Скорошни коментари

  Posts Tagged ‘свързани лица’

  Одиторска проверка на сделки със свързани лица

  Съгласно Националните одиторски стандарти и Международните одиторски стандарти лицата се смятат за свързани, когато едното е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значително влияние при вземането на финансови и експлоатационни решения.

  Сделката между свързани лица е прехвърляне на ресурси или задължения между сродни лица, без да е задължително прилагането на някаква цена.

  Контролът тук е понятие, според което има налице пряка или косвена (чрез дъщерни компании) собственост върху повече от половината от гласовете в едно предприятие, или върху значителен дял в гласовете, както и възможността по установен или договорен път да се насочват финансовата и експлоатационната политика на ръководството на предприятието.

  Определението за значително влияние е участие в решенията, свързани с финансовата и експлоатационната политика на едно предприятие, но не и контрол върху тази политика (представител в директорския съвет).

  Значително е влиянието и чрез участие във вземането на решения, материални междуфирмени сделки, размяната на управленски персонал или зависимост от техническа информация.

  Значително влияние може да се постигне чрез притежаването на акции по уставен или договорен път.

  Одиторът е длъжен да прегледа всяка предоставена му от отделните директори или от висши служители информация, отнасяща се до сделките със свързани лица, които са им известни, вкл. и сделките, засягащи самите тях и непосредствените членове на техните семейства.

  В хода на проверката се извършват процедури, които могат да установят наличието на сделки със свързани лица. При изпълнението на нормалните одиторски процедури следва да се внимава за появата на сделки, които при наличните обстоятелства могат да се явят необичайни, но могат и да са резултат на свързани лица.

  Освен това одиторът следва да вземе предвид наличието на нерегистрирани сделки със свързани лица, например получаването или оказването на безплатни управленски услуги. Сделките с оповестени свързани лица се преглеждат, като се приложат процедури, чрез които се добиват достатъчно данни за целта, естеството и размера на тези сделки. Одиторът взема данни и за:

  а) потвърждение за условията и стойността на сделката от самото свързано лице или от неговия одитор;

  б) притежаваните от свързаното лице данни; в) разговор и допитване до лица, свързани със сделка: банки, юристи, гаранти и посредници;

  Резултатите от проверката на свързани лица се отбелязват в доклада на одитора.