Скорошни коментари

  Кои физически лица за задължени да подадат декларация Образец 4001 за дължими данъци?

  Ако сте собственик на фирма или самоосигуряващо се лице и изплащате на физически лица доходи, които са в извън трудовите договори е добре да знаете, че сте задължени да подадете декларация за дължими данъци.

  Такава декларация са длъжни да подават и компании и самоосигуряващи се лица, които плащат различни доходи по извънтрудови отношения, получават допълнителни финансови средства от наем, упражняват свободни професии и други.В тези случаи фирмите и самоосигуряващите се лица са длъжни да декларират в НАП дължимите данъци до края на месеца, който следва тримесечието, през което е получен доходът.

  Декларация по чл. 201, ал.1 от ЗКПО и чл. 55, ал.1 по ЗДДФЛ за дължими данъци се представя в НАП и за данъци, които са удържани върху доходите на чужди граждани, които са получили различни възнаграждения за извършване на услуги, доходи от лихви, стипендии, неустойки, обезщетения и други.

  Същата декларация за дължими данъци са длъжни да подадат и български и чужди граждани, ако имат доходи от дивиденти.

  В тези случаи се подава и формуляр за данъци по Закона за корпоративно подоходно облагане.

  От тази година ( 2013 г.) всички данъци и вноски по осигуряване, с изключение на вноските по задължителното пенсионно осигуряване се превеждат по една банкова сметка, което е от голямо улеснение за физическите и юридическите лица.

  От 2013 година отпаднаха и всички 50 кода за различните видове плащания, като се запазиха само два: за плащания на данъци и осигуровки ( 11 11 11) и за плащания за ДЗПО ( 58 11 11)

  За да стане малко по — ясно да обобщим в кои случаи физическите лица са длъжни да подадат декларация за дължими данъци.

  Декларация по чл. 201, ал.1 от ЗКПО чл. 55, ал.1 по ЗДДФЛ за дължими данъци са длъжни да подадат лица, при които са на лице по — долу изброените обстоятелства:

  • Лицето е придобило доход от: наеми, дейност извършвана извън трудовоправните отношения, при упражняване на свободна професия и други.

  Декларацията за дължими данъци не се подава в случаите, когато:

  • Лицето е придобило доходи от наеми, дейност извън трудовоправните отношения или други, но дължимия данък се внася от платеца на този доход или когато физическото лице не дължи данък за доходите, които са придобити.

  Comments are closed.