Скорошни коментари

  Posts Tagged ‘проекти’

  Направени са промени в седем МСФО

  Съветът за Международни счетоводни стандарти издаде поредния си набор от годишните подобрения на МСФО. Променени са 7 стандарта. С това приключва цикълът от годишни подобрения 2008 – 2010 г.

  Съветът започна проекта си за гододишни подобрения на стандартите, за да прави промени, които са необходими, но не са спешни. Въпросните промени не са част от някой от по-големите проекти на Съвета. Публикуваните сега промени са свързани с проекта за промени, издаден през август 2009 г. Те включват също промените в МСФО 1, които касаят предприятията работещи при регулирани цени. Тези промени бяха публикувани юли 2009 г.

  Събирайки всички незначителни изменения в един документ Съветът се надява, че ще намали тежестта за засегнатите страни.

  С малки изключения промените влизат в сила на годишни отчети започващи на или след 1 януари 2011 г. По-ранното прилагане е позволено.