Скорошни коментари

  Граждански договори – плюсове и минуси

  В ситуацията, в която се намира обществото ни в момента е доста трудно да се избират условията, при които се започва работа. Много хора с месеци са безработни и когато се появи възможност, са принудени да приемат условията без възражения. Гражданските договори са решение, което удовлетворява много фирми в условията на криза. Вместо да се обвързват с трудови договори, при които правата на работещите са тежест за бюджета на фирмата, те ползват удобната алтернатива да сключват с граждански договори.

  В условията на граждански договор, работата се извършва от законно наети лица, които имат фиксирани задължения и точно определено заплащане. Отношенията изпълнител – възложител са ясно и точно дефинирани, при което всяка от страните се старае да изпълни задълженията си. Наетите лица получават пари за реално свършена работа и дължат неустойки за лошо качество или просрочване на сроковете. Тъй като при тези договори не се плащат осигуровки за болнични и майчинство, работодателят спестява доста средства. При наетите на трудови договори непредвидените престои се заплащат, като работниците и служителите имат право на отпуски и болнични. Болничните са голямо бреме за фирмите, тъй като приетата временно мярка за заплащане на първите три дни от работодателя вече стана постоянна.

  За лицата, наети по граждански договор има както плюсове, така и минуси. Този начин на работа им дава голяма свобода. Работното време не е фиксирано, а получаването на възнаграждението е гарантирано. Минусите са в по-малкото социални облаги, ограничените осигуровки и липсата на отговорност на работодателя при злополуки. Работещият на граждански договор трябва активно да се интересува от правата и задълженията си, за разлика от наетите по трудови договори, които просто си получават заплатата, а за всички формалности се грижат счетоводителите на фирмата.

  За тази година например, за четвъртото тримесечие не трябва да се удържа данък общ доход авансово за работещите на граждански договори. Голям процент от заинтересованите не са наясно с този факт, а и не само те – много счетоводители също не са се запознали с новите наредби и продължават да удържат данъка. Удържаните по този начин средства по новия модел за плащане на задълженията автоматично покриват най-старите задължения към НАП на фирмата. Така реално при подаване на данъчна декларация след приключване на годината работещите по граждански договори може да платят още веднъж данъка на държавата. Това обезсмисля до голяма степен идеята за данъчните облекчения, които могат да получат хората и ги обрича на дълги и бавни процедури, чрез които да получат надвнесените суми обратно.

  Много хора работещи по граждански договори не знаят, че трябва да подават декларация за доходите си, което е причина да бъдат глобявани с доста високи глоби. Затова работещите при подобни договорни отношения трябва да следят новостите и ако не могат да се справят с документацията сами, да потърсят консултация от опитен счетоводител.

  Мъжете имат право на отпуск, когато им се роди дете

  Фокусирано върху проблемите на майките, обществото често пренебрегва бащите и техните права, при раждането на децата им. Повечето мъже изобщо не правят постъпки, за да получат полагащите им се обезщетения и отпуски. Все пак, в последните години се увеличава броят на бащите, поискали отпуск за отглеждане на дете, като така намират решение на доста сложни семейни проблеми. За да има правото на платен отпуск по майчинство, бащата трябва да отговаря на определени условия. Първото е да е осигурен за всички рискове 12 месеца преди датата на раждане на детето. Второто важно условие е работодателят да е съгласен и да разреши ползването на такъв отпуск. Кодексът на труда дава основание за искане на отпуск по бащинство чрез новата ал. 7, чл. 163.

  Отпускът по бащинство може да се ползва след навършване на шестмесечна възраст на детето, ако майката е съгласна. Когато бащата поеме грижите за детето, майчинството на майката се прекратява. Бащите могат да получават отпуск и обезщетение за остатъка от времето до 410 дни, като родителите могат да решат по всяко време отново майката да излезе в отпуск, ако това е по-изгодно за домакинството. Докато е в отпуск за гледане на дете на бащата се води трудов стаж, а обезщетението е едно и също за всички, които ползват отпуск по майчинство.

