Скорошни коментари

  Posts Tagged ‘фискални апарати’

  Данъчен календар за месец Септември 2010 година

  До 10-ти септември:

  ЗДДФЛ

  1.      Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец август за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.

  ЗКПО

  1. Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

  ЗСВОТС

  Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец август 2010 г.

  До 14-ти септември:

  ЗДДС

  1.      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период – месец август.

  2.      Подаване на VIES-декларация от регистрираното лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец август.

  До 15-ти септември:

  ЗКПО

  1. Месечните авансови вноски за септември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

  2. Внасяне на данъка върху приходите за месец август от бюджетните предприятия.

  3. Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец август: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

  4. Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец август.

  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

  1. Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец август

  2. Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец август

  До 20-ти септември:

  ЗКПО

  1.      Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

  До 30-ти септември:

  ЗМДТ

  1.      Заплащане на трета вноска на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2010 г. от юридически и физически лица.

  2.     Заплащане на втора вноска на данъка върху превозните средства за 2010 г.

  ЗКПО

  1. Внасяне на данъците при източника по  ЗКПО.

  2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец август.

  ЗДДФЛ

  1.      Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.

  2.      Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през август са направени само частични плащания.

  Най- изпозваните данъчни деклерации!

  За улеснение на всички посетители на корпоративният блог на Одиторска кантора Узунова направихме страница деклерации, където вече може да намерите образци на най изпозваните данъчни деклерации и в нашият блог.

  За повече информация влезте в меню „Деклерации“

  Слагат СИМ карти в касовите апарати

  До 2012 г. касовите апарати ще бъдат снабдени със СИМ карта, която ще изпраща данните чрез GPRS сигнал чрез мрежата на мобилните оператори. Планира се обновяването на фискалните машинки да стане на три етапа – до началото на 2011 г. за търговците на горива, до септември 2011 г. – за регистрираните по ДДС, и до края на 2011 г. – за всички останали търговци. В момента общият брой регистрирани фискални апарати е около 480 000. Според представители на НАП няма да е задължително търговците да купуват нови машини, но старите апарати трябва да бъдат софтуерно и хардуерно обновени. Разходите за това се очаква да са между 400 и 1000 лева.

  Според заместник изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов всички субекти трябва да се поставят при равни условия и точно това ще бъде постигнато с въвеждането на дистанционната връзка. Той добави, че промяната ще предостави предимства на бизнеса – ще отпадне необходимостта да бъдат съхранявани всички фискални бонове от фискалните устройства на апаратите в търговските обекти. От НАП обявиха още, че подобна система все още не е въведена в нито една европейска държава.

  Контрол

  Общо около 900 000 активни икономически субекти трябва да се контролират от около 2000 данъчни инспектори, което означава, че може единствено да се анализира рискът и да се прави контрол по извадки, посочиха от НАП.

  ОДИТОРСКА КАНТОРА УЗУНОВА Ви съветва: не рискувайте да си навлечете неприятности с измами от подобен характер. Както ние обичаме да казваме, ЗДРАВИЯТ РАЗУМ Е ДРУГОТО ИМЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО!

  Източник на информацията: вестник „Телеграф“