Скорошни коментари

  Как се подават годишните финансови отчети за 2011 г.

  Заповед № РД 07-449 от 14.12.2011 г. определя реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените по Закона за счетоводството лица, както и утвърдения образец на документите, справките и приложенията към тях
  С тази съвместна заповед на изпълнителния директор на НАП и на председателя на НСИ са определени следните групи задължени лица, които през 2012 г. подават годишен отчет за дейността си:
  Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ)
  Нефинансови предприятия, съставящи баланс
  Предприятия в ликвидация и несъстоятелност
  Предприятия с нестопанска цел
  Застрахователи
  Инвестиционни предприятия
  Здравноосигурителни дружества
  Пенсионноосигурителни дружества
  Пенсионни фондове
  Бюджетни предприятия
  Банки
  Икономически неактивни предприятия.
  Годишният отчет за дейността и през тази година може да се подава в два варианта: на хартиен носител и поелектронен път, като подаването по електронен път трябва да е приключило преди подаването на годишната данъчна декларация – т. е. да е със статут „Успешно обработен“ и да е получен уникалния идентификатор (ID-номер).
  Попълнените формуляри се подават на хартиен носител единствено едновременно с годишната данъчна декларация в ТП на НАП.
  Специфична особеност, която е в сила от тази година касае предприятията, които през 2011 г. не са извършвали стопанска дейност и не са отчитали приходи и разходи на основание счетоводното законодателство.
  Тези предприятия за длъжни в срок до 30.04.2012 г. да представят един нов вид данъчна декларация – Декларация за неактивност през 2011 г. Тези предприятия нямат задължение да подават годишна данъчна декларация за 2011 г., но са длъжни за представят годишен отчет за дейността или декларация за неактивност.

  Заповед № РД 07-449 от 14.12.2011 г. определя реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените по Закона за счетоводството лица, както и утвърдения образец на документите, справките и приложенията към тях
  С тази съвместна заповед на изпълнителния директор на НАП и на председателя на НСИ са определени следните групи задължени лица, които през 2012 г. подават годишен отчет за дейността си:
  Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ)Нефинансови предприятия, съставящи балансПредприятия в ликвидация и несъстоятелностПредприятия с нестопанска целЗастрахователиИнвестиционни предприятияЗдравноосигурителни дружестваПенсионноосигурителни дружестваПенсионни фондовеБюджетни предприятияБанкиИкономически неактивни предприятия.Годишният отчет за дейността и през тази година може да се подава в два варианта: на хартиен носител и поелектронен път, като подаването по електронен път трябва да е приключило преди подаването на годишната данъчна декларация – т. е. да е със статут „Успешно обработен“ и да е получен уникалния идентификатор (ID-номер).
  Попълнените формуляри се подават на хартиен носител единствено едновременно с годишната данъчна декларация в ТП на НАП.
  Специфична особеност, която е в сила от тази година касае предприятията, които през 2011 г. не са извършвали стопанска дейност и не са отчитали приходи и разходи на основание счетоводното законодателство.
  Тези предприятия за длъжни в срок до 30.04.2012 г. да представят един нов вид данъчна декларация – Декларация за неактивност през 2011 г. Тези предприятия нямат задължение да подават годишна данъчна декларация за 2011 г., но са длъжни за представят годишен отчет за дейността или декларация за неактивност.

  Comments are closed.