  За много семейства прехвърлянето на майчинството е решение на финансовите проблеми, възникващи още по-остро след раждането на дете. Освен бащата, в майчинство може да излезе член на семейството, стига да е работещ, осигурен за всички рискове, а не пенсионер или студент. С тази възможност семействата могат да бъдат по-гъвкави и да се справят по-добре с финансовите проблеми. Мъжът може да получи правото да отглежда детето си дори и да няма граждански брак с майката. Законът позволява на бащата да получава отпуски и обезщетения за дете до 2 години и ако по трагично стечение на обстоятелствата майката не може да се грижи за детето си – разболее се тежко или почине.

  Семейните проблеми често са объркани и сложни, но с разумно използване на законовите възможности, се намират решения, с които се улесняват родителите при раждането на децата им. Например всеки работещ и осигурен баща има право на 15 дни отпуск непосредствено след раждането на бебето. През това време той получава 90% от брутното си възнаграждение. За съжаление, много бащи срещат трудности в комуникацията с фирменото счетоводство, когато предявят искане да ползват правото си, тъй като процедурата е доста усложнена. Добре е мъжете да се информират предварително за нужните документи, за да ги изискват от болницата още при раждането на детето. Така ще спестят доста нерви на себе си и на счетоводителя, който се занимава със случая.

  Данъци и осигуровки на земеделските производители, как се определят?

  В последно време голяма част от земеделците и тютюнопроизводителите започнаха да се питат как е най – правилно да постъпят при внасянето на данъците и осигуровките си. В днешната тема ще се опитаме да засегнем този въпрос, тъй като е видно, че това е проблем на немалка част от българските земеделци.

  Какво трябва да знаете, ако и вие сте земеделци и тютюнопроизводители?

  Ако сте регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност като земеделци ( физически лица ) вие се облагате като еднолични търговци. Според този ред на облагане ( като еднолични търговци ) вие можете сами да отчитате разходите, които сте извършили за производство на селскостопанска продукция.

  Ако сте физически лица и не сте регистрирани обаче по Закона за данъка върху добавената стойност можете да избирате реда, по който да ви бъдат облагани доходите от дейността ви.

  Ако изберете да ви облагат както се облагат едноличните търговци, можете да го направите като подадете декларация до 31. декември предходната година.

  Как да се осигурявате, ако сте земеделски и тютюнопроизводители?

  Според действащите закони на страната, ако сте земеделски и тютюнопроизводители следва да се самоосигурявате. Това става върху месечния осигурителен доход между минималния и максималния размер на дохода, който е определен от Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване за текущата година.

  Ако имате нужда от по – подробна информация, можете да посетите:

  http://www.nap.bg/page?id=270

  При какви случаи могат да се ползват данъчни облекчения?

  Малко хора знаят, че имат право да ползват данъчни облекчения при подаване на годишната си данъчна декларация, а такива има и то не малко.

  В следващите редове ще ви запознаем накратко при какви случаи можете да се възползвате от данъчни облекчения:

  От данъчно облекчение можете да се възползвате, ако:

  • Сте лица с намалена трудоспособност ( с 50 и над 50 % намалена трудоспособност). В този случай можете да ползвате данъчното си облекчение както в годината, в което сте били с намалена трудоспособност, така и в годината, в която ви изтича срока на валидност на решението от ТЕЛК. Ако попадате в тази категория е добре да знаете, че към годишната си декларация трябва да прикрепите и решението си от ТЕЛК/НЕЛК.
  • Ако доброволно внасяте допълнителни осигуровки. Това данъчно облекчение е в размер до 10% от сумата, която сте внесли доброволно като осигуровки или застраховка през годината;
  • Данъчно облекчение се ползва и при индивидуални вноски за осигуряване при пенсиониране
  • С данъчно облекчение можете да се ползвате, ако сте дарители. В този случай данъчното облекчение се определя върху сумата от годишните данъци и статута на лицата на които е направено дарението. Добре е да знаете, ако сте дарители и искате да се възползвате от данъчно облекчение, че ще получите до 5 процента такова облекчение, ако сте направили дарение в полза на здравни или социални заведения. Това облекчение е валидно и ако сте направили дарение за Фонд „Социална закрила” , на специализирани заведения за закрила на деца, домове за отглеждане на деца, домове за възрастни хора, организации на хора с увреждания, детски ясли, училища, висши учебни заведения, академии и други. От облекчението можете да се възползвате и ако сте дарители на бюджетни предприятия, Червения кръст, различни социални фондации за подпомагане на хора в неравностойно положение или хора с увреждания.
  • Имате право на данъчно облекчение и ако сте младо семейство. В случай, че сте младо семейство и теглите ипотечен кредит, сумата ви се намалява с направените лихвени плащания по кредита през годината.

  За да се възползвате от данъчно облекчение за младо семейство обаче трябва да имате:

  А) сключен граждански брак;

  Б) да не сте навършили 35 години;

  В) ипотекираното жилище за което искате данъчно облекчение да е единственото ви жилище.

  Задължително ли е да водите професионално счетоводство?

  Без значение искате или не счетоводни услуги са ви необходими, ако искате да развивате бизнес. Живеем в страна, в която законите се спазват, затова без добър счетоводител на ваша страна просто не немислимо да се справите. Като се започне от самото създаване и регистриране на фирмата ви, мине се през задължителните счетоводни отчети и се стигне до внасянето на социални и здравни осигуровки, все ще ви е нужен счетоводител, който да бъде вашата дясна ръка.

  Външните счетоводни услуги са една много добра алтернатива, за да имате винаги изрядно счетоводство.

  Ползите от външните счетоводни услуги са доста и поради това все повече фирми се обръщат към техните услуги.

  • Ако наемете такава счетоводна къща първо няма да плащате заплати, и вместо един счетоводител, който да наемете при вас на заплата ще имате цял екип счетоводители, които ще работят за вас;
  • Няма да се налага да купувате нужните за счетоводството софтуер и консумативи;
  • Няма да се разправяте с различните счетоводни документи, които са задължителни да се предоставят в определени срокове пред законодателните органи;
  • При наемане, напускане, пенсиониране на ваши служители, оформянето на документите се поема от счетоводителите ви.
  • Парите, които давате на месец на външните счетоводни къщи са много по – малко отколкото, ако наемете счетоводител на заплата при вас.

  Освен това, в счетоводната къща работи цял екип от счетоводители, които са не само професионалисти в областта си, но и няма опасност да пропуснат да подадат задължителните пред финансовите органи документи, както и няма да пропуснат нито една промяна в Законите.

  Външните счетоводни къщи обработват счетоводните документи на не една и две фирми, така че можете да се възползвате от ценните им съвети във всеки един случай.

  Те могат да ви бъдат от огромна полза и ако искате да направите някой промени във фирмата си, тъй като са наясно какво е финансовото ви състояние и как се развива фирмата ви и преценката им са финансовото ви състояние е не само прецизна, но и напълно реална.

  Не е и за подценяване и факта, че ако поради някаква причина от счетоводната къща не подадат задължителните заявления и документи в срок, вие не носите отговорност.

  С това предимствата на външното счетоводство не свършат – ние ви запознахме само с основните неща, а вие сами ще си прецените дали да наемете счетоводител на заплата или да се обърнете към счетоводна кантора.

  Няколко неща, което е добре да знаете за обезщетението при безработица

  На никой не му е приятно, ако му се случи да го съкратят от работа и не го пожелаваме на никой, но се случва и има няколко неща, които е добре да знаете по въпроса с обезщетенията.

