Скорошни коментари

  При какви условия дарители могат да ползват данъчни облекчения?

  Всеки, който иска да направи дарение вече може да получи данъчни облекчения до 65%, ако спази определени условия. Дарителите в страната са все още сравнително малък процент в сравнение с останалите страни, тъй като до сега съществуваха множество пречки поради неуредените до този момент законови рамки или поради липсата на облекчения при дарения.

  За да стимулират даренията от физически лица и юридически фирми, НАП заедно с Българския дарителски форум организират национална кампания за насърчаване на гражданите и юридическите лица към участие в различни дарителски кампании и частни дарения.

  Какви облекчения могат да получат фирмите и физическите лица, ако станат дарители?

  Тъй като се знае, че доходите на гражданите в страната се облагат с 10% от дохода, това означава, че при дарение дължимия данък може да спадне до 65%.

  При какви условия може да бъде намален данъка при дарение?

  • Ако дарението се извърши към Центъра за лечение на деца или „Фонд за асестирана репродукция” данъчната основна се намаля с 50%.

  • С до 15% могат да намалеят данъците, ако дарението е направено в полза на изкуството и културата, т. е даренията са в полза на създаване, подкрепа, популяризиране и съхранение на произведения на културата във всичките и форми.

  • До 5 % е облекчението, ако дарението е направено в полза на здравни и лечебни заведения, Агенцията по социално подпомагане, Фонд”Социална закрила”, специализирани институции за социални услуги, домове за възрастни хора, детски ясли, градини, училища, институции за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи и други.

  • От 5% данъчно облекчение могат да се възползват и гражданите и юридическите лица, ако дарението им е направено към Агенцията за хората с увреждания, специализирани предприятия на хората с увреждания, читалища, други културни институции, Българския червен кръст и други.

  • Облекчение при дарение се ползва и когато дарението е направени към УНИЦЕФ, комуни за лечение от наркозависимост и т. н.

  Освен облекчения, върху дарения направени на територията на страната, такива могат да се получат и ако даренията са извършени в полза на лица и институции от Европейския Съюз, като за целта към декларацията е необходимо да се приложи официален документ, който да удостоверява какъв е статутът на този, в чиято полза е дарението.

  Данъчните облекчения могат да се ползват след подаване на задължителната данъчна декларация за доходите.

  От НАП ( Национална Агенция за приходите) и Българския дарителски форум се надяват, чрез данъчните облекчения да се стимулира дарителската кампания в страната.

  Comments are closed.