова оценка на финансовите отчети на една компания”.

  Какво точно означава това?

  Ами представете си, че имате фирма. Без значение каква дейност извършва тя, вие трябва да поддържате счетоводство, за да можете да знаете какви са ви финансовите пасиви и активи, и за да можете да представите своите финансови отчети пред държавните институции.

  Съгласно Закона за Независимия финансов одит обаче, съществуват Международни одиторски стандарти, които дават право на т. н. одитори да извършват проверки за истинността на представените от вас финансови и счетоводни документи.

  Под „съвкупност на всички аспекти” се разбира:

  • Проверка на финансовото състояние на компанията;

  • Проверка на паричните потоци;

  • Капитал на компанията и дали има промени в него;

  • Проверка на отчетения финансов резултат на компанията.

  Според Закона за Независимия финансов одит, чл. 6, финансовия одит обхваща проверката на извършваните счетоводни услуги, достоверното отразяване на активите, пасивите и цялостната дейност на компанията, до колко е ефективен вътрешния контрол, достоверността на представената във финансовия отчет информация и т. н.

  Финансов одит може да се извършва на годишни, междинни, консолидирани и други финансови отчети, като това може да стане по искане както на държавни институции, така и на собственици или други заинтересовани от счетоводството на компанията лица и органи.

  Кой има право на извършва независим финансов одит и какви задължения има?

  Независима финансова проверка могат да извършват единствено регистрирани одитори, които са членове на ИДЕС ( Института на дипломираните експерт – счетоводители ). Единствено регистрираните одитори и ИДЕС подлежат на независим публичен надзор.

  В техните задължения влизат спазването на Етичния кодекс, който включва:

  • Независимост;

  • Обективност и безпристрастно отношение към ревизираната компания;

  • Конфиденциалност на получената информация за дейността на ревизираната фирма;

  • Професионализъм при изпълнението на одита и детайлно познаване на действащото данъчно, търговско и счетоводно законодателство;

  • Правилно прилагане на приетите одиторски стандарти и спазване на законите на страната;

  • Отговорност към поетите задължения и почтеност.

  Извършването на независимия финансов одит става след приемане на задължението ( в писмен вид ) да се извърши такъв одит. Мениджърите на компанията, на която се извършва одит са задължени да предоставят всички необходими за извършването на проверката документи.

  Заключенията на одиторите се отразяват в одиторски доклад, който е съобразен с приетите международни стандарти за независим финансов одит.

  Comments are closed.