  В днешната статия ще се опитаме да ви запознаем с някой от най – важните неща, с които трябва да се запознати, ако и вие попаднете в числото на безработните и ви се наложи да търсите правата си за парично обезщетение.

  Кой има право да получава парично обезщетение?

  • Право на такова обезщетение имат лицата, които имат внесени данъчни и осигурителни вноски по фонд „Безработица” най – малко 9 месеца преди да останат без работа;
  • Лицата, които са се регистрирали в Агенцията по труда като безработни;
  • Не работят на друго място и не се осигуряват;
  • Не получават пенсия за навършени години и трудов стаж.

  За да получите парично обезщетение при безработица е необходимо да подадете заявление по образец, към което да приложите:

  • Документ, който удостоверява, че сте безработни;
  • Документ, който да удостовери, че имате внесени задължителните вноски във фонд „Безработица”;
  • Документ, който да удостовери трудовия ви стаж ( За справка: като стаж се зачита и периода, в който сте били в платен или неплатен годишен отпуск, платените и неплатените болнични по майчинство или нетрудоспособност, платен и неплатен отпуск за гледане на дете);
  • Декларация за банкова сметка;
  • Документ за самоличност.

  Къде трябва да подадете документите?

  Заявлението и подготвените документи се подават в регионалния център на Националния Осигурителен Институт.

  След колко време се изплащат паричните обезщетения при безработица?

  Паричното обезщетение ще започне да ви се изплаща от датата на последната ви осигурителна вноска, при следните условия:

  • Сте подали заявлението си до три месеца след прекратяване на трудовия ви договор;
  • Сте се регистрирали в 7 дневен срок в Агенцията по труда като безработни;

  Какъв е периода за изплащане на парични обезщетения?

  Периода за изплащане на обезщетенията се определя от продължителността на осигурителния ви стаж.

  Пример:

  Ако сте били на работа до 3 години, ще получавате обезщетение до 4 месеца;

  Ако сте били на работа от 3 до 5 години, обезщетението което ще получавате ще е за период от 6 месеца;

  При осигурителен стаж до 10 години, паричното ви обезщетение ще ви се изплаща 8 месеца, при стаж над 25 години месеците са 12.

  Таванът на пенсиите през 2014 г. може да се вдигне на 960 лв.

  Експертите предлагат максималната пенсия да бъде 40% от максималния осигурителен доход, който през 2014 г. ще бъде 2400 лв. Сега съотношението е 35%. На заседанието социалният министър Хасан Адемов е коментирал, че ще приеме решението на експертите, разказаха участници. Двете партии в управлението обаче засега реагират предпазливо. Ясно е само, че решението ще бъде политическо.
  Най-високата пенсия в България може да доближи знаменателния праг от 1000 лв. за първи път следващата година. Това ще стане, ако политиците приемат предложението на експертите от съвета по пенсионна реформа таванът на пенсиите да се вдигне от 770 на 960 лв. от 2014 г. Вариантът е избран с пълно единодушие на заседание късно в сряда.
  Ощетени от тавана на пенсиите в момента са 53 000 пенсионери. Предложението на експертите би извадило от тази категория 2/3 от тях. Според разчети за падането на тавана за всички пенсии ще са необходими 125 млн. лв. на година. В близките дни ще стане ясно колко точно средства ще са нужни при варианта с максимална пенсия от 960 лв. Предварителните разчети бяха, че допълнителните разходи на НОИ ще са около 83 млн. лв. на година. Осигурителният институт обаче продължава да разработва и други варианти, които включват падането на тавана за всички, но чрез преизчисляване на старите пенсии по нова формула. Целта е чрез нея да се премахне благоприятното влияние на годините отпреди реформата.
  „Всички смятат, че таванът трябва да падне, за да се върне доверието в пенсионната система, но така пък ножицата между минималната пенсия (в момента 150 лв.) и максималната ще стане много голяма. Социалният министър Хасан Адемов повтаря – аз съм на същото мнение, че не можем да постигнем справедливост, но въпросът е да постигнем най-малката несправедливост“, обясни Гьоков. Но уточни, че не може да каже как ще гласува в парламента, тъй като ще има политическо решение, което ще бъде повлияно от експертните предложения, но и от предизборните ангажименти на БСП.
  „Трябва да се направят разчети дали няма да има по-сериозни проблеми с бюджета на НОИ. Вероятно ще се наложи увеличение на парите и за други сектори, което означава по-внимателна преценка към мерки, свързани с увеличаване на бюджетните разходи“, коментира на свой ред Алиосман Имамов от ДПС пред „Сега“. Според него дебатът тепърва предстои, въпреки че вече е имало няколко работни срещи между БСП и ДПС по бюджета за 2014 г. „Основните политики не са очертани, има дискусии и за приоритетите в този бюджет“, поясни Имамов.

