Скорошни коментари

  Posts Tagged ‘плюсове’

  Граждански договори – плюсове и минуси

  В ситуацията, в която се намира обществото ни в момента е доста трудно да се избират условията, при които се започва работа. Много хора с месеци са безработни и когато се появи възможност, са принудени да приемат условията без възражения. Гражданските договори са решение, което удовлетворява много фирми в условията на криза. Вместо да се обвързват с трудови договори, при които правата на работещите са тежест за бюджета на фирмата, те ползват удобната алтернатива да сключват с граждански договори.

  В условията на граждански договор, работата се извършва от законно наети лица, които имат фиксирани задължения и точно определено заплащане. Отношенията изпълнител – възложител са ясно и точно дефинирани, при което всяка от страните се старае да изпълни задълженията си. Наетите лица получават пари за реално свършена работа и дължат неустойки за лошо качество или просрочване на сроковете. Тъй като при тези договори не се плащат осигуровки за болнични и майчинство, работодателят спестява доста средства. При наетите на трудови договори непредвидените престои се заплащат, като работниците и служителите имат право на отпуски и болнични. Болничните са голямо бреме за фирмите, тъй като приетата временно мярка за заплащане на първите три дни от работодателя вече стана постоянна.

  За лицата, наети по граждански договор има както плюсове, така и минуси. Този начин на работа им дава голяма свобода. Работното време не е фиксирано, а получаването на възнаграждението е гарантирано. Минусите са в по-малкото социални облаги, ограничените осигуровки и липсата на отговорност на работодателя при злополуки. Работещият на граждански договор трябва активно да се интересува от правата и задълженията си, за разлика от наетите по трудови договори, които просто си получават заплатата, а за всички формалности се грижат счетоводителите на фирмата.

  За тази година например, за четвъртото тримесечие не трябва да се удържа данък общ доход авансово за работещите на граждански договори. Голям процент от заинтересованите не са наясно с този факт, а и не само те – много счетоводители също не са се запознали с новите наредби и продължават да удържат данъка. Удържаните по този начин средства по новия модел за плащане на задълженията автоматично покриват най-старите задължения към НАП на фирмата. Така реално при подаване на данъчна декларация след приключване на годината работещите по граждански договори може да платят още веднъж данъка на държавата. Това обезсмисля до голяма степен идеята за данъчните облекчения, които могат да получат хората и ги обрича на дълги и бавни процедури, чрез които да получат надвнесените суми обратно.

  Много хора работещи по граждански договори не знаят, че трябва да подават декларация за доходите си, което е причина да бъдат глобявани с доста високи глоби. Затова работещите при подобни договорни отношения трябва да следят новостите и ако не могат да се справят с документацията сами, да потърсят консултация от опитен счетоводител.