Скорошни коментари

  Основни видове сметки в счетоводството според тяхното предназначение

  За това, че без добре водено счетоводство не може нито една фирма в съвременния свят няма да говорим, защото мисля, че е напълно излишно. Днес ще поговорим за някой основни видове операции в счетоводните услуги, без които просто те няма да бъдат ефективни. Става дума за счетоводните сметки и как те се класифицират.

  И така, основните видове счетоводни сметки могат да се разделят на: активни, пасивни и смесени.

  Активните счетоводни сметки са с положителен знак, т. е. отразяват положителните стойности, а пасивните сметки са с отрицателен знак, тъй като отразяват отрицателните величини. Смесените сметки ( активно – пасивни) както е видно и от наименованието им, отразяват както положителни, така и отрицателните величини и такива сметки са най – често счетоводните сметки за печалби, загуби и персонал и други.

  Дали са активни или пасивни, всяка една сметка има както лява, така и дясна страна, като лявата страна да се назовава „дебит”, а дясната се назовава „кредит”. Всяка счетоводна сметка както казахме има две страни – лява и дясна, в които се отразяват положителните и отрицателните резултати от дейността на фирмата. Според изискванията на счетоводството за записване по счетоводните сметки, увеличенията при активните сметки се отбелязват в „дебита”, а намаленията се отбелязват в „кредита”. При пасивните счетоводни сметки е обратно – увеличенията се записват в „кредита”, а намаленията се отбелязват в „дебита”.

  След като разяснихме кои са основните видове сметки в счетоводството ще се опитаме да ги класифицираме според някой показатели.

  • Според връзката на счетоводните сметки със счетоводния баланс.

  Според счетоводния баланс сметките биват: активни, пасивни и задбалансови. Активните сметки съответстват на активните балансови пера, пасивните – на пасивните балансови пера, а задбалансовите – на задбалансовите пера.

  • Според предназначението и структурата.

  Счетоводните сметки по предназначение и структура биват: материални, за отчитане на капитали, финансови сметки, калкулативни сметки, разчетни, смесени сметки, операционно – резултатни, финансово – резултатни сметки, периодоразграничителни, събирателно – разпределителни, регулиращи, транзитни;

  • Според степен на обобщеност на счетоводната информация;

  Счетоводните сметки според степента на обобщеност биват отново няколко вида: синтетични, аналитични и допълнителни сметки.

  Аналитичните сметки дават конкретна информация и се водят за всеки един отделен обект в счетоводството. Тези сметки се водят винаги в стойностно изражение.

  Синтетичните счетоводни сметки дават обща ( обобщена ) информация и също се водят в стойностно изражение.

  Допълнителните счетоводни сметки не са задължителни и могат да се водят по желание на фирмата или предприятието.

  Comments are closed.