  Информация: www.segabg.com

  Какви са основните разлики между трудов и граждански договор?

  В последните години кризата се стовари върху всички области на икономиката и трудовите договори стават все по – неизгодни за работодателите. Все по – често се наемат хора на граждански договори, тъй като това е един от законовите начини работодателите да не са толкова ангажирани към служителите си.
  Какви са разликите между двата вида договори и защо гражданските договори представляват интерес и за двете страни – работник и работодател?
  Като за начало ще кажем, че гражданските договори са вид форма за непълна трудова заетост, но с гарантирани социални и здравни осигуровки.
  Гражданските договори съществуват само за периода, определен предварително в договора.
  При сключване на граждански договор служителите нямат право на болнични,  платен годишен отпуск и обезщетение при безработица;
  Гражданските договори са доста приемлив вариант в случаите, когато работодателите се нуждаят от допълнителен персонал за извършването на определена работа за определен период от време. С наемането на хора на граждански договор работодателите всъщност плащат само за свършената работа за този период.
  Съществуват няколко вида граждански договори:
  Според Закона за договорите и задълженията;
  Според Търговски закон.
  Най – съществената разлика между гражданския и трудовия договор е, че при трудовия служителя има точно определено работно място и време, докато при гражданския договор се определя единствено срока за изпълнение на задачата или поръчката.
  Според данъчното и социалното осигуряване гражданските договори биват два основни вида:
  Договори ( граждански ) за управление и контрол;
  Договори ( граждански ) за извършване на услуги.
  Двата вида договори имат както своите общи елементи, така и различия.
  Общото между двата вида граждански договори е, че и при двата договора се признава само осигурителен стаж. Тъй като гражданските договори не са регламентирани от Кодекса на Труда, времето през което служителя/работника е нает на такъв договор не се признава за трудов стаж, както и няма право да ползва болнични и платени годишни отпуски.
  Разликите между двата вида граждански договори са няколко основни, като най – важната от тях е, че при гражданските договори за управление и контрол размера на осигуровките са за всички осигурителни рискове, докато при договор за извършване на услуги с полагане на личен труд, на лицата сключили такива договори не се внасят задължителните осигуровки за безработица и майчинство.

  В последните години кризата се стовари върху всички области на икономиката и трудовите договори стават все по – неизгодни за работодателите. Все по – често се наемат хора на граждански договори, тъй като това е един от законовите начини работодателите да не са толкова ангажирани към служителите си.
  Какви са разликите между двата вида договори и защо гражданските договори представляват интерес и за двете страни – работник и работодател?
  Като за начало ще кажем, че гражданските договори са вид форма за непълна трудова заетост, но с гарантирани социални и здравни осигуровки. Гражданските договори съществуват само за периода, определен предварително в договора. При сключване на граждански договор служителите нямат право на болнични,  платен годишен отпуск и обезщетение при безработица;Гражданските договори са доста приемлив вариант в случаите, когато работодателите се нуждаят от допълнителен персонал за извършването на определена работа за определен период от време. С наемането на хора на граждански договор работодателите всъщност плащат само за свършената работа за този период.Съществуват няколко вида граждански договори: Според Закона за договорите и задълженията; Според Търговски закон.Най – съществената разлика между гражданския и трудовия договор е, че при трудовия служителя има точно определено работно място и време, докато при гражданския договор се определя единствено срока за изпълнение на задачата или поръчката.
  Според данъчното и социалното осигуряване гражданските договори биват два основни вида: Договори ( граждански ) за управление и контрол; Договори ( граждански ) за извършване на услуги.
  Двата вида договори имат както своите общи елементи, така и различия.Общото между двата вида граждански договори е, че и при двата договора се признава само осигурителен стаж. Тъй като гражданските договори не са регламентирани от Кодекса на Труда, времето през което служителя/работника е нает на такъв договор не се признава за трудов стаж, както и няма право да ползва болнични и платени годишни отпуски.Разликите между двата вида граждански договори са няколко основни, като най – важната от тях е, че при гражданските договори за управление и контрол размера на осигуровките са за всички осигурителни рискове, докато при договор за извършване на услуги с полагане на личен труд, на лицата сключили такива договори не се внасят задължителните осигуровки за безработица и майчинство.

  Какво представляват активите на едно предприятие?

  Счетоводните термини, които се използват понякога са доста неразбираеми от хората, които не са запознати с дейността на счетоводните къщи, което е напълно разбираемо предвид факта, че не всеки може да разбира от всичко на този свят.
  В тази публикация ще се опитаме много набързо да ви разясним по възможно най – лесния и опростен начин какво означава терминът „активи на едно предприятие“
  Активите, казано на езика на лаиците са всички придобити от фирмата или предприятието ресурси ( стопански и финансови средства) получени в резултат от различни сделки. Под „активи“ се разбират:

  • Всички ресурси, които са собственост на съответното предприятие и които в момента на дейността на предприятието изпълняват конкретна роля. За пояснение: „активи“ са всички машини, собствени производствени помещения и други, които са собственост на предприятието и благодарение на които компанията може да извършва своята дейност.
  • Активи се наричат и всички вземания и постъпления ( финансови) от компанията към трети лица;
  • Всички финансови, стопански или трудови разходи, които са направени от предприятието, за да може то да развива дейността си по – добре също се наричат активи;
  • Към активите спада и интелектуалния труд. Без значение, че интелектуалния труд няма реална видима форма, той има потребителска и разменна форма, което го прави ценен актив на всяко едно предприятие.

  В зависимост от своята функционалност активите се делят на две основни групи:

  • Дълготрайни активи;
  • Краткотрайни активи.

  Разликата между двете групи активи е, че дълготрайните участват многократно в дейността на предприятието и тяхната ликвидност е бавна, докато краткотрайните активи са активи, които обслужват дейността на компанията са за сравнително кратък период от време и променят своята форма.Тяхната ликвидност е по – бърза и обикновено краткотрайните активи представляват: краткосрочни инвестиции, разходи, краткосрочни вземания и други.
  Дълготрайните активи от своя страна се делят на:

  • амортизуеми;
  • неамортизуеми активи.

  Основната разлика между тях е, че при амортизуемите активи има процес на остаряване, износване и други, което значително намалява цената им, докато при неамортизумените дълготрайни активи това не се случва. Неамортизуемите дълготрайни активи се наричат още „дълготрайни финансови активи” и се изразяват най-вече под формата на ренти, лихви, дивиденти и т.н.

  Какво е ДДС?

