Скорошни коментари

  Posts Tagged ‘счетоводен отчет’

  Одиторски доклади относно счетоводен отчет

  Oсновен принцип на одиторската проверка е да се прегледат и оценят изводите, които са направени въз основа на придобитите от проверката данни, за да се изгради мнение по финансовата информация, а именно: последователност в прилагането на счетоводната политика; съответствия с прилаганите правилници и нормативни изисквания; достоверност на информацията; оповестяване на информацията.

  Съгласно Националните одиторски стандарти докладът на одитора съдържа следните основни елементи: заглавие, адрес, ревизирани отчети, прилагани одиторски стандарти и практически подходи, израз или отказ на израз на мнение по финансовите отчети, подпис, адрес на одитора, дата на доклада.

  Изразеното в доклада на одитора мнение може да бъде: безусловно, с уговорки, отрицателно или отказ да се изрази мнение.

  В доклада се определя точно кой вид мнение е изразено. Безусловно мнение например се дава, когато одиторът е напълно убеден, че промените в счетоводните принципи или в методиката на приложението им са правилно определени и оповестени.
  Одиторът може да не е в състояние да изрази безусловно мнение при наличието на едно или повече от следните обстоятелства: съществуват ограничения върху обхвата на работата му; налице са несъгласия с ръководството по отношение на финансови отчети; съществува значителна несигурност по отношение на финансовите отчети, което се изяснява от бъдещи събития.
  В някои от случаите са налице ограничения върху обхвата на одиторската проверка, наложени от клиента. Одиторът не трябва да поема ангажимент, ако смята, че някои ограничения могат да наложат отказ да се даде мнение.
  Възможни са и несъгласия с ръководството по някои от следните въпроси: приемливост на избраната счетоводна политика; методи на нейното приложение; спазване на съответните правилници и нормативи при съставянето на финансовите отчети. Налице са и случаи,когато финансовите отчети съдържат значителна несигурност, неяснота за бъдещето на някои събития и др. Това следва да се опише в доклада на одитора.

  Одиторът подписва своя доклад и му поставя датата, на която официално е завършил прегледа,
  вкл. и процедурите спрямо събитията, настъпили до датата на доклада.
  Той изисква подпис и от ръководството за това, че наистина е одобрило финансовите отчети.