  Историята на ДДС ( Данък Добавена Стойност ) започва във Франция, която е и първата държава, която въвежда този вид данък. През 60 – те и началото на 70 – те години на миналия век, ДДС въвеждат и останалите европейски страни, а днес Данък Добавена Стойност  се прилага в повече от 130 държави.
  Поради обясними причини в България Данък Добавена стойност се въвежда доста по – късно, едва през 1994 година, когато ставката е била в размер 18%. През 1996 година процентите се променят на 22, а през 1999 година се намалят на 20%, колкото е и сега.
  Какво всъщност има за цел този данък?
  ДДС ( Данък върху Добавена Стойност ) е всеобщо дължим данък върху потреблението, което казано простичко означава, че се облагат всички услуги и стоки на територията на съответната държава.
  Този данък се нарича още и многофазен данък, тъй като е включен в крайната цена на стоките или услугите, които се предлагат.
  Как се определя данъчната основа?
  Сумата, върху която се начислява ДДС представлява един вид възнаграждение за доставката на стоката или услугата. Важно е да се знае, че данъчната основа не трябва да бъде по – ниска от данъчната основа  при вноса, придобиването или себестойността на стоката или услугата, които се предлагат.
  Данъчната основа трябва да бъде равна на сумата, която е направена като преки разходи, свързани с производството на стоките или предоставянето на различните услуги. Всъщност, оказва се, че основата, данъчната основа е пазарната цена на предоставяните услуги и стоки.
  Размерът на Данък Добавена Стойност ( ДДС ) се определя като основата ( данъчната ) се умножи по ставката ( процентът на данъка ). Важно е да се знае, че ако изрично не е упоменато, че ДДС се дължи отделно се приема, че той е калкулиран в крайната цена.
  Какви са различните данъчни ставки?
  Със ставка от 20% ДДС се облагат всички произведени стоки и  предоставени услуги и стоки внос;
  Със ставка от 7% се облагат хотелиерите, когато извършват настаняване, което е част от организирано пътуване;
  Не се облагат с данък добавена стойност единствено стоките и услугите, които изрично са упоменати в закона.

  Историята на ДДС ( Данък Добавена Стойност ) започва във Франция, която е и първата държава, която въвежда този вид данък. През 60 – те и началото на 70 – те години на миналия век, ДДС въвеждат и останалите европейски страни, а днес Данък Добавена Стойност  се прилага в повече от 130 държави.Поради обясними причини в България Данък Добавена стойност се въвежда доста по – късно, едва през 1994 година, когато ставката е била в размер 18%. През 1996 година процентите се променят на 22, а през 1999 година се намалят на 20%, колкото е и сега.
  Какво всъщност има за цел този данък?
  ДДС ( Данък върху Добавена Стойност ) е всеобщо дължим данък върху потреблението, което казано простичко означава, че се облагат всички услуги и стоки на територията на съответната държава. Този данък се нарича още и многофазен данък, тъй като е включен в крайната цена на стоките или услугите, които се предлагат.
  Как се определя данъчната основа?
  Сумата, върху която се начислява ДДС представлява един вид възнаграждение за доставката на стоката или услугата. Важно е да се знае, че данъчната основа не трябва да бъде по – ниска от данъчната основа  при вноса, придобиването или себестойността на стоката или услугата, които се предлагат.Данъчната основа трябва да бъде равна на сумата, която е направена като преки разходи, свързани с производството на стоките или предоставянето на различните услуги. Всъщност, оказва се, че основата, данъчната основа е пазарната цена на предоставяните услуги и стоки.Размерът на Данък Добавена Стойност ( ДДС ) се определя като основата ( данъчната ) се умножи по ставката ( процентът на данъка ). Важно е да се знае, че ако изрично не е упоменато, че ДДС се дължи отделно се приема, че той е калкулиран в крайната цена.Какви са различните данъчни ставки? Със ставка от 20% ДДС се облагат всички произведени стоки и  предоставени услуги и стоки внос; Със ставка от 7% се облагат хотелиерите, когато извършват настаняване, което е част от организирано пътуване; Не се облагат с данък добавена стойност единствено стоките и услугите, които изрично са упоменати